gemeente Steenbergen | Budgetsubsidie

Artikel Budgetsubsidie

Een budgetsubsidie is een subsidie die gericht is op het realiseren van binnen het gemeentelijke beleid passende activiteiten, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de daarmee samenhangende resultaten en effecten en de wijze waarin wordt voldaan aan de voorwaarden betreffende de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie moet een instelling:

  • deel uitmaken van het sociale infrastructuur van de gemeente, zie Meest gestelde vragen;
  • niet in productenaanbod gelijk zijn aan een instelling die reeds een budgetsubsidie van de gemeente Steenbergen ontvangt (tenzij het college van burgemeester en wethouders bepaalt dat de instelling een zinvolle toevoeging zal zijn aan de sociale infrastructuur van de gemeente).


Subsidieovereenkomst

  1. Met de budgetgesubsidieerde instellingen wordt door burgemeester en wethouders een meerjarige overeenkomst gesloten.
  2. Om tot een overeenkomst te komen, treden burgemeester en wethouders in overleg met de budgetgesubsidieerde instellingen over de gewenste activiteiten, prestaties en resultaten, overige subsidieverplichtingen en de hoogte van de te verstrekken subsidie.
  3. Deze meerjarige afspraken gelden naar intentie voor een periode van maximaal vier jaar.
  4. Voorafgaand aan het verstrijken van die periode wordt met de instelling overleg gevoerd over de voortzetting van de subsidierelatie.


Aanvraagprocedure

Wanneer een (beginnende) instelling/organisatie nog niet eerder een aanvraag bij de gemeente Steenbergen heeft gedaan voor een subsidie en geen incidentele activiteitensubsidie of jubileumsubsidie wordt beoogd, maar een structurele subsidie zoals een budget-, activiteiten- of basissubsidie, geldt de volgende procedure.

  • een instelling dient een aanvraag in waarbij tevens wordt overlegd een kopie van de oprichtingsakte, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een exemplaar van de statuten. Daarnaast het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar;
  • wanneer een subsidie wordt verleend, dan wordt in de beschikking opgenomen dat de aanvraag voorlopig wordt verleend voor één jaar (of een deel daarvan);


Verantwoording

  1. Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een financieel verslag of jaarrekening en een balans van het afgelopen subsidietijdvak moeten ter vaststelling van de subsidie worden ingediend uiterlijk 1 juli van het jaar volgend op het subsidiejaar.
  2. Voor subsidies hoger dan € 50.000,-- per jaar geldt, dat het jaarverslag en de jaarrekening voorzien dient te zijn van een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.


Het aanvraagformulier budgetsubsidies kunt u opvragen bij de afdeling Welzijn en Zorg, telefoonnummer 14 0167.