gemeente Steenbergen | Lokaal Preventieakkoord

Artikel Lokaal Preventieakkoord

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gesloten, waarbij 70 partijen met elkaar afspraken hebben gemaakt op het gebied van roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht. Het doel van dit landelijke akkoord is ervoor te zorgen dat Nederlanders gezondere keuzes maken, waardoor ze minder zorg nodig hebben, minder vaak ziek worden en het goede voorbeeld geven aan kinderen.

In aansluiting op dit nationale akkoord is het Lokale Preventieakkoord van de gemeente Steenbergen opgesteld, bestaande uit actiegerichte afspraken voor de inwoners van de kernen De Heen, Dinteloord, Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Welberg.

De thema's waar de betrokken partijen zich voor inzetten zijn: bewegen, gezond gewicht, middelengebruik (roken, alcohol etc.) en mentale gezondheid (zoals eenzaamheid).

Uitgangspunten

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Beleid

De uitvoering is direct gelinkt aan het uitvoeringsprogramma sport en lokaal sportakkoord. Het beleidsplan Sociaal Domein Brabantse Wal is het kader voor de uitvoeringsplannen volksgezondheid en preventie en handhaving alcohol Brabantse Wal. In het uitvoeringsplan volksgezondheid staan de landelijke thema's roken, overgewicht, schadelijk alcohol- en drugsgebruik en preventieve aanpak bij psychische gezondheid. Er is gekozen om het sport- en preventieakkoord samen te voegen onder de bestaande naam Heel Steenbergen Actief. Er wordt voortgebouwd op de bestaande structuren en deze worden uitgebreid met de preventieve acties.

Speerpunten – Uitvoeringsplan Volksgezondheid 'Samen Sterk voor Gezondheid'

Het uitvoeringsbudget wordt ingezet voor de uitvoering van de projecten die vallen onder het
activiteitenschema van het uitvoeringsplan volksgezondheid 'Samen sterk voor Gezondheid', het uitvoeringsplan preventie en handhaving alcohol en het activiteitenplan van de nota StEenbergen tegen Eenzaamheid. De projecten vallen onder de thema's bewegen, gezond gewicht, middelengebruik en mentale gezondheid.

De speerpunten op een rij:

 • Bevorderen van een gezonde leefstijl en vitaliteit;
 • Bevorderen van psychische gezondheid;

Het beleidsplan en de uitvoeringsplannen zijn opgesteld met de Brabantse Wal gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht.
Gemeente Steenbergen in gezondheidscijfers
Uit de gezondheidsonderzoeken van de GGD blijkt dat de gezondheid van onze inwoners verbeterd kan worden, met name op het gebied van overgewicht. Reden genoeg om in te zetten op een gezonde leefomgeving en meer bewegen!
In vergelijking tussen de gemeente Steenbergen en de overige gemeenten in de Provincie Noord-Brabant:

 • neemt in 2020 het roken onder volwassenen af, 16% in Steenbergen tegenover 17% Noord-Brabant;
 • is het aantal zware drinkers onder volwassenen afgenomen van 14% in 2009 naar 7% in 2020 tegenover 16% in 2009 en 10% in 2020 in Noord-Brabant;
 • is 43% van de oudere inwoners (65+) eenzaam, tegenover 48% van de inwoners van Noord-Brabant;
 • neemt het overgewicht onder 18 plussers toe van 53% in 2009 naar 59% in 2020 en voldoet 45% van de volwassen aan de dagelijkse richtlijn van bewegen tegenover 53% in Noord-Brabant;
 • blijkt uit de extra monitor jeugd (Covid-19) dat de mentale weerbaarheid van jongeren, maar met name van meisjes, om aandacht vraagt.

Meer gezondheidscijfers over (de kernen) van de gemeente Steenbergen zijn te vinden op www.brabantscan.nl.

Spelregels

De partijen hebben voor 2023 concrete afspraken benoemd die passen bij de genoemde thema's. De gemeente ondersteunt en faciliteert de partners waar nodig bij de uitvoering. Denk hierbij aan het verbinden van partijen, het onder de aandacht brengen van goede voorbeelden en het bieden van kennis. Het definitieve budget wordt bepaald door de stuurgroep van Heel Steenbergen Actief. Bedoeling is om hier ook sponsoring te stimuleren. De komende jaren is er alle ruimte voor nieuwe partners om aan te haken. Ook volgen we de lokale ontwikkelingen binnen de gekozen thema's, zodat we daar op kunnen aanhaken.

