gemeente Steenbergen | Structurele activiteitensubsidie

Artikel Structurele activiteitensubsidie

Een structurele activiteitensubsidie is een subsidie gericht is op het realiseren van binnen het gemeentelijke beleid passende activiteiten die jaarlijks terugkeren.

Criteria

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor een activiteit die bijdraagt aan de hieronder genoemde beleidsdoeleinden:

  • de zorg voor kwetsbare burgers;
  • het bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren;
  • het handhaven en/of versterken van de sociale infrastructuur;
  • het bevorderen van sport en bewegen voor alle inwoners;
  • het bevorderen van gezondheid en leefstijl.


Aanvraagprocedure

Wanneer een (beginnende) instelling/organisatie nog niet eerder een aanvraag bij de gemeente Steenbergen heeft gedaan voor een subsidie en geen incidentele activiteitensubsidie of jubileumsubsidie wordt beoogd, maar een structurele subsidie zoals een budget-, activiteiten- of basissubsidie, geldt de volgende procedure.

  • een instelling dient een subsidieverzoek in waarbij tevens wordt overlegd een kopie van de oprichtingsakte, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een exemplaar van de statuten. Daarnaast een activiteitenverslag en een jaarrekening van het voorgaande jaar;
  • wanneer een subsidie wordt verleend, dan wordt in de beschikking opgenomen dat de aanvraag voorlopig wordt verleend voor één jaar (of een deel daarvan);


Verantwoording

  1. Ter vaststelling van de subsidie van activiteitensubsidies wordt het activiteitenverslag van het subsidiejaar gehanteerd;
  2. Bij activiteitensubsidies kan worden volstaan met een kort verslag van de activiteiten waarbij de specifieke doelgroep en aantal deelnemers zijn benoemd. Dit verslag moet uiterlijk 1 mei van het jaar volgend op het subsidiejaar worden ingediend. Op basis van een eenvoudig activiteitenverslag kan worden vastgesteld of de organisatie nog steeds een bepaald activiteitenniveau uitvoert binnen haar algemene doelstelling.