Artikel Herinrichting Steenbergseweg

Inleiding

De Steenbergseweg geldt als één van de belangrijkste ontsluitingswegen van de kern Dinteloord, voor zowel forensenverkeer, landbouwverkeer, vrachtverkeer als voor verkeer met een recreatief doeleinde. Het is een tweebaans-hoofdrijbaan met asfaltverharding. Daarnaast liggen parallelwegen met een klinkerverharding. De naastgelegen parallelwegen worden gebruikt voor de bereikbaarheid van de woningen en als parkeermogelijkheid. Voordat een aannemer aan de slag kan met het uitvoeren van werkzaamheden moet er nog veel werk gedaan worden. De voorbereidingen die nu zijn gestart, bestaan onder andere uit het verrichten van onderzoeken, het opstellen van documenten voor de zoektocht naar de meest geschikte aannemer en het ophalen van informatie onder belanghebbenden.

Locatie

Het gaat om het weggedeelte op de Steenbergsweg over een lengte van circa één kilometer. Ook de kruisingen met de Johan Frisolaan, Dorus Rijkersstraat en Westgroeneweg maken onderdeel uit van het project.

Waarom is deze herinrichting nodig?

Vanaf medio 2021 wordt de Steenbergseweg in Dinteloord vernieuwd. Er is inmiddels een start gemaakt met de eerste voorbereidingen. Er wordt hiervoor een nieuwe vorm van aanbesteden onderzocht. De huidige inrichting van de weg, het rioleringsstelsel, de openbare verlichting en het groen zijn aan vervanging toe. Een nieuwe inrichting van de Steenbergseweg biedt niet alleen kansen op het gebied van klimaatbestendigheid en duurzaamheid, maar met name een verbetering van de leef- en woonomgeving voor gebruikers en bewoners.

Nieuwe manier van aanbesteden

Het project wordt op een voor Steenbergen nieuwe vorm opgepakt waarbij de expertise zoveel mogelijk uit de markt gehaald wordt. Daardoor wordt de aannemer uitgedaagd slimme en creatieve oplossingen te bedenken voor onder meer het ontwerp van de weg, het beperken van overlast voor de omgeving, de fasering en de omleidingsroutes. Maar ook voor de ondergrondse infrastructuur en het openbaar groen.

Online enquête

De tweede helft van dit jaar gaan we in gesprek met de omgeving om de wensen, ideeën en verbeterpunten inzichtelijk te krijgen voor de herinrichting. Dat gebeurt onder andere via een online enquête op IkPraatMee. 

De uitkomst van de online enquête wordt meegegeven voor de verdere uitwerking van het plan. De input zal gebruikt worden voor de eerste ontwerpen. Dit is nog niet gelijk op detailniveau. Daarna zal in samenspraak met de omgeving een definitief plan uitgewerkt worden op detailniveau.

Wat gaan we doen?

Het project Herinrichting Steenbergseweg heeft verschillende doelen:

  • Aanpassen verouderde inrichting van de Steenbergseweg aan beeld van deze tijd;
  • Het scheiden van hemelwater en vuilwater (riolering);
  • Klimaatbestendig inrichten van het gebied;
  • Openbare verlichting vervangen door led-verlichting;
  • Slimme parkeeroplossingen creëren;
  • Verbeteren verkeersveiligheid en overzichtelijkheid;
  • Optimaliseren van de groene hoofdstructuur;
  • Duurzaam en veilig inrichten van de weg;
  • Verbeteren van de fietsstructuur.

Nieuws

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit project? Neem gerust contact op via r.roelofs@gemeente-steenbergen.nl of bel met 140167.