gemeente Steenbergen | Basissubsidie

Artikel Basissubsidie

Een basissubsidie is een subsidie voor activiteiten en/of producten die bijdragen aan het versterken van de sociale samenhang in de maatschappij, waarbij het college geen invloed wilt uitoefenen op de georganiseerde activiteiten.

Criteria

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor een activiteit die bijdraagt aan de hieronder genoemde beleidsdoeleinden:

  • de zorg voor kwetsbare burgers;
  • het bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren;
  • het handhaven en/of versterken van de sociale infrastructuur;
  • het bevorderen van sport en bewegen voor alle inwoners;
  • het bevorderen van gezondheid en leefstijl.

Aanvraagprocedure

Wanneer een (beginnende) instelling/organisatie nog niet eerder een aanvraag bij de gemeente Steenbergen heeft gedaan voor een subsidie en geen incidentele activiteitensubsidie of jubileumsubsidie wordt beoogd, maar een structurele subsidie zoals een budget-, activiteiten- of basissubsidie, geldt de volgende procedure.

  • een instelling dient een subsidieverzoek in waarbij tevens wordt overlegd een kopie van de oprichtingsakte, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een exemplaar van de statuten. Daarnaast een activiteitenverslag en een jaarrekening van het voorgaande jaar;
  • wanneer een subsidie wordt verleend, dan wordt in de beschikking opgenomen dat de aanvraag voorlopig wordt verleend voor één jaar (of een deel daarvan);

Verantwoording

  1. Het maximale bedrag van een basissubsidie wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.
  2. Bij basissubsidies wordt de verleningsbeschikking tevens beschouwd als het besluit tot  subsidievaststelling. Bij de verleningsbeschikking wordt tevens een afrekenformulier toegezonden aan de aanvrager. Het volledig ingevulde formulier met daarin opgenomen een activiteitenverslag, wordt aangemerkt als de aanvraag om subsidie voor het daaropvolgende subsidiejaar.
  3. Het volledig ingevulde formulier moet uiterlijk 1 mei van het jaar volgend op het subsidiejaar worden ingediend. Op basis van het activiteitenverslag kan worden vastgesteld of de organisatie nog steeds een bepaald activiteitenniveau uitvoert binnen haar algemene doelstelling. Eventuele afwijkingen kunnen aanleiding zijn om de subsidieverstrekking in de toekomst te wijzigen, maar hebben in principe geen invloed op eerder verleende subsidies.


Het aanvraagformulier basissubsidies kunt u opvragen bij de afdeling Welzijn en Zorg, telefoonnummer 14 0167.