Artikelen binnen: Financiën

Jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit de programmaverantwoording en de jaarrekening. In de programmaverantwoording wordt per programma een toelichting gegeven op het bij de begroting voorgenomen beleid. Verder wordt inzicht gegeven in de gerealiseerde baten en lasten. De jaarrekening bevat de programmarekening en de balans, beide met toelichtingen.

Perspectiefnota

De perspectiefnota is de basis voor het opstellen van de begroting.

Najaarsnota

In de najaarsnota is de rapportage over de eerste acht maanden van het jaar opgenomen. In de najaarsnota vindt u informatie over de voortgang van de programma’s en de daarbij behorende beleidsprioriteiten. Ook de jaarbegroting is geactualiseerd.

Begroting

In de programmabegroting geeft het college aan de hand van negen programma's aan wat het wil bereiken, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat de kosten hiervan zijn. De programmabegroting begint met een algemeen gedeelte, waarin de speerpunten van beleid staan verwoord. De speerpunten zijn:

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig