Nieuwsbericht Verkeersbeleid gemeente Steenbergen klaar voor de toekomst

Gepubliceerd op: 23 december 2020 13:25

Veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Deze vier thema's zijn de basis voor het gemeentelijk verkeer en vervoerplan van de gemeente Steenbergen. In januari neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

De gemeente Steenbergen en de wereld van mobiliteit veranderen continu. Dit heeft ook gevolgen voor het verkeer en vervoer. In 2018 is daarom besloten om een gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) te maken dat aansluit op de huidige situatie, maar ook rekening houdt met de toekomst. Het plan bevat kaders, speerpunten en concrete acties om ervoor te zorgen dat onze kernen en bedrijven goed en veilig bereikbaar blijven.

Inwoners denken mee

Samen met inwoners, een klankbordgroep en een expertorganisatie hebben we de afgelopen twee jaar gewerkt aan een nieuw verkeersbeleid. Daarbij is ook gekeken naar nieuwe ontwikkelingen zoals de energietransitie, veranderingen in de maatschappij en mobiliteit. Ook hebben we gekeken naar de wensen en doelen voor bestaande situaties. Dit leidde tot voor de Mobiliteitsvisie die in juni 2020 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Deze visie is het uitgangspunt van het GVVP. De thema's veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid staan zowel in de Mobiliteitsvisie als in het GVVP voorop.

Waarmaken

Het GVVP laat zien hoe de vier thema's uit de Mobiliteitsvisie waargemaakt worden. Zo bevat het plan een overzicht van 63 concrete maatregelen die de komende tien jaar uitgevoerd worden. De uitwerking van de maatregelen komt terug in het Meerjarig Uitvoeringsprogramma 2021-2025. Dit is een planning en kostenraming voor de komende 5 jaar.

Gedragsmaatregelen en fysieke aanpassingen

We willen de komende jaren hoog inzetten op gedragsbeïnvloeding. We sluiten hiermee aan bij de provinciale aanpak. Denk aan gedragscampagnes, maar we stellen ook voor om in te zetten op verkeerseducatie, ook voor de jongste doelgroep van 1t/m 4 jaar. Uit eerdere ervaringen (zowel eigen als provinciale) blijkt dat fysieke maatregelen niet altijd de oplossing zijn, gecombineerd met gedragsbeïnvloeding zijn ze vele malen effectiever.

We stellen voor om bij het zoeken naar oplossingen voor de uitbreiding van de infrastructuur, het omleiden van landbouwverkeer en verkeerscirculatie te starten met een haalbaarheidsonderzoek. Om een vinger aan de pols te houden, komt er een werkgroep verkeersveilige leefomgeving waarmee periodiek alle klachten op het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid besproken worden.

Subsidieregeling vanuit het Rijk

Om in 2021 een groot aantal maatregelen op straat uit te kunnen voeren die passen bij het GVVP, doet de gemeente mee met een subsidieregeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij heeft deze regeling afgelopen zomer opgezet zodat gemeenten de verkeersveiligheid kunnen verbeteren van bijvoorbeeld wegen en fietspaden. Onlangs heeft het ministerie de toekenning bekend gemaakt. De gemeente Steenbergen gaat voor 900.000 euro aan maatregelen uitvoeren waarvan de helft wordt gefinancierd door het Rijk. Deze maatregelen treffen we in verschillende kernen en in het buitengebied. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van drempels en uitritconstructies.

Raadsvergadering

Het Gemeentelijk verkeer en vervoerplan en het meerjarig uitvoeringsplan worden behandeld tijdens de oordeelsvormende vergadering van de gemeente Steenbergen op 13 januari 2021 en tijdens de besluitvormende vergadering op 28 januari 2021. De plannen zijn te vinden op raad.gemeente-steenbergen.nl. De raadsvergaderingen beginnen beide om 19.30 uur en zijn te volgen via de SLOS.