Nieuwsbericht Hulp aan door coronacrisis getroffen ondernemers via aangepaste Tozo 2 regeling

Gepubliceerd op: 09 juni 2020 08:25

Half maart heeft premier Rutte beloofd om alle ondernemers vanwege de coronacrisis te ondersteunen. Eén van deze ondersteuningsmaatregelingen is de zogenoemde Tozo regeling: de Tijdelijke Overbrugging voor Zelfstandige Ondernemers.

Ondernemers die in problemen zijn gekomen door de gevolgen van de coronacrisis uit gemeente Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom kunnen sinds half maart een aanvraag indienen bij de ISD Brabantse Wal. Hiervoor is een snelbalie Tozo ingericht.

Bijna 1900 ondernemers vanuit de Brabantse Wal hebben inmiddels een beroep gedaan op de Tozo-regeling. Daarvan hebben al 1506 een bedrag op hun rekening gekregen (als voorschot of al definitief). De ISD verwacht binnenkort ook de andere aanvragers snel van een voorschot of definitieve beschikking te kunnen voorzien.

Hoe gaat het in z'n werk?

De ISD neemt alle aanvragen Tozo, waar ze ook binnen zijn gekomen (bijvoorbeeld naast de reguliere weg, via de e-mail, bij een andere afdeling, etc.) in behandeling. De ISD zet hem dan (alsnog) goed in het systeem. Daarbij is het voor ondernemers belangrijk om bij nieuwe aanvragen alleen nog de speciaal ingerichte snelbalie te gebruiken, om deze zo snel mogelijk te kunnen afhandelen.

De aanvraag wordt vervolgens bekeken en de ondernemer krijgt een ontvangstbevestiging. Is het spoed, dan wordt de aanvraag binnen 2 dagen afgehandeld en betaald. De aanvragen voorschot worden binnen 4 weken afgehandeld en betaald. Daarna worden de aanvragen voorschot meegenomen in het reguliere traject om alsnog volgens de wettelijke voorschriften te kunnen afhandelen en het definitieve bedrag te kunnen beschikken.

Om de ondernemers zo snel mogelijk te helpen, werken medewerkers van de ISD met man en macht om alles zo snel mogelijk te behandelen. Zij controleren ook op de juistheid en volledigheid van de aanvragen, om te voorkomen er achteraf terugbetaald moet worden door de ondernemers, met alle gevolgen van dien.

Tozo regelingen

Tozo 1 (aanvragen kon tot 1 juni)

Via deze regeling konden zelfstandig ondernemers maximaal drie aaneengesloten maanden financiële ondersteuning krijgen wanneer zij onder het sociaal minimum zouden komen met de inkomsten.

De Tozo 1 regeling bestond uit Tozo Levensonderhoud en Tozo Bedrijfskrediet. De meest voorkomende aanvraag is de Tozo levensonderhoud. De maandelijkse bedragen die gelden voor Tozo levensonderhoud zijn (vanaf de leeftijd van 21 jaar):

•          Maximaal € 1.500,- netto voor gehuwden

•          Maximaal € 1.050,- voor alleenstaanden

Afhankelijk van de (verwachte) inkomsten van de aanvrager wordt de hoogte van de bijstand bepaald. Er kon tot 1 juni een beroep gedaan worden op Tozo levensonderhoud, onder de voorwaarden van Tozo 1.

Bij de Tozo-bedrijfskrediet kan de ondernemer maximaal € 10.157,- lenen tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is drie jaar.

Tozo 2 (vanaf 2 juni)

Inmiddels is bekend gemaakt dat de landelijke maatregelen tegen het coronavirus stap voor stap worden versoepeld. Deze stappen zorgen ervoor dat ook veel zelfstandig ondernemers stap voor stap weer hun dienstverlening kunnen starten of uitbreiden. Dit zal geleidelijk opgebouwd worden. Daarom is Tozo 2 afgekondigd op 20 mei jl. Een verlengde van Tozo 1, maar met wat andere voorwaarden.

Wat verandert er in Tozo 2?

