gemeente Steenbergen | Woonwijk Buiten de Veste fase 3 in Steenbergen

Artikel Woonwijk Buiten de Veste fase 3 in Steenbergen

Buiten de Veste is een nieuwe woonwijk in Steenbergen. Een wijk met een gevarieerd aanbod aan woningen. Woningen voor huishoudens met zowel lage, middel als hoge inkomens en zowel in de huur- als koopsector. De woonwijk is gelegen aan de rand van de stad Steenbergen in een groene omgeving. Dit groene karakter komt ook duidelijk naar voren in de inrichting van de woonwijk. Extra leuk is dat de leerlingen van de brede school samen met Stadlander, buurtbewoners en de gemeente invulling geven aan Het Avontuur. Dit is de groene leefruimte in het midden van de wijk, die een heerlijke ontmoetingsplaats moet worden voor jong en oud.

  1. Fase 1 (2005 - 2017)
  2. Fase 2 (2018 - 2021)
  3. Fase 3 (heden)
  4. Vragen, opmerkingen of interesse?

Vogelview Buiten de Veste
Foto via: www.PPfoto.nl

We zijn inmiddels bij fase 3 van dit project aangekomen. Er is al heel wat werk verzet. Hieronder vindt u de verrichte werkzaamheden in chronologische volgorde en de toekomstplannen voor deze wijk.

Fase 1 (2005-2017)

Zoals de naam Buiten de Veste al aangeeft, ligt het gebied buiten de Vesting Steenbergen. Te herkennen aan de vestingvorm (stervorm). Het gebied werd voor dit project gebruikt als vloeivelden voor de suikerfabriek van Steenbergen. In 2005 begonnen we met het bouwrijp maken van Buiten de Veste. Toen de nieuwe straten, de riolering, gas (dat kon toen nog) en elektra waren aangelegd, werd er begonnen met de bouw. Het Gemeentehuis en 14 starterswoningen vormden de echte bouwstart van dit plan. Later volgden de twee appartementencomplexen. Na de bouw van deze complexen viel het even stil door de economische crisis. In die periode was er geen vraag naar de nog geplande vrijstaande woningen. Er was nog wel vraag naar rijwoningen en tweekappers.

In 2014 startte in dit gebied de Brede school ' Het Podium', die wordt gevormd door de Maria Reginaschool, de peuterspeelzaal, kinderopvang Zo en slagwerkschool Brok. Vooruitlopend op de start van de school is de Waterlinie doorgetrokken naar de Oostgroeneweg en is de Oostgroeneweg verbreed om het schoolverkeer vanuit de wijk Noord-Oost in goede banen te leiden.

Fase 2 (2018-2021)

Tijdens de economische crisis bleek dat het oude bestemmingsplan niet de gewenste flexibiliteit bood om een switch in het woningbouwprogramma te maken. Daarom is er in die periode een flexibel bestemmingsplan gemaakt. Toen dit in 2018 gereed was, is er ook gestart met de volgende fase. Nog voordat er landelijk werd besloten om zonder gas te bouwen, koos de gemeente ervoor om In fase 2 op deze manier te bouwen. Dit was een omslag voor gemeente, de bouwers en de bewoners. In een relatief korte periode zijn de volgende woningen gerealiseerd:

  • 19 middeldure huurwoningen;
  • 12 levensloopbestendige woningen;
  • 18 tweekappers;
  • een stadsboerderij (23 appartementen).
  • 8 patiowoningen aan de Oost-Havendijk,

MURADO

Het laatste bouwplan in Buiten de Veste fase 2 vormen de 22 MURADO starterswoningen in de vorm van kleine huurstudio's en appartementen. Op maandag 1 november 2021 werd in Steenbergen op symbolische wijze de eerste paal geslagen voor de bouw van 22 appartementen en studio's. Het duurzame, voornamelijk houten gebouw krijgt de naam "HENRI", verwijzend naar het naburige Fort Henricus. Het woonconcept is bedoeld voor starters op de woningmarkt: jonge mensen die graag in Steenbergen willen blijven wonen, maar die door het enorme tekort aan koop- en huurwoningen geen geschikte, betaalbare huisvesting kunnen vinden. Extra betaalbaar worden de woningen dankzij het feit dat ze bijna energieneutraal zijn, waardoor bewoners kunnen rekenen op een lage energierekening. De woningen zijn opgeleverd en bewoond. Vragen kunt u stellen via info@murado.nl of via het telefoonnummer: 088-0990220. 

