Nieuwsbericht Nieuwe Wet biedt meer mogelijkheden voor verplichte psychische hulp

Gepubliceerd op: 07 januari 2020 16:25

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. Gemeente Steenbergen geeft samen met 15 andere West-Brabantse gemeenten uitvoering aan de wet. Er komt meer ruimte voor zorg op maat, poliklinisch en aan huis en de inspraak voor degene die behandeld wordt en diens familie wordt groter. Bij acuut gevaar voor de persoon zelf of diens omgeving kan iedereen dag en nacht een melding doen bij het meldpunt crisiszorg.

De Wvggz vervangt per 1 januari 2020 (samen met de Wet Zorg en Dwang (Wzd)) de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). De nieuwe wet Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ.

Verplichte zorg op maat

Verplichte zorg is zeer ingrijpend en wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Een verplichte opname in een instelling was tot nu toe de enige mogelijkheid om hulp te bieden. De nieuwe wet maakt het mogelijk om verplichte zorg buiten een GGZ-instelling te laten plaatsvinden. Wethouder Krook: "Er zijn nu veel meer mogelijkheden voor een passende behandeling, samen met de betrokkene en diens familie. Als de situatie het toelaat, zou het toedienen van verplichte medicatie of het uitoefenen van toezicht op betrokkene bijvoorbeeld ook poliklinisch of bij iemand thuis gegeven kunnen worden."

Crisismaatregel

In geval van een crisis, is het nodig om snel te handelen. Er kan dan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. De burgemeester is bevoegd om een dergelijke crisismaatregel te nemen. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Meldpunt crisiszorg

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft? Iedereen kan een melding doen bij het meldpunt crisiszorg. Er wordt dan een onderzoek gestart om te kijken of en zo ja, welke hulp er nodig is. Het meldpunt is dag en nacht bereikbaar via het telefoonnummer 0800-5099 / In levensbedreigende situaties belt u 112.