  • Voor de aanvraag levensonderhoud wordt niet alleen gekeken naar het inkomen van de aanvrager, maar ook het inkomen van de partner wordt mee beoordeeld. Als het huishoudinkomen onder het sociaal minimum komt, kan er aanspraak worden gedaan op Tozo 2 levensonderhoud
  • Voor de aanvraag voor Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal moet er verklaard worden dat er geen uitstel van (surseance) betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor de aanvrager, de eigen onderneming of één van de vennoten waarmee samengewerkt wordt.
  • De hoogte van de aanvraag voor lening bedrijfskapitaal blijft € 10.157,-. Dat wil zeggen dat dit bedrag eenmalig in de periode van maart tot en met augustus mag aangevraagd worden onder de voorwaarden van Tozo 1.
    - Als een ondernemer dit gehele bedrag al heeft aangevraagd in de periode van Tozo 1, mag het niet meer aangevraagd worden in Tozo 2.
    - Als een ondernemer een deel van het bedrag heeft aangevraagd tijdens Tozo 1, mag het restant bedrag aangevraagd worden in Tozo 2.
    - Als de ondernemer het bedrag heeft aangevraagd, maar dit is ontoereikend, dan kan de ondernemer een reguliere aanvraag lening bedrijfskapitaal doen via Besluit bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz)

Waar kan ik terecht als ondernemer?

Ondernemers die een aanvraag hebben ingediend

Wanneer een aanvraag is ingediend, ontvangt de ondernemer een ontvangstbevestiging, waarin staat wat hem/haar te wachten staat. Zo'n vier weken na het indienen van de (voorschot)aanvraag is deze afgehandeld (betaald).

Om getroffen ondernemers extra tegemoet te komen maakt de ISD onderscheid in de noodzaak. Wanneer een ondernemer vanwege de eigen financiële situatie geen weken kan wachten op de uitkering, kan er aangegeven worden dat een spoedbehandeling van de aanvraag nodig is. Dit kan direct bij de aanvraag gemeld worden, maar ook nadat de aanvraag al is ingediend wanneer blijkt dat spoed toch nodig is.

Als er een ontvangstbevestiging is ontvangen door de ondernemer, is het niet nodig om contact op te nemen met de ISD over de Tozo-aanvraag. Bij het ontbreken van een ontvangstbevestiging, het uitblijven van een betaling na vier weken of bij spoed na 2 werkdagen, is het uiteraard goed om telefonisch contact op te nemen met de ISD. Ook bij andere vragen over uw Tozo aanvraag kunt u uiteraard contact opnemen met de ISD.

Nog geen aanvraag ingediend

Wil je weten of je in aanmerking komt voor Tozo 2? Controleer dit op: www.krijgiktozo.nl. Als hieruit blijkt dat je aanspraak kunt doen en je bent inwoner van gemeente Steenbergen, kan de aanvraag digitaal ingediend worden via www.gemeente-steenbergen.nl/corona

Hoe kan er een aanvraag ingediend worden voor Tozo 2?

Het is niet zo dat alle ondernemers die een aanvraag voor Tozo 1 levensonderhoud hebben ingediend, automatisch in aanmerking komen voor Tozo 2. Als een ondernemer een Tozo 2 aanvraag wil doen, zal er een nieuwe aanvraag (verlenging) ingediend moeten worden via de website van de gemeente. Dit komt doordat de voorwaarden zijn veranderd en het om een andere periode gaat, waarin de situatie van de ondernemer veranderd kan zijn. De aanvraag dient beoordeeld te worden op basis van deze nieuwe informatie. Tozo 2 kan aangevraagd worden vanaf 2 juni voor een periode van maximaal 4 maanden over de maanden juni tot en met september.

Aanvraag Tozo 2 wanneer er geen Tozo 1 is aangevraagd 

Aanvraag Tozo 2 wanneer er wel Tozo 1 is aangevraagd   

Verzoek

Kent u een ondernemer die vanwege de gevolgen van de coronacrisis in de moeilijkheden is gekomen? Dan verzoeken wij u om de ondernemer te wijzen op de Tozo-regeling, de check te laten doen via www.krijgiktozo.nl  en een eventuele aanvraag in te dienen via de website van de eigen gemeente.