Domodo woningen buiten de veste 2 Domodo woningen buiten de veste

De natuur

In april 2019 realiseerden we de ecologische verbindingszone (EZV). Een belangrijk punt in de EVZ is de visstoep, dit is een soort kleine steiger speciaal gemaakt voor vissers. De vissers kunnen hier gemakkelijk terecht met hun visspullen. Deze visstoep werd exact gebouwd op de plek waar vroeger een redoute was van de liniewal die tussen de vesting Steenbergen en Fort Henricus lag. Een redoute is een klein geheel omsloten veldschans, als bescherming bij een aanval van de vijand.

Het eindresultaat is compleet wanneer de fauna verbinding heeft gevonden tussen het natuurgebied ten noorden van de Oostgroeneweg en het natuurgebied en de watergangen ten zuiden van Buiten de Veste (richting de Kruislandse Kreken). Een mooi stukje natuur dat verwijst naar het vestingverleden. In de straatnaamgeving van de wijk wordt het vestingverleden nieuw leven ingeblazen.

gerealiseerde fase 2 van Buiten de Veste
Foto via: www.PPfoto.nl

Fase 3 (heden)

klimaatadaptatie

Fase 3 is inmiddels gestart. Een belangrijk thema in deze fase is klimaatadaptatie. Hoe ga je om met grotere regenbuien en extremere en langere hitteperioden? In deze bouwfase bieden we meer ruimte voor parkeren en groen en wordt het regenwater (waar dat kan) zichtbaar afgevoerd. De inrichting van de volgende fasen is mede afhankelijk van de snelheid van de realisatie woningbouw.

Groeninrichting 't Avontuur

In 2021 en 2022 hebben inwoners ideeën gedeeld over de groeninrichting van 't Avontuur bij de wijk Buiten de Veste. Hierbij stond het thema klimaat centraal, maar hebben we het ook gehad over natuur, sport en spel en cultuur. De meeste inwoners hebben gekozen voor een inrichting gericht op natuur. Nadat alle bewoners uit de omgeving hun ideeën hebben gegeven, is het plan verder uitgewerkt. In 2023 is begonnen met de aanleg van het eerste gedeelte en zijn er 3 grote bomen (platanen) geplant.

Goedkope koop- en huurwoningen en CPO

In fase 3 komt het accent te liggen op goedkope koop- en huurwoningen. Daarnaast willen we ruimte bieden aan bijzondere woningtypen, bijzondere architectuur, levensloopbestendige woningen en enkele kavels voor zelfbouw. Ook bieden we ruimte aan een CPO-initiatief. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat betekent dat een groep toekomstige bewoners samen een vereniging vormt die een stuk grond koopt om er eigen woningen op te bouwen. Door dit samen te doen ontstaat er een kostenvoordeel. Tenslotte zijn er 4 bouwkavels uitgegeven. Deze woningen zijn in 2023 in aanbouw.

Voor de volgende fase lopen nu (2023) de voorbereidingen. Er is op dit moment is één plan in aanbouw: een woonvoorziening voor mensen met dementie. Meer informatie hierover vindt u via https://dagelijks-leven.nl/huizen/steenbergen-het-buitenvestehuis/.

Vragen, opmerkingen of interesse?

Heeft u hier vragen of opmerkingen over dit project of over de woonwijk zelf, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0167 of info@gemeente-steenbergen.nl