gemeente Steenbergen | Digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning

Artikel Digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning

Wie wil bouwen, verbouwen of op een andere wijze iets aan zijn omgeving wil veranderen, heeft daar meestal één of meerdere vergunning(en) voor nodig. Vanaf 1 oktober 2010 is de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) van kracht. Verschillende activiteiten op één locatie, zoals bijvoorbeeld het slopen van een oude woning, het kappen van een boom en het oprichten van een nieuwe woning kunnen met één omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Via het omgevingsloket is te controleren of en voor welke activiteit(en) een vergunning nodig is. De benodigde aanvraag voor een omgevingsvergunning kan via deze website digitaal ingediend worden.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Stap 1 - de voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom: zorg voor een goed plan, waarin alle uit te voeren activiteiten staan opgenomen. Ook als u niet alles in één keer wilt aanvragen, is het goed om alle activiteiten alvast kenbaar te maken, zodat het totale project duidelijk is. Verzamel de benodigde gegevens voor het indienen van een aanvraag, zoals locatie, basisgegevens, tekeningen en berekeningen. Vervolgens kunt u met de eigen DigiD of eHerkenning (bedrijven) via www.omgevingsloket.nl een vergunningcheck uitvoeren en digitaal een aanvraag indienen.

Stap 2 - de vergunningcheck

De vergunningcheck bestaat uit een aantal vragen per activiteit en is gebaseerd op zowel algemene wetgeving als op lokale regelgeving. Het resultaat van de check kan dus per gemeente verschillend zijn. Op basis van de gegeven antwoorden wordt per activiteit aangegeven of de activiteit vergunningsvrij of vergunningplichtig is. Ook staat er aangegeven welke stukken nodig zijn voor het indienen van de aanvraag. U kunt de uitkomst van de check downloaden via PDF en eventueel uitprinten.

Stap 3 - indienen aanvraag

Blijkt uit de vergunningcheck dat er een omgevingsvergunning nodig is voor het uitvoeren van een of meer activiteiten, dan kan daarvoor meteen een aanvraag worden ingediend. U heeft daarbij wel de eigen DigiD-inloggegevens of eHerkenning-inloggegevens (bedrijven) nodig. Na het vullen van de persoonlijke gegevens, wordt de aanvraag automatisch opgeslagen als concept. De aanvraag kan dus op een later moment afgemaakt worden. Er staat vermeld welke gegevens bij de aanvraag aangeleverd moeten worden. De benodigde tekeningen en berekeningen kunnen als digitale bijlage toegevoegd worden. Het indienen van een complete aanvraag leidt tot een snelle afhandeling. Na het verzenden van de aanvraag ontvangt u direct een ontvangstbevestiging via e-mail. De gemeente publiceert de vergunningaanvragen op overheid.nl.

Stap 4 - procedure aanvraag

Via het omgevingsloket en met behulp van DigiD of eHerkenning heeft de aanvrager een overzicht van de door hem ingediende aanvragen en concept aanvragen. Na het indienen van een aanvraag wordt een ontvangstbevestiging gestuurd. Hierin staat vermeld welke termijn gehanteerd wordt voor behandeling van de aanvraag. Valt de aanvraag onder een reguliere procedure, dan is de termijn 8 weken. Betreft het een uitgebreide procedure dan is de termijn 26 weken. Een termijn kan eenmalig verlengd worden met 6 weken.

Stap 5 - volledigheid gegevens

De behandelaar van de aanvraag omgevingsvergunning controleert de stukken op volledigheid. Ontbreekt er iets, dan wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om deze stukken alsnog aan te leveren binnen een vastgestelde termijn. Deze termijn komt bovenop de vastgestelde reguliere of uitgebreide termijn. De aanvullende stukken kunnen digitaal aangeleverd worden via het omgevingsloket.

Stap 6 - publicatie verleende vergunning
 
Bij een positief besluit op uw aanvraag ontvangt u de afgegeven omgevingsvergunning per mail. Een verleende vergunning wordt gepubliceerd op overheid.nl.