Duurzaamheid

Op 31 mei 2012 is door de gemeenteraad de nota duurzaamheid voor de gemeente Steenbergen voor de periode tot 2020 vastgesteld. In deze nota is naast de visie (Waarom wil de gemeente werken aan duurzaamheid?) en de strategie (Hoe gaat de gemeente Steenbergen de duurzaamheidsambities realiseren?), een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen (Wat gaan we doen?) opgenomen. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen is gekozen voor een thematische indeling.

Het uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen kent de volgende thema’s:

  • Communicatie
  • Duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering
  • Duurzaam ontwikkelen en bouwen
  • Duurzaam beheren
  • Duurzaam ondernemen
  • Duurzaam wonen en leven
  • Duurzame energieopwekking


Het uitvoeren van acties binnen deze thema’s is voor de jaren 2012 - 2015 gebeurd op basis van jaarlijkse werkprogramma’s duurzaamheid.

Voor de jaren 2016-2018 heeft de raad op 25 februari 2016 het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018 gemeente Steenbergen vastgesteld.

Met dit Uitvoeringsprogramma wordt ingezet op integraler denken op het gebied van duurzaamheid. Er is in dit programma rekening gehouden met de ambities uit: De Duurzaamheidsnota gemeente Steenbergen 2012-2020, de Gemeentelijke DuurzaamheidsIndex (GDI) en  het Regionale Convenant Duurzaam Bouwen.

Met de GDI is het mogelijk om de duurzaamheid van een gemeente landelijk te meten. De GDI is breder van opzet dan de Duurzaamheidsnota en besteedt naast de 'planet aspecten'' ook aandacht aan onderwerpen als onderwijs, sociale zekerheid, werkgelegenheid e.d. (de 'people' en 'profit' aspecten). Er zijn dus ook veel onderwerpen die zowel in de GDI als in de Duurzaamheidsnota staan. De GDI  wordt als basis gehanteerd voor het meten van de voortgang; de GDI-score wordt gebruikt om de komende vier jaar minimaal een score van 5,0 te behalen.

In de jaren 2016-2018 worden de projecten en acties uitgevoerd, die voor de respectievelijke jaren zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018.


Verklaring van Steenbergen

Op 8 oktober 2016 hebben de gemeente en verschillende maatschappelijke partners de Verklaring van Steenbergen – Samen werken aan een energieneutraal Steenbergen in 2040 -  ondertekend.

Kerngroep Energietransitie

De Verklaring van Steenbergen is opgesteld door de kerngroep Energietransitie. Deze groep is geformeerd na de in juni gehouden Energie-inspiratieavond. De kerngroep bestaat uit: Energiecoöperatie Energiek Brabantse Wal, de Energieambassadeurs, Ondernemers Platform Steenbergen, Woningcorporaties Stadlander en Woonkwartier, ZLTO Steenbergen, Dorpsraad Nieuw-Vossemeer, Stichting Sirene, Buurkracht en Streekorganisatie Brabantse wal.

Uitvoeringsafspraken

In samenwerking met maatschappelijke partners zal de Verklaring worden uitgewerkt in uitvoeringsafspraken tot 2020 voor een Energieneutraal Steenbergen in 2040.

Ook ondertekenen?

Het is overigens nog steeds mogelijk om de Verklaring van Steenbergen te ondertekenen. Het gemeentebestuur roept iedereen op die in het ondertekenen van de Verklaring geïnteresseerd is, en dat nog niet kenbaar heeft kunnen maken, om contact op te nemen met mw. M. Timmermans van de gemeente Steenbergen, tel. 14 01 67 en e-mailadres: m.timmermans@gemeente-steenbergen.nl.

 

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: