Gemeentelijk beleid

Economische visie

De gemeente Steenbergen heeft in 2015 opnieuw gekeken naar het  economische toekomstbeeld (visie) en de te ondernemen acties (uitvoeringsprogramma) voor de periode 2015-2019. In het coalitieakkoord is de economie als belangrijke pijler benoemd voor de komende collegeperiode. Dit is ook overgenomen in het raadsprogramma. Het nieuwe toekomstbeeld biedt op hoofdlijnen op basis van vier hoofdthema's en een vertaling en nadere uitwerking in vijf sectoren.

In het nieuwe toekomstbeeld (visie) zijn duidelijke keuzes gemaakt en op enkele thema's zwaarder ingezet. In deze visie, gericht op het jaar 2020, is daarom niet opnieuw uitvoerig een economisch profiel van het heden gemaakt, maar wordt volstaan met de belangrijkste kerncijfers, relevante beleidscontext en een geactualiseerde sterke-en-zwakte-analyse (SWOT). Voor meer achtergrond over de economische structuur van Steenbergen wordt dan ook verwezen naar de economische beleidsvisie 2009-2020.

Naast de visie op hoofdlijnen, op basis van vier hoofdthema's (werkgelegenheid & arbeidsmarkt, regionale samenwerking, promotie & marketing en dienstverlening), zijn vijf sectorale visies opgesteld (industrie en bedrijventerreinen, topsector agrofood – biobased, landbouw, detailhandel en toerisme en recreatie). Niet iedere sector komt door de keuze voor vier hoofdthema's evenredig aan bod in de hoofdlijnenvisie. Deze sectorale visies vormen daarom enerzijds een samenvatting van de hoofdlijnen en anderzijds een eigen weergave en nadere detaillering op het niveau van de sector.

De inhoud van de bijgestelde visie is door de gemeente in nauwe samenwerking met de samenwerkingspartners opgepakt, waaronder het Ondernemers Platform Steenbergen, Retail Platform Steenbergen, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Steenbergen, de ZLTO afdeling Steenbergen/Bergen op Zoom, het AFC Nieuw Prinsenland. Daarnaast zijn ambtelijke specialisten van de gemeente Bergen op Zoom, de Regio West-Brabant en de Provincie Noord-Brabant, werknemersvertegenwoordigers meerde malen geraadpleegd. Deze samenwerking heeft als doel in te zetten op een gedragen uitvoering van acties en projecten.

Acquisitieplan

Een belangrijk onderdeel van het economisch beleid is werkgelegenheid en bedrijvigheid. Het aantrekken van bedrijven naar Steenbergen met een duidelijke invloed op de werkgelegenheid is een uitvoeringstaak voor de komende jaren die we onszelf als opdracht hebben gegeven. Actiepunt 1 in het economisch uitvoeringsprogramma is het verhogen van de wervingskracht van Steenbergen. Met de uitvoering van dit actiepunt richten we ons op aantoonbaar aangetrokken en gevestigde bedrijvigheid waardoor een hogere bezettingsgraad ontstaat op de Steenbergse bedrijventerreinen. Het acquisitieplan moet focus en daadkracht geven aan het actief benaderen van bedrijven en het invullen van de bedrijventerreinen. De invulling van bedrijventerrein Reinierpolder en het AFC Nieuw Prinsenland heeft hierbij speciale aandacht.

Waar voorheen het relatief eenvoudig was om de ontwikkelgronden te verkopen, vraagt het verkopen van de bedrijfsgronden vandaag de dag een intensieve en doelgerichte inzet. Het inzetten van de juiste instrumenten voor de juiste doelstellingen is sterk aan te raden. Het acquisitieplan moet hierbij helpen.

Ontwerp beleidsvisie externe veiligheid

Op 30 januari 2018 is de ontwerp beleidsvisie externe veiligheid vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In de ontwerpnota wordt aangegeven hoe we binnen de gemeente omgaan met de aanwezige risicobronnen (=verwerking en transport van explosie gevaarlijke stoffen en giftige stoffen) en hoe we de risicobeheersing willen optimaliseren.  De beleidsnota betreft de actualisering van het in 2012 vastgestelde beleid. Er is geen sprake van beleidswijzigingen. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie  en/of een reactie willen geven dan kunt u contact opnemen met de heer drs. M. Meulblok (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening)  tel.nr. 0167-543434.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig