Klachten Jeugdhulp

Per 1 januari 2015 zijn de taken uit de Jeugdwet overgeheveld naar de gemeente. De gemeente heeft als taak voorzieningen te bieden aan kinderen en gezinnen die tijdelijk of voor langere tijd hulp nodig hebben. De gemeente maakt, om deze taak goed te verrichten, gebruik van zogenaamde jeugdprofessionals die bij de kinderen en gezinnen thuis komen en met hen en de aanbieders van de benodigde zorg, bespreken wat een oplossing zou kunnen zijn voor de geconstateerde problemen. De gemeente gaat er van uit dat dit goed verloopt, maar er zijn gevallen denkbaar dat dit niet het geval is.

Bezwaar/beroep

Als de gemeente een besluit neemt over de door u aangevraagde zorg en u bent het er niet mee eens omdat u bijvoorbeeld een andere vorm van zorg heeft aangevraagd of minder zorg krijgt toegekend dan dat u had gevraagd, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Dat kan schriftelijk of via Digid. U wordt dan in de gelegenheid gesteld uw bezwaar mondeling toe te lichten aan de onafhankelijke Commissie voor de bezwaarschriften waarna een besluit op uw bezwaar wordt genomen. Bent u het er nog niet mee eens dan kunt in beroep bij de rechtbank en eventueel nog in hoger beroep.

Klachten

U of uw kind kunt ook een klacht indienen als u niet tevreden bent over de gang van zaken rondom uw aanvraag. Dit is vastgelegd in de klachtenregeling Jeugd. U of uw kind vindt bijvoorbeeld dat de jeugdprofessional u niet goed heeft geholpen, of dat de aanbieder van de zorg het niet goed heeft gedaan. U kunt dan schriftelijk, via info@gemeente-steenbergen.nl of mondeling op afspraak een klacht indienen bij de gemeente. Indien u of uw kind het lastig vindt de klacht schriftelijk te verwoorden, kunt u hierbij geholpen worden door één van onze medewerkers. Na ontvangst van uw klacht wordt er dan telefonisch contact met u opgenomen om de klacht te bespreken. Als dit gesprek voor u niet voldoende is, wordt uw klacht voorgelegd aan Klachtcommissie Jeugd. Deze van de gemeente onafhankelijke commissie bestaat uit een aantal leden waaronder juristen, gedragsdeskundigen en jeugdartsen die uw klacht in behandeling nemen, met inachtneming van de privacyregels. De commissie nodigt u uit om uw klacht nader mondeling toe te lichten. Hierna volgt een oordeel of een advies op uw klacht.

De gemeente vindt het oordeel of het advies van deze commissie belangrijk omdat zij met een onafhankelijke maar deskundige blik het handelen van de gemeente bekijkt. De uitkomsten van beide procedures worden dan ook door de gemeente zeer serieus genomen en als dat nodig is zal zij maatregelen nemen in de zin van bijvoorbeeld de procedures aanpassen, jeugdprofessionals wijzen op hun handelen of in overleg gaan met de jeugdzorgaanbieders. Deze commissie werkt overigens ook voor andere gemeenten in West-Brabant.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Staf, Juridische Zaken, telefoonnummer 14 0167.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig