gemeente Steenbergen | Vergunningsvrij bouwen, Vergunningscheck en Vooroverleg

Artikel Vergunningsvrij bouwen, Vergunningscheck en Vooroverleg

Vergunningsvrij bouwen

Met de Wabo wordt de categorie vergunningvrije bouwwerken groter. Mogelijk is er voor een bepaald bouwplan geen vergunning nodig. Het ministerie van VROM heeft 8 brochures gemaakt over veelvoorkomende bouwwerken, zoals dakkapellen, schotelantennes, erfafscheidingen en aanbouwen. In deze brochures is te lezen wanneer dit soort bouwwerken vergunningvrij is en wanneer niet. De brochures zijn te downloaden via www.rijksoverheid.nl/omgevingsvergunning.

Vergunningscheck

In het Omgevingsloket online is een vergunningcheck te doen. Daartoe dienen de locatie en werkzaamheden ingevoerd te worden. Vervolgens ziet de aanvrager of hij vergunningplichtig, meldingplichtig of vergunningsvrij is. Nadat de check doorlopen is, kan de aanvraag worden gedaan. Dit kan op papier (door een formulier op maat uit te printen) of digitaal. Het systeem geeft aan welke gegevens moeten worden ingevuld en welke documenten aangeleverd dienen te worden. Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u als aanvrager een DigiD-account nodig. Wilt u als bedrijf een omgevingsvergunning aanvragen dan heeft u hiervoor een eHerkenning-account nodig.

Vooroverleg

Vooroverleg dient voor het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is. Getoetst wordt of het plan in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan of in afwijking van het bestemmingsplan voorstelbaar is en voldoet aan de bepalingen zoals gesteld in het welstandsbeleidsplan. Voor het vooroverleg worden altijd leges (kosten) berekend. Indien het voor de behandeling van het vooroverleg noodzakelijk is om extern advies in te winnen voor de toetsing aan de welstandscriteria, worden de kosten verhoogd met het bedrag dat wordt berekend zoals opgenomen in de legesverordening. Om vooroverleg in te dienen kunt u gebruik maken van het vooroverlegformulier.