gemeente Steenbergen | Veelgestelde vragen

Artikel Veelgestelde vragen

Algemeen

Wat is omgekeerd inzamelen?

Omgekeerd inzamelen betekent dat herbruikbare grondstoffen aan huis worden ingezameld, terwijl bewoners restafval naar een ondergrondse verzamelcontainer in de wijk brengen. Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en oud papier en karton (OPK) worden samen met Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingen (blik) en Drankenkartons (PMD)  aan huis opgehaald. Bewoners van hoogbouw en appartementen brengen OPK en PMD naar een nabijgelegen milieuparkje of naar een verzamelcontainer in het gebouw. Glas en textiel kunnen inwoners inleveren in de glas- en textielcontainers.

Waarom wordt niet gewoon alles bij elkaar ingezameld en ergens centraal gescheiden?

Dat heeft verschillende redenen. De eerste reden is dat niet alle afvalstromen even goed gescheiden kunnen worden als ze samen worden ingezameld. Een tweede reden is dat afval dat wordt nagescheiden, niet altijd van goede kwaliteit is. Zo kan keukenafval dat wordt nagescheiden niet tot compost worden verwerkt vanwege vervuiling uit de rest van het afval.

Moet ik ook apart gaan betalen voor mijn restafval?

Nee, de gemeente heeft momenteel geen plannen om het betalen per afvalinworp in te voeren. U blijft op dezelfde manier afvalstoffenheffing betalen als nu.

Wordt grof huishoudelijk afval (Big bag) nog steeds op afroep opgehaald?

Ja, dat blijft hetzelfde.

Afvalstoffenheffing

Ik scheid mijn afval beter, toch is mijn aanslag afvalstoffenheffing gestegen. Hoe kan dat?

Dit heeft verschillende redenen. Zo zijn aanbestedingen door de groeiende economie duurder uitgevallen, bijvoorbeeld van inzamelkosten en verwerkingskosten van sommige afvalstromen. We zien inderdaad dat inwoners het afval in Steenbergen beter scheiden. Hier zijn we heel blij mee, want anders was het tarief meer gestegen. 

Ter informatie: het geld dat u betaalt voor de afvalstoffenheffing, gebruiken we alleen om de kosten te dekken van de afvalinzameling en afvalverwerking. We mogen hier geen winst op maken. U betaalt dus niet meer geld dan wij hiervoor nodig hebben in 2022. Ook mogen wij dit geld niet gebruiken voor andere uitgaven die niets met afval te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van speeltuintjes.

Ondergrondse containers

Waar staan de ondergrondse verzamelcontainers voor restafval?

Op de kaart kunt u per kern zien waar de ondergrondse containers staan. Bekijk ook de gehele gemeente op deze kaart. U kunt op de locatieballonnetjes klikken voor meer informatie.

Ik woon in een appartement, moet ik ook gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers?

Ja, ook u blijft gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers.

Ik woon in het buitengebied, moet ik ook gebruik maken van ondergrondse verzamelcontainers?

Zoveel mogelijk huishoudens maken gebruik van ondergrondse containers. Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat de afstand tot de dichtstbijzijnde container te groot is, krijgt u een container voor restafval. Deze wordt eenmaal in de vier weken geleegd. Mocht dat een keer te weinig zijn dan kunt u met uw pasje ook terecht bij de ondergrondse container. U heeft toegang tot één ondergrondse container.

Hoe werken de ondergrondse containers?

Met de afvalpas kunt u uw restafval in één van de twee ondergrondse containers werpen. U houdt de pas tegen de lezer op de ondergrondse container waarna de inwerptrommel wordt ontgrendeld en u een zak restafval (let op: 40 liter) in de container kunt doen.

Past er een gewone vuilniszak in de ondergrondse container voor restafval?

Nee. Een standaard grijze of zwarte vuilniszak heeft een inhoud van 60 liter. De inwerpopening van de ondergrondse container is 40 liter. Een pedaalemmerzak van maximaal 40 liter past wel.

Ik wil graag mijn restafval naar een andere ondergrondse container brengen. Kan dat?

U heeft toegang tot 2 ondergrondse containers. Indien u wilt wisselen van locatie(s) stuurt u een mailtje naar info@gemeente-steenbergen.nl met daarin uw naam, adres, het nummer van de container waar u nu gebruik van maakt en containernummer en/of locatie waar u gebruik van wilt maken.

