gemeente Steenbergen | Startsubsidie

Artikel Startsubsidie

Een startsubsidie is een eenmalige subsidie als tegemoetkoming in de oprichtingskosten van een rechtspersoon met een maximum van € 500,00.

Criteria

Een startsubsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan een rechtspersoon die activiteiten organiseert die bijdragen aan de hieronder genoemde beleidsdoeleinden:

  • de zorg voor kwetsbare burgers;
  • het bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren;
  • het handhaven en/of versterken van de sociale infrastructuur;
  • het bevorderen van sport en bewegen voor alle inwoners;
  • het bevorderen van gezondheid en leefstijl.


De subsidie moet expliciet worden ingezet als tegemoetkoming in specifieke startkosten, te weten:

  • notariskosten voor het opstellen van statuten;
  • kosten van Kamer van Koophandel.


Aanvraagprocedure

Wanneer een instelling/organisatie een aanvraag voor een startsubsidie wil indienen, kan dit door middel van een brief waarin de aard van de activiteiten die de instelling/organisatie gaat ontplooien en de te bereiken doelgroep uitgebreid wordt omschreven. Daarnaast dient duidelijk te worden gemaakt welke oprichtingskosten de instelling verwacht te maken, voordat zij haar daadwerkelijke activiteiten kan uitvoeren.

De aanvraag dient, ter toetsing, vergezeld te gaan van:

  1. een werkplan;
  2. een begroting van de activiteiten;
  3. een lijst met actuele opgave van namen en adressen van bestuursleden van de instelling.


Een aanvraag voor een startsubsidie kan gedurende het hele jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, worden ingediend.

Verantwoording

Ter vaststelling van de subsidie moet de instelling een overzicht van de oprichtingskosten met daarop een toelichting als verantwoording indienen uiterlijk twee maanden nadat de laatste oprichtingskosten zijn gemaakt.