gemeente Steenbergen | Incidentele activiteitensubsidie

Artikel Incidentele activiteitensubsidie

Een incidentele activiteitensubsidie kan worden aangevraagd voor een activiteit die eenmalig wordt georganiseerd en die de reguliere activiteiten van een organisatie te boven gaan.

Criteria

  1. Bij incidentele activiteitensubsidies worden uitsluitend die kosten voor activiteiten vergoed, die op de te subsidiëren activiteit betrekking hebben en die de normale kosten van de activiteiten van de vereniging te boven gaan. Reis- en verblijfkosten, cateringkosten en kosten voor uitgeloofde prijzen worden niet vergoed. Voor subsidie komen evenmin in aanmerking de kosten die in de oorspronkelijke aanvraag niet werden genoemd of begroot.
  2. De aanvrager dient ook eigen middelen in te brengen, door bijvoorbeeld deelnemersbijdragen, entreegelden, sponsoring, etc.
  3. Bij incidentele activiteitensubsidies is de maximale hoogte van de subsidie de hoogte van het exploitatietekort;
  4. In de subsidiebeschikking zal worden vermeld dat de incidentele subsidie in gedeelten zal worden uitbetaald:
    1. 80% als voorschot, voorafgaand aan het project;
    2. 20% nadat de eindafrekening is ingediend en goedgekeurd.

 

Aanvraagprocedure

Wanneer een instelling een aanvraag voor een incidentele activiteitensubsidie wil indienen, kan dit door middel van een brief waarin de aard van de activiteit uitgebreid wordt omschreven. Een begroting van de totale kosten die met de activiteiten gemoeid zijn, moet worden bijgesloten. Wanneer een instelling nog nooit eerder een subsidie bij de gemeente heeft aangevraagd, moet de oprichtingsakte, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een exemplaar van de statuten worden meegestuurd.

Let wel: een aanvraag voor een incidentele activiteitensubsidie moet tenminste 12 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend.