gemeente Steenbergen | Kinderopvang

Artikel Kinderopvang

Landelijk Register Kinderopvang

Voorzieningen voor kinderopvang-, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en gastouderbureaus dienen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd te worden. Registratie vindt plaats nadat de voorziening door de GGD West-Brabant is geïnspecteerd en voldoet aan de wettelijke vereisten.  De Belastingdienst verstrekt alleen een tegemoetkoming kinderopvang aan ouders die hiervoor in aanmerking komen als de voorziening waar hun kind(eren) opgevangen worden in dit Landelijk Register is geregistreerd.

Aanvragen voor registratie en doorgeven van wijzigingen in het Landelijk Register kunt u via de wettelijke formulieren (met de vereiste bijlagen) mailen naar: info@gemeente-steenbergen.nl

Legeskosten aanvraag registratie kinderopvangvoorziening

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot exploitatie van een kinderdagverblijf, een voorziening voor Buitenschoolse opvang,  een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau bedraagt voor 2023 € 309,--.

Kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie (SMI)

U kunt voor kinderopvang op grond van een Sociaal Medische Indicatie in aanmerking komen wanneer u, als ouder(s), door een handicap, psychische problemen, verslaving e.d. onvoldoende of niet fulltime voor uw kind of kinderen kunt zorgen en de ontwikkelingskansen van het kind hierdoor onder druk staan.  Doordat uw kind een aantal uren per week naar de kinderopvang gaat wordt u tijdelijk ontlast.

Een aanvraag voor Sociaal Medische Kinderopvang kunt u indienen bij de ISD Brabantse Wal (Intergemeentelijke Sociale Dienst).

Toezicht en handhaving

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. In het belang van uw kind is het belangrijk dat de voorzieningen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Het gaat daarbij o.a. om de inrichting van de locatie, de veiligheid en gezondheid, de groepsgrootte en het aantal leidsters op de groep, rechten van ouders en voorschoolse educatie.

De GGD inspecteert de voorzieningen en geeft haar bevindingen weer in een inspectierapport. De gemeente besluit op basis van het Inspectierapport om al dan niet handhavend op te treden.

Heeft u nog vragen, bel dan met 14 0167 of mail naar: info@gemeente-steenbergen.nl.