Binnen de afspraken hebben de deelnemers aangegeven welke rol zij willen spelen:


> Aanvoerder: je bent de initiator en trekker van de afspraak;
> Speler: je bent deelnemer aan de afspraak en ondersteunt de aanvoerder waar nodig;
> Supporter: je deelt ideeën, maar hebt geen (grote) rol in de uitvoering.

De afspraken


Afspraak 1: Steenbergezond Voedseltuin

 • Aanvoerder: Caren Vermaat (inwoner)
 • Spelers | supporters: Zorghoeve Kakelbont, CSA-netwerk, De Voedselwerkplaats, Boertiek, basisscholen, Cultuurplatform, WijZijn Jongerenwerk, WijZijn Traverse, Just Grow & regionale boeren
 • Wat: Een gemeentelijke moestuin/voedseltuin waar vrijwilligers en ouderen in kunnen (mee)werken en de burgers van Steenbergen voorzien van gezonde, biologische voeding uit de moestuin middels wekelijkse moestuinboxen.
 • Waar: Zorghoeve Kakelbont, Fort Henricus, Levensbos of Pluktuin Steenbergen
 • Wanneer: Vanaf voorjaar 2023

Afspraak 2: Voel je goed!

 • Wie: Sportservice Noord-Brabant
 • Spelers| supporters: Taal Steenbergen, eerstelijns zorgpartijen, diëtist(en), WijZijn Steenbergen, Bibliotheek, Anreyo, Stichting Lezen & Schrijven
 • Wat: Gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen die moeite hebben met taal
 • Waar: Alle dorpskernen
 • Wanneer: Vanaf najaar 2022, cursusaanvang september 2023

Afspraak 3 Valpreventie

 • Wie: Fysio Piessens Steenbergen
 • Spelers | Supporters: Beweegmakelaar, buurtsportcoach, diëtist, WijZijn Steenbergen, Novadic Kentron
 • Wat: Cursus valpreventie: 6 lessen á 1,5 uur. Theorie en praktische vaardigheden
 • Waar: Gemeente Steenbergen
 • Wanneer: Twee keer per jaar. Starten in voorjaar en najaar.

Afspraak 4 Verslavingsspreekuur

 • Wie: Novadic Kentron
 • Spelers | Supporters: Jongerenwerk, Tante Louise, Ravelijn, huisartsenpraktijk Molenweg, school
 • Wat: 6 of 12x per jaar inloopspreekuur op één of meerdere locaties in gemeente
 • Waar: Alle kernen
 • Wanneer: Vanaf januari 2023

Afspraak 5 Gezonde Sportomgeving

 • Wie: sportservice Noord-Brabant en GGD
 • Spelers | Supporters: Fitcoach JOGG, buitenzwembaden, uitbreiden met sportverenigingen
 • Wat:
  1. Rookvrij sportterrein (niet roken in het zicht van kinderen)
  2. Gezonde kantine (assortiment aanvullen met gezonde producten)
  3. Verenigingen hebben alcoholbeleid incl IVA-training)
 • Waar: Alle binnen- en buitensportverenigingen en buitenzwembaden
 • Wanneer: Uitvoering vanaf 2023. Ambitie verenigingen rookvrij in 2025

Afspraak 6 Stimuleren Gezonde School

 • Wie: GGD West-Brabant
 • Spelers | Supporters: Gemeente (PR, communicatie) en scholen
 • Wat: Een Gezonde School werkt op een structurele en samenhangende manier aan de gezondheid van leerlingen en het team. Een school werkt volgens vier pijlers aan een eigen gekozen gezondheidsthema: educatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid. De Gezonde school-aanpak is een praktische werkwijze die uitgaat van wat de school al doet, versterkt wat er al gebeurt en sluit aan bij wensen en behoeften van de school. Scholen kiezen eigen thema's.
 • Waar: Basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente
 • Wanneer: 2023-2025