Artikel Arbeidsmigranten in de gemeente Steenbergen

Arbeidsmigranten vertegenwoordigen een grote groep mensen in onze samenleving.  Huisvesting, migratie, onderwijs en het voorkomen van uitbuiting van/voor deze inwoners vraagt om een brede aanpak en in veel gevallen maatwerk.

Daarom stellen we nieuw beleid op. De gemeente wil met het beleid niet alleen inspelen op de huidige situatie, maar juist ook zorgen dat zij voorbereid is op de toekomst. Zo moeten we goede afspraken maken over wonen in woonwijken, integratie, toezicht en handhaving. Ook moeten we goede voorzieningen kunnen bieden voor grotere groepen. Er moet voldoende huisvesting zijn. De gemeente richt zich zowel op arbeidsmigranten die hier tijdelijk wonen als arbeidsmigranten die zich voor langere tijd of definitief in een woning in de gemeente vestigen.

Op 15 april heeft de gemeenteraad rondetafelgesprekken georganiseerd rondom arbeidsmigratie. Tijdens deze avond werd nog eens duidelijk hoe complex de opgave rondom arbeidsmigratie is. Om het nieuwe arbeidsmigratiebeleid vorm te geven hebben we nog meer informatie nodig. Daarom gaan we de komende periode verder in gesprek met huisvesters, werkgevers, uitzendbureaus, inwoners en arbeidsmigranten. We werken daarbij samen met provincie en buurgemeenten. De informatie die wordt opgehaald zal worden meegenomen in een nota van uitgangspunten.

Deze wordt in september aan de raad voorgelegd. In de nota van uitgangspunten zullen de dilemma's, afwegingen en keuzes voor het nieuwe arbeidsmigratiebeleid worden geschetst. Na vaststelling van de nota van uitgangspunten informeren wij u over het vervolg voor het plan van Flex-Employment.

Plannen voor huisvesting in Dinteloord

Het huisvestingsplan van Flex-employment voor huisvesting in Dinteloord stamt uit 2017. Tot dit moment is dit plan steeds getoetst aan het oude beleid. Nu we bezig zijn met nieuw beleid, willen we een bredere afweging maken. Er is op dit moment grote behoefte aan grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in onze gemeente. De voorbereiding van het initiatief van Flex-Employment is voorlopig stilgelegd.

Veelgestelde vragen

Wij hebben tijdens eerdere informatiebijeenkomsten vragen van inwoners verzameld en daarop de antwoorden geformuleerd. Inmiddels zijn de nieuwe vragen toegevoegd en de antwoorden geactualiseerd. De vragen zijn ingedeeld in twee onderwerpen en worden geactualiseerd als er nieuwe informatie is:

Vragen over beleid rondom arbeidsmigratie

Vragen over plannen pension voor arbeidsmigranten Dinteloord

Meer informatie

Heeft u vragen over het nieuw op te stellen beleid voor arbeidsmigranten? Dan kunt u deze stellen aan de projectleider, K. Duboc, k.duboc@gemeente-steenbergen.nl .

Heeft u vragen over het initiatief van Flex-Employment, dan kunt u contact opnemen met Tamara Klop van Flex-Employment via info@flex-empoyment.nl.