gemeente Steenbergen | Toelichting formulier kwijtschelding

Artikel Toelichting formulier kwijtschelding

Algemeen

Voor de aanvraag om kwijtschelding moet gebruik gemaakt worden van het bijgevoegde aanvraag-formulier verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Het is raadzaam om het formulier zo spoedig mogelijk in te dienen om eventuele invorderingskosten, voor bijvoorbeeld een aanmaning of dwangbevel, te voorkomen.

Beoordeling

Aan de hand van de gegevens die u op het aanvraagformulier heeft ingevuld, wordt beoordeeld of u wel of niet in aanmerking komt voor kwijtschelding. Om dit vast te kunnen stellen wordt uw zogenaamde betalingscapaciteit bepaald. De betalingscapaciteit wordt berekend door het verschil te nemen tussen het netto inkomen van u (en uw partner) en een aantal vaste lasten. Dit bedrag, het netto besteedbaar inkomen, wordt vergeleken met een normbedrag dat afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. Wanneer de betalingscapaciteit lager is dan het normbedrag komt u in principe in aanmerking voor kwijtschelding. Wanneer de betalingscapaciteit hoger is dan het normbedrag, dan kan geen of slechts gedeeltelijk kwijtschelding worden verleend.

Wanneer krijgt u geen kwijtschelding?

Kwijtschelding kan niet worden verleend wanneer u vermogen heeft. U heeft vermogen als:

  • er sprake is van een eigen woning, waarvan de WOZ-waarde hoger is dan de openstaande hypotheekschuld;
  • u een auto heeft en deze, op het moment dat u een aanvraag om kwijtschelding indient, een verkoopwaarde heeft van € 3.350,- of meer. De auto wordt niet als vermogen beschouwd als aannemelijk wordt gemaakt dat die auto absoluut onmisbaar is voor uzelf of uw gezinsleden;
  • blijkt dat uw banksaldi hoger zijn dan het bedrag van het maandinkomen vermeerderd met het netto huurbedrag en het nettobedrag van de zorgverzekering.
  • u foutieve of geen of onvoldoende informatie heeft verstrekt.

Beroep tegen uitspraak

Als uw aanvraag is afgewezen en u van mening bent dat dit ten onrechte is gebeurd, kunt u binnen 10 dagen na de uitspraak een beroepschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen.
Spreiden betaaltermijnen door automatische incasso.
Ook als u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding kunnen zich soms omstandigheden voordoen, waardoor het voor u onmogelijk is om de aanslag binnen de voorgeschreven termijn(en) te betalen. Als deze situatie zich voordoet, kunt u uw betaaltermijnen spreiden via automatische incasso of door een betalingsregeling aan te vragen.

Meer informatie

Inlichtingen over de kwijtschelding, betalingsregeling of automatische incasso kunt u verkrijgen op het algemeen telefoonnummer 14 0167.