Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

Algemeen

De overheid heeft in de jaren tachtig van de vorige eeuw de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ingesteld. De WOB gaat over informatie die bij bestuursorganen berust. De WOB kan bestuursorganen verplichten om de burger op verzoek informatie te geven en om op eigen initiatief informatie over gemeentelijk beleid te verspreiden. Daarbij geldt dat in beginsel alle overheidsinformatie openbaar is. Op dit uitgangspunt bestaat een aantal uitzonderingen.

Informatie

Met een WOB-verzoek kan worden verzocht om informatie die is vermeld in documenten. Dit kan een document zijn bij de gemeente zelf, maar ook een document van een instelling, een dienst of een bedrijf welke voor de gemeente werkzaam is. Ook e-mailberichten, geluidsbanden, films en foto’s vallen onder de WOB.

Verzoek indienen

Een WOB-verzoek mag op verschillende manieren ingediend worden (mondeling, telefonisch of schriftelijk). Op 19 november 2013 heeft het college besloten om de elektronische weg te blokkeren voor het indienen van een WOB-verzoek. Dit betekent dat de gemeente Steenbergen WOB-verzoeken die per fax of e-mail worden ingediend, niet meer in behandeling neemt. In een WOB-verzoek dient het bestuurlijke onderwerp of het document dat daarop ziet te worden vermeld. Indien een verzoek te algemeen is omschreven, dan verzoekt de gemeente u zo spoedig mogelijk om het verzoek nauwkeuriger te omschrijven. U bent niet verplicht te beschrijven wat u met de gegevens van plan bent te gaan doen.

Termijn

De beslissing op een WOB-verzoek moet binnen vier weken worden genomen. In het geval dat het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie dan moet de beslissing binnen twee weken worden genomen. De gemeente kan de beslissing met vier weken verdagen.   

Uitzonderingsgronden

De gemeente kan het verzoek afwijzen als er één van de in de WOB genoemde uitzonderingsgronden van toepassing is. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in absolute- en relatieve uitzonderingsgronden.

Absolute uitzonderingsgronden

De gemeente verstrekt geen informatie als er sprake is van een absolute weigeringgrond. Er is sprake van een absolute weigeringgrond als de gevraagde informatie:

 • de eenheid van de Koning en ministers (de Kroon) in gevaar zou kunnen brengen;
 • de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden
 • het vertrouwelijk aan de overheid verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens betreft;
 • het bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens betreft.

Relatieve uitzonderingsgronden

Indien er sprake is van een van de relatieve uitzonderingsgronden zal de gemeente een bijzonder belang afwegen tegen het algemene belang van openbaarheid. Als het bijzondere belang zwaarder weegt, dan wordt openbaarmaking geweigerd. Voorbeelden van de bijzondere belangen zijn:

 • Nederlandse internationale betrekkingen;
 • economische of financiële belangen;
 • de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • inspectie, controle en toezicht;
 • de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 • het belang van de eerste kennisname van de geadresseerde;
 • het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken (rechts)personen of derden.

De gemeente hoeft ook geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern beraad voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne beraad. De gemeente mag dergelijke informatie overigens wel verstrekken, al dan niet geanonimiseerd, als dat in het belang van een goede democratische bestuursvoering wenselijk wordt geacht.

Bezwaar

Tegen de beslissing van de gemeente op het WOB-verzoek  kunt u, binnen zes weken na de datum van de beslissing, bezwaar instellen. Voor meer informatie over deze procedure kijk op www.rijksoverheid.nl

Kosten

De door de gemeente gemaakte kopieer- en/of verzendkosten kunnen in rekening worden gebracht bij de aanvrager.

Meer informatie

Gemeente Steenbergen, Bestuurszaken, tel.: 14 0167.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig