Bodem

BESLUIT BODEMKWALITEIT

Het Besluit Bodemkwaliteit is van toepassing op het toepassen van grond of baggerspecie.

Bij toepassingen van grond of baggerspecie moet steeds de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie worden vergeleken met die van de bodem van de bestemmingslocatie.

MELDEN TOEPASSEN VAN GROND OF BAGGERSPECIE

Het toepassen van grond of baggerspecie moet u uiterlijk vijf werkdagen voor uitvoering melden via https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl/Voorportaal.aspx .
Hier vindt u alle informatie over het melden, zoals welke gegevens moeten worden gemeld en de meldingsformulieren. Iedere melding wordt door Agentschap NL direct doorgestuurd naar het juiste lokale bevoegde gezag. Voor het toepassen op de bodem is dat de gemeente. Als de melding niet volledig is of als de toepassing niet kan plaatsvinden, dan laat de gemeente dat binnen deze vijf werkdagen weten.

Om na te gaan of een partij grond of baggerspecie op een locatie mag worden toegepast, moet de kwaliteit van de partij worden getoetst aan:

  • De kwaliteit die hoort bij de functie van de ontvangende bodem (de bodemfunctieklasse) en
  • De plaatselijk aanwezige kwaliteit van de ontvangende bodem (de bodemkwaliteitsklasse).

Bij deze dubbele toets geldt altijd de strengste norm als toepassingseis.

Raadplegen:

Diegene die grond en/of baggerspecie toepassen, kunnen de bodemfunctieklassenkaart Steenbergen raadplegen om de bodemfunctieklasse van de plaats van toepassing te bepalen.

De bij de bodemfunctieklasse Wonen, Industrie en overige gebieden horende kwaliteit is respectievelijk Wonen, Industrie en Achtergrondwaarden (de gehalten aan stoffen zoals ze voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgebieden). Ook de toe te passen grond en de ontvangende bodem worden op basis van de kwaliteit ingedeeld in de klasse Wonen, Industrie of Achtergrondwaarden. De bodemfunctieklassenkaart alleen is dus niet voldoende om te bepalen of grond en/of baggerspecie kan worden toegepast op een bepaalde lokatie.

De kwaliteit van de toe te passen grond en de ontvangende bodem in de kernen van de gemeente Steenbergen moet blijken uit een milieuhygiënische verklaring (partijkeuring). Uitzondering hierop vormen de woonwijken, die na 1980 gebouwd zijn. Zie daarvoor de tekst hieronder over de Bodemkwaliteitskaart buitengebied.

Voor het buitengebied van de gemeente Steenbergen (inclusief de woonwijken die na 1980 gebouwd zijn) vormen de Bodemkwaliteitskaart buitengebied West-Brabant, voor zover het betreft het grondgebied van de gemeente Steenbergen, en de bijbehorende Nota bodembeheer gemeente Steenbergen een belangrijk instrument voor toepassing/hergebruik van grond of baggerspecie in het gebied waarvoor de bodemkwaliteitskaart is vastgesteld.

Daarmee wordt grondverzet op een milieuhygiënisch verantwoorde en kostenefficiënte wijze mogelijk gemaakt. Bij grondverzet is namelijk in veel gevallen de genoemde Bodemkwaliteitskaart te gebruiken als milieuhygiënische verklaring voor zowel de toe te passen grond als voor de ontvangende bodem. Bij gebruik van de genoemde Bodemkwaliteitskaart blijft het uitvoeren van een ‘toets herkomstlocaties’ overigens wel verplicht. Uit de toets moet blijken of een herkomstlocatie onverdacht is.

De bodemkwaliteitskaart bestaat uit:

  1. Een kaart met indeling in bodemkwaliteitszones en uitgesloten gebieden;
  2. Een ontgravingskaart en
  3. Een toepassingskaart.

In de Nota bodembeheer gemeente Steenbergen worden de randvoorwaarden voor grondverzet beschreven, zoals wanneer gebruik kan worden gemaakt van de Bodemkwaliteitskaart.

Niet alle toepassingen van grond of baggerspecie hoeven gemeld te worden

De uitzonderingen zijn:

  • De toepassing van grond of baggerspecie door particulieren. Let op: Dit geldt niet als u als particulier de werkzaamheden uitbesteedt aan bijvoorbeeld een aannemer of klusbedrijf
  • Het toepassen van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf als de grond of baggerspecie afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond, waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond of baggerspecie wordt toegepast
  • Het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende percelen
  • Het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3.

 

Zie voor meer informatie:

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig