gemeente Steenbergen | Momenteel geen nieuwe maatregelen in pilot Cruijslandse Kreken en Smalle Beek

Nieuwsbericht Momenteel geen nieuwe maatregelen in pilot Cruijslandse Kreken en Smalle Beek

Gepubliceerd op: 25 november 2021 13:05

Zes agrarische ondernemers in de omgeving van Kruisland werken samen met het waterschap, gemeenten, natuurorganisaties en de provincie. Met als doel meer natuur en minder wateroverlast op en rond hun akkers. Sinds 2016 onderzoeken deze partijen in het project 'Cruijslandse Kreken en Smalle Beek' hoe zij samen ambities kunnen waarmaken. In 2018 werd gemaal Brooijmans aangepast zodat het gemaal bij flinke buien al eerder begint met het wegpompen van water. De afgelopen tijd zijn nieuwe plannen besproken. Nieuwe plannen blijken op dit moment financieel niet haalbaar.

Bijzondere samenwerking

Het project 'Cruijslandse Kreken en Smalle Beek' is een bijzondere samenwerking tussen agrariërs, waterschap Brabantse Delta, de gemeenten Roosendaal en Steenbergen, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant. De deelnemende agrariërs ervaren wateroverlast op hun percelen en willen een beter (robuuster) watersysteem. De overheden hebben een opgave om ecologische verbindingszones en kreekherstel te realiseren maar bezitten niet de benodigde grond. Samen hebben de partijen de kansen onderzocht om hun eigen en elkaars ambities waar te maken. De boeren kunnen op hun eigen grond ecologische verbindingszones en kreekherstel realiseren. Het waterschap kan verbeteringen aanbrengen in het watersysteem.

Resultaten

Het eerste resultaat van de samenwerking was de 'gebiedsregeling' voor gemaal Brooijmans tussen Kruisland en Steenbergen. Dat gemaal maalt sinds 2018 niet pas als het waterpeil bij het gemaal stijgt, maar al als er veel water onderweg is uit hoger gelegen gebieden.

De partijen bespraken de afgelopen tijd wat er nog meer mogelijk is, zoals de aanleg van een waterberging aan de Smalle Beek of het verplaatsen van gemaal Zegge. Dit laatste bleek een te kostbare maatregel in verhouding tot de wateropgave in het gebied.

Via een haalbaarheidsstudie is gekeken hoeveel kilometer aan natuurlijke oevers en hectare natuurontwikkeling er haalbaar is. Wat de aanleg van waterberging kost en hoe dit pakket aan maatregelen het watersysteem robuuster maakt. Uit de studie, waar alle eerder genoemde partijen in deelnamen, blijkt dat verdere maatregelen op dit moment helaas niet haalbaar zijn. Ondanks het enthousiasme van de deelnemers blijken de kosten op dit moment te hoog. Dat komt onder andere door de behoorlijke graafwerkzaamheden die moeten gebeuren aan de kreken en de waterberging.

De toekomst

Het project wordt geëvalueerd zodat de deelnemers er van leren voor de toekomst. Het opgebouwde contact tussen de deelnemers blijft bestaan. De opgave om natuur te ontwikkelen blijft ook bestaan. Ook de wens van het gebied om te werken aan een robuuster watersysteem is er nog steeds. Een vervolg zal afhangen van initiatieven uit de streek of van de betrokken overheden. De samenwerking zal dan waarschijnlijk wel op een andere manier vormgegeven worden.

Wat meer stroomopwaarts werken de gemeente Roosendaal en het waterschap binnen Waterpoort aan de realisatie van de waterberging bij Kasteel van Wouw. Er wordt daar meteen een ecologische verbindingszone ingericht. Voor deze locatie zijn afzonderlijke afspraken gemaakt en loopt daarom gewoon door.

Voor meer informatie kijk op www.waterpoortwerkt.nl

Projectgebied Cruijslandse Kreken en Smalle Beek