Afvalpas

Elke huishouden in onze gemeente heeft een afvalpas. De afvalpas hoort bij de woning. Deze is nodig om de restafvalcontainer te openen en toegang te krijgen tot de milieustraat (Van Andelstraat 6 Steenbergen).

Ik heb nog geen afvalpas

Als u nog geen afvalpas heeft, kunt u er een aanvragen. Stuur hiervoor een mailtje naar info@gemeente-steenbergen.nl met daarin uw naam en adres. De pas wordt na enkele dagen opgestuurd. Let op: een nieuwe pas kost € 10.

Mijn afvalpas doet het niet

Lukt het niet om met uw afvalpas de ondergrondse container te openen? Controleer hier of het gaat om een container waarvan het nummer aan uw pas is gekoppeld. Heeft u de pas enkele seconden tegen de lezer op de container gehouden? Als de container na deze controles niet opengaat krijgt u de melding "onbekende pas" te zien op de lezer. Stuur in dit geval een mailtje naar info@gemeente-steenbergen.nl  met daarin uw naam en adres en het verzoek voor een nieuwe afvalpas.  Een nieuwe pas wordt na enkele dagen opgestuurd. Let op: als de pas defect is, kost een vervangende pas € 10.

Ik verhuis binnenkort. Kan ik mijn afvalpas meenemen naar mijn nieuwe adres?

Nee, de afvalpas hoort bij de woning. Wij vragen u de afvalpas achter te laten in de oude woning.

Ik ben verhuisd. In mijn nieuwe woning ligt geen afvalpas.

U kunt een nieuwe afvalpas aanvragen. Stuur hiervoor een mailtje naar info@gemeente-steenbergen.nl met daarin uw naam en adres en het verzoek voor een nieuwe pas in verband met uw verhuizing. De pas wordt na enkele dagen opgestuurd. Let op: een nieuwe pas kost € 10.

Wat doe ik als de ondergrondse container vol is?

Bel dan naar 140167, ook 's avonds en in het weekend. U krijgt dan het calamiteitennummer dat u kunt bellen. Een buitendienstmedewerker komt u helpen.

Minicontainers (in de volksmond kliko's)

Kan ik een grotere of kleinere GFT-container krijgen?

Dat kan alleen als u kort geleden verhuisd bent. U dient binnen 4 weken na de verhuizing het verzoek voor een grotere of kleinere container aan ons door te geven via info@gemeente-steenbergen.nl.

Ik woon in het buitengebied. Kan ik een kleinere restafvalcontainer krijgen?

Alleen bij huishoudens in het buitengebied of bij woningen in lintbebouwing wordt het restafval één keer in de 4 weken aan huis ingezameld. In principe wordt hiervoor een container van 240 liter gebruikt. Zo heeft u voldoende ruimte om uw restafval in kwijt te kunnen. Mocht u toch een container van 140 liter willen, stuur dan een mailtje naar info@gemeente-steenbergen.nl en vermeldt daarin uw adres, het verzoek voor een kleinere restafvalcontainer, uw mailadres en uw telefoonnummer.

Kan ik mijn papiercontainer inleveren?

Nee, u kunt uw papiercontainer niet inleveren.

Kan ik mijn PMD container inleveren?

Nee, u kunt uw container voor plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons niet inleveren.

Blijft de mogelijkheid tot kwijtschelding van de afvalstoffenheffing bestaan?

Ja, deze mogelijkheid blijft bestaan.

Ik heb een grote tuin en daardoor veel GFT. Kan ik een extra minicontainer voor GFT krijgen?

Ja, dat kan. Een extra container is gratis. Deze kunt u aanvragen door het sturen van een mail naar info@gemeente-steenbergen.nl.

Kan ik een extra minicontainer voor oud papier en karton (OPK) krijgen?

Ja, dat kan. Deze kunt u aanvragen door het sturen van een mail naar info@gemeente-steenbergen.nl.

Kan ik een extra minicontainer voor PMD (Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingen (blik) en Drankenkartons) krijgen?

Ja, dat kan. Deze kunt u aanvragen door het sturen van een mail naar info@gemeente-steenbergen.nl.

