Zorg/Wmo

Wat verandert er per 1 januari 2015 in de Wmo?

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten een brede verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van zelfstandig, thuiswonende mensen, die beperkt zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Het gaat om mensen met een beperking, een chronische ziekte of met psychische, psychiatrische of sociale problemen. Doel is om meer mensen met ondersteuning en zorg, thuis te laten wonen. Om hun zelfredzaamheid te vergroten, zodat ze mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. De maatschappelijke ondersteuning die gemeenten nu bieden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wordt per 1 januari 2015 uitgebreid met ondersteuning op het gebied van persoonlijke begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. Ook wordt de hulp bij het huishouden anders vormgegeven. Al deze taken vormen samen de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), onder de term maatschappelijke ondersteuning. Deze nieuwe wet gaat in op 1 januari 2015. De gemeenten krijgt hiervoor geld van het Rijk. Omdat het Rijk bezuinigt, moeten de gemeenten de taken echter met minder geld uitvoeren.

Wat wil het Rijk?

Het Rijk wil de langdurige zorg, zoals deze nu is georganiseerd in de AWBZ en Wmo, hervormen. Deze hervorming is volgens het Rijk nodig, omdat mensen andere eisen stellen aan de langdurige zorg. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en daar moet de zorg op worden aangepast. Daarnaast is de hervorming nodig, omdat het zorggebruik in de afgelopen jaren sterk is toegenomen en de kosten navenant zijn gestegen. Om de kosten van het zorgstelsel betaalbaar te houden, is het Rijk van mening dat mensen weer meer voor elkaar moeten gaan zorgen en zich weer meer betrokken moeten gaan voelen bij elkaar. Bij de hervorming van de langdurige zorg heeft het Rijk dan ook de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  1. Uitgegaan wordt van wat mensen wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen;
  2. Als ondersteuning nodig is, wordt allereerst gekeken naar het eigen sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van betrokkenen en wordt de hulp dichtbij georganiseerd;
  3. Voor diegene die, ook met steun van de omgeving, niet zelfredzaam kan zijn, is er op participatie gerichte ondersteuning en/of passende zorg;
  4. De meest kwetsbare mensen krijgen recht op passende zorg in een beschermde, intramurale omgeving in de Wet langdurige zorg. De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die blijvend behoefte hebben aan 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht nodig hebben.

 

Samenwerking

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben besloten de Wmo 2015 gezamenlijk in te voeren. De samenwerking houdt in dat de drie gemeenten dezelfde uitgangspunten hanteren bij de uitvoering van de Wmo 2015 en er naar streven deze uitvoering zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit betekent dus dat de uitwerking per gemeente kan verschillen. Daarnaast vindt er gezamenlijke afstemming plaats tussen de gemeenten en de betrokken partijen zoals de diverse aanbieders en/of (zorg)organisaties.

Inkooptraject Begeleiding afgerond

In de voorbereiding op de invoering van de Wmo 2015 hebben de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht een gezamenlijk inkooptraject opgestart. Doel van dit traject was het inkopen van Begeleiding, zoals die voorheen vanuit de AWBZ georganiseerd werd. Per 1 januari is niet het Rijk, maar de gemeente verantwoordelijk voor deze zorg.

Het inkooptraject is nu ten einde en er hebben nu 44 aanbieders een overeenkomst getekend met de drie gemeenten. Inwoners die van de gemeente een indicatie begeleiding ontvangen, kunnen zorg ontvangen van één van deze organisaties. Samen met de Wmo-consulent bepaalt de inwoner welke van deze organisaties het beste bij zijn of haar situatie en voorkeuren past.

Info voor nieuwe aanbieders

Het is op dit moment niet meer mogelijk om een overeenkomst met de gemeenten af te sluiten. De overeenkomst wordt per 1 juli weer opengesteld voor nieuwe aanbieders. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de manier waarop u kunt toetreden tot deze overeenkomsten.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig