Artikel Arbeidsmigranten in de gemeente Steenbergen

Arbeidsmigranten vertegenwoordigen een grote groep mensen in onze samenleving.  Huisvesting, migratie, onderwijs en het voorkomen van uitbuiting van/voor deze inwoners vraagt om een brede aanpak en in veel gevallen maatwerk.

Daarom stellen we nieuw beleid op. De gemeente wil met het beleid niet alleen inspelen op de huidige situatie, maar juist ook zorgen dat zij voorbereid is op de toekomst. Zo moeten we goede afspraken maken over wonen in woonwijken, integratie, toezicht en handhaving. Ook moeten we goede voorzieningen kunnen bieden voor grotere groepen. Er moet voldoende huisvesting zijn. De gemeente richt zich zowel op arbeidsmigranten die hier tijdelijk wonen als arbeidsmigranten die zich voor langere tijd of definitief in een woning in de gemeente vestigen.

Op 15 april heeft de gemeenteraad rondetafelgesprekken georganiseerd rondom arbeidsmigratie. Tijdens deze avond werd nog eens duidelijk hoe complex de opgave rondom arbeidsmigratie is. Om het nieuwe arbeidsmigratiebeleid vorm te geven hadden we nog meer informatie nodig. Daarom zijn we de afgelopen periode verder in gesprek gegaan met huisvesters, werkgevers, uitzendbureaus, inwoners en arbeidsmigranten. We werken daarbij samen met provincie en buurgemeenten. Hieronder leest u hier meer informatie over.

Resultaten enquêtes meegenomen in nieuw beleid arbeidsmigratie

In juli heeft de gemeente twee verschillende vragenlijsten verspreid om inwoners en arbeidsmigranten te bevragen over zaken rondom arbeidsmigratie. 325 inwoners hebben via de website steenbergen.ikpraatmee hun mening gegeven over onder andere huisvesting en deelname van arbeidsmigranten aan de maatschappij. Daarnaast hebben 48 arbeidsmigranten gereageerd op een meertalige enquête. De resultaten worden gebruikt in de afweging voor het nieuwe beleid rondom arbeidsmigratie. De gemeenteraad zal dit beleid in november van dit jaar vaststellen.

Breed gedragen beleid

In 2010 heeft de gemeente Steenbergen huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten vastgesteld. Daarmee was zij een van de eerste gemeenten die dit regelde. De sterke groei van het aantal arbeidsmigranten de afgelopen jaren vraagt om goede afspraken over wonen in woonwijken, grootschalige huisvesting, integratie en participatie, toezicht en handhaving. Voor nu en voor de toekomst. Het aantal arbeidsmigranten dat in onze gemeente werkt en verblijft zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. Daarom is een breed gedragen beleid nodig, met voor iedereen een goede balans tussen wonen en werken in een prettige, veilige leefomgeving.

Resultaten vragenlijsten

Op de vragenlijst op steenbergen.ikpraatmee hebben in totaal 325 inwoners gereageerd. "Dit laat zien dat het onderwerp leeft in onze gemeente. De resultaten laten zien wat inwoners belangrijk vinden, maar ook waar hun zorgen liggen. Daarnaast zijn er veel tips en ideeën gegeven die ons zullen helpen om het nieuwe beleid te vertalen naar concrete acties", aldus wethouder Baartmans. Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van de respondenten vindt dat werkgevers/ uitzendbureaus verantwoordelijk zijn voor goede huisvesting. 70% geeft aan dat de gemeente een informatiepakket voor arbeidsmigranten zou moeten samenstellen. Arbeidsmigranten krijgen het advies de Nederlandse taal te leren, zodat zij zoveel mogelijk onderdeel kunnen worden van de samenleving. Verder beschrijven respondenten hun ervaringen met arbeidsmigranten.

Op de enquête uitgezet onder arbeidsmigranten hebben 48 personen gereageerd. Wethouder Baartmans: "We vinden het belangrijk om niet alleen over arbeidsmigranten te praten maar om juist van henzelf te horen wat zij belangrijk vinden." Een groot deel van de respondenten wil hier langer dan 3 jaar blijven. Zij vinden huisvesting in een kamer of in een woning het prettigst. 65% van hen geeft aan graag de Nederlandse taal te willen leren. Uit de resultaten blijkt verder welke informatie arbeidsmigranten graag ontvangen en of ze zich thuis voelen in onze gemeente.

Uitgangspunten nieuwe beleid en vervolgstappen

Door bovengenoemde resultaten, informatie uit onderzoeken en gesprekken met belanghebbenden zijn de verschillende belangen, dilemma's en keuzes in beeld gebracht. In september zal de gemeenteraad zich hierover buigen. Daaruit volgen enkele uitgangspunten die uitgewerkt zullen worden tot nieuw arbeidsmigratiebeleid. Het voorstel voor het nieuwe beleid zal in november aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Ook vindt er overleg plaats met werkgevers, verhuurders, initiatiefnemers en andere partijen over de concrete uitwerkingen van het beleid.

Plannen voor huisvesting in Dinteloord

Het huisvestingsplan van Flex-employment voor huisvesting in Dinteloord stamt uit 2017. Tot dit moment is dit plan steeds getoetst aan het oude beleid. Nu we bezig zijn met nieuw beleid, willen we een bredere afweging maken. Er is op dit moment grote behoefte aan grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in onze gemeente. De voorbereiding van het initiatief van Flex-Employment is voorlopig stilgelegd.

Veelgestelde vragen

Wij hebben tijdens eerdere informatiebijeenkomsten vragen van inwoners verzameld en daarop de antwoorden geformuleerd. Inmiddels zijn de nieuwe vragen toegevoegd en de antwoorden geactualiseerd. De vragen zijn ingedeeld in twee onderwerpen en worden geactualiseerd als er nieuwe informatie is:

Vragen over beleid rondom arbeidsmigratie

Vragen over plannen pension voor arbeidsmigranten Dinteloord

Meer informatie

Heeft u vragen over het nieuw op te stellen beleid voor arbeidsmigranten? Dan kunt u deze stellen aan de projectleider, K. Duboc, k.duboc@gemeente-steenbergen.nl .

Heeft u vragen over het initiatief van Flex-Employment, dan kunt u contact opnemen met Tamara Klop van Flex-Employment via info@flex-empoyment.nl.