Wanneer worden mijn containers geleegd?

Raadpleeg hiervoor de folder met inzamelroutes. Deze heeft u december in uw brievenbus gekregen.

Hoe vaak worden mijn containers geleegd?

De GFT-container en de PMD-container worden elk eens per 2 weken geleegd. De papiercontainer wordt eens per maand geleegd. De restafvalcontainer (in het buitengebied en bij lintbebouwing) wordt eens per 4 weken geleegd.

Mogen grijze /zwarte vuilniszakken in de container voor PMD (Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingen (blik) en Drankenkartons)?

Nee, als u PMD in een grijze of zwarte vuilniszak in de PMD-container doet, dan geeft dat problemen bij het sorteren. Wij vragen u dus om ofwel het PMD los (zonder zak) in de PMD-container te doen, ofwel een afvalzak/plastic tasje van een andere (lichte) kleur te gebruiken.

Ik verhuis binnenkort. Kan ik mijn containers meenemen naar mijn nieuwe adres?

Nee, de containers horen bij de woning.

Ik ben verhuisd. Bij mijn nieuwe woning staan geen containers voor GFT, PMD of OPK.

U kunt nieuwe containers aanvragen. Stuur hiervoor een mailtje naar info@gemeente-steenbergen.nl met daarin uw naam en adres. Geef daarbij duidelijk aan om welke containers het gaat. De containers worden na enkele dagen bij u thuis gebracht.

Scheiden van grondstoffen

Wat betekent het scheiden van grondstoffen?

Onder afvalscheiding wordt verstaan het apart houden en aanbieden/wegbrengen van herbruikbare grondstoffen, zoals GFT, oud papier en karton, plastic verpakkingen en drankenkartons, textiel, glas en gescheiden grof huishoudelijk afval zoals bijvoorbeeld hout en gips.

Hoe kan ik mijn afval thuis sorteren?

Alle laagbouwwoningen hebben drie minicontainers, één voor GFT, oud papier en PMD (plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons). De GFT-container en PMD-container worden om en om wekelijks geleegd. Oud papier wordt elke maand opgehaald. De inzameldata vindt u in de nieuwe inzamelroute, die heeft u december in de bus gekregen. Bij hoogbouw (flats, appartementencomplexen ed) bekijken we per locatie hoe we het beste grondstoffen kunnen inzamelen, bijvoorbeeld via de milieuparkjes bij winkelcentra of met inzamelcontainers in en rondom het gebouw.

Kan ik luiers en incontinentiemateriaal apart aanbieden?

Nee, luiers en incontinentiemateriaal worden niet apart ingezameld. Dit materiaal hoort dus in de restafvalcontainer. Momenteel wordt vanuit de rijksoverheid, samen met producenten en verwerkers onderzocht hoe luiers veilig verwerkt en gerecycled kunnen worden. We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Kunnen de drankenkartons niet gewoon bij het oud papier en karton?

Nee, drankenkartons moeten bij het plastic verpakkingsafval. De sorteerinstallatie kan deze stromen prima scheiden, zodat ze optimaal kunnen worden gerecycled.

Zijn drankenkartons niet moeilijk te recyclen omdat ze een speciale beschermlaag hebben?

Als ze apart worden ingezameld zijn de verschillende beschermlagen gemakkelijk van elkaar te scheiden waarna ze afzonderlijk worden hergebruikt.

Waar vind ik meer informatie over het scheiden van afval en wat in welke container moet?

Kijk voor meer informatie over afval scheiden op www.afvalscheidingswijzer.nl.

Over chips en barcodes

Waarvoor worden de barcode en de chip in de container gebruikt?

Op de containers aan huis zit aan de zijkant een sticker met barcode waarop staat voor welke afvalsoort de container bedoeld is en bij welk adres de container hoort. De chip geeft per afvalstroom (OPK, PMD en GFT) inzicht in het aantal containers dat wekelijks wordt aangeboden.
Containers zonder chip worden niet geleegd, zo voorkomen we dat bijvoorbeeld bedrijfsafval, wordt ingezameld. Verder kunnen de barcode en de chips gebruikt worden voor bijvoorbeeld het identificeren van gevonden containers en het bijhouden van defecten en reparaties.