Artikelen binnen: Natuurgebieden

Cruijslandse Kreken

De Cruijslandse kreken zijn het mooiste voorbeeld van een ingedijkt krekensysteem in Noord-Brabant. De voormalige brakwatergetijdenkreken, die na de indijking in 1487 niet meer onder invloed staan van eb en vloed, zijn als het ware bevroren in het landschap. Nagenoeg het complete systeem heeft de ruim 500 daaropvolgende jaren goed overleefd. In het gebied kunt u wandelen of vissen.

De gebieden langs de Schelde-Rijnverbinding

De vegetatie langs de Schelde-Rijnverbinding is, op en tussen de stortstenen, zeer open en bestaat uit struiken en varens. Op de slikstroken die periodiek overspoeld worden is de vegetatie zeer divers. De Schelde-Rijnverbinding is waardevol voor onder meer watervogels en op de oevers komen enkele kenmerkende rietvogels voor.

Het Oudland

Het Oudland bestaat uit een mozaïekpatroon van (loof)bossen, bosschages en agrarisch gebied. Het gebied kent een zeer aantrekkelijke afwisseling tussen open en dichte gebieden. Het gebied is beperkt toegankelijk en door de rust in combinatie met de grote abiotische diversiteit komen zeer waardevolle planten- en diersoorten voor.

Rietkreek

Het Rietkreekcomplex bestaat uit een aantal kreektakken. De oevers van de kreek bestaan grotendeels uit rietkragen. In biologisch opzicht is met name de Rietkreek in samenhang met de aangrenzende graslanden van belang, vooral als broeden foerageergebied voor tal van water- en moerasvogels.Gedeelten van de Rietkreek die aangemerkt zijn als natuurreservaat zijn niet vrij toegankelijk.

Het gebied van het landgoed Dassenberg, de Ligne en Oudlandsch Laag

Dit gebied ligt op de overgang tussen het (Pleistocene) zandgebied en het (Holocene) zeekleigebied. Hierdoor komen in dit gebied zeer grote variatie in hoogteligging, grondwatertrappen en bodems voor. In het gebied komt kwel voor.In ruimtelijk opzicht is er in dit natuurgebied veel verscheidenheid: er is zowel kleinschalig, open als verdicht landschap. De afwisseling van het landschap wordt nog eens vergroot door de Ligne. Dit is een tamelijk natuurlijke waterloop.

Natuurgebied Oost-Graaf Hendrikpolder

Het gebied is rijk aan water- en rietvogels. Gezien de rijkdom aan overgangen en de ongestoorde situatie (gebied is niet vrij toegankelijk) mag worden verwacht dat het gebied ook voor andere diersoorten (zoogdieren, insecten) en planten van belang is.

Natuurgebied ‘Gastelsveer’

Het natuurgebied 'Gastelsveer' betreft een klein maar zeer rijk natuurgebied. Vanwege de plas-dras situaties in combinatie met kleine bosschages is het van groot belang voor herpetofauna gebleken. Ook in floristisch opzicht onderscheidt het gebied zich in positieve zin. Vele ster-soorten komen hier voor, waarvan enkele zeer bijzondere.

Kreken Roode Weelcomplex

Het Roode Weelcomplex bestaat uit de Blauwe Sluis, de Roode Weel, de Wiel aan Drenkhoos, de Beek, Nauwe Beek, Vierhoevensche Watergang, Brandsche Beek, Kruisbeek, Zegbloksche Watergang, Lage en Hoge Derriekreek en Tuimelaarskreek. Het zijn relatief smalle zones, omringd door agrarisch gebied.

Steenbergse Vliet

De Steenbergse Vliet is tussen de Steenbergse Haven en het Volkerak rijk aan natuurwaarden. Het gaat daarbij vooral om het water en de oever. De overgangen (hoog-droog en laag-nat) bieden een variëteit aan natuurlijke woongebieden voor planten en dieren. Het gebied is onder meer van belang voor diverse vogelsoorten (met name riet- en watervogels). De natuurwaarden in dit gebied zijn sterk afhankelijk van de breedte tussen de dijken en de intensiteit van het agrarisch gebruik.

De Dintelse Gorzen en de Slikken van De Heen

De Dintelse Gorzen en de Slikken van De Heen maken deel uit van een veel groter gebied van de Krammer-Volkerak. Het buitendijks gebied wordt gekenmerkt door betrekkelijk grote hoogteverschillen op korte afstanden tussen slikken en schorren en de aanwezigheid van kreken. Dit maakt het gebied geschikt als vestigingsplaats voor een veelheid aan zout- en brakwaterplanten.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig