Nieuwsbericht College presenteert sluitende begroting: koers houden in onzekere tijden

Gepubliceerd op: 05 oktober 2020 10:50

Het college van de gemeente Steenbergen heeft woensdag 30 september een sluitende begroting voor 2021 en volgende jaren vastgesteld. In deze begroting heeft het college de ambities uit het raadsprogramma "Aan de Slag!" uitgewerkt naar acties voor 2021 en verder. De begroting 2021 en de meerjarenraming 2021 - 2024 is door het college aangeboden aan de gemeenteraad, die op donderdag 5 november besluit over deze begroting.

Koos Krook, wethouder financiën: "Koers houden in onzekere tijden, dat is de uitdaging waar we voor staan. Het coronavirus is bezig met een stevige opmars. Er is nog geen perspectief op het 'oude normaal', de economie blijft onder druk staan, ook op de langere termijn. Ondanks de onzekerheden blijven onze ambities overeind staan". Toen de coronacrisis uitbrak heeft Steenbergen snel gehandeld. Op 2 april heeft de gemeenteraad een bedrag van 1 miljoen beschikbaar gesteld als vangnet voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Ook het Rijk heeft gemeenten financieel gecompenseerd. "Het wil niet zeggen dat we er dan mee zijn, maar hiermee hebben we wel een buffer waarmee we ook in 2021 verder kunnen", aldus Krook.

Die ambities zijn gebaseerd op het raadsprogramma "Aan de Slag!" en perspectiefnota 2021-2024 die de raad op 9 juli 2020 heeft vastgesteld. Het college zet stappen om de kernen sterker te maken en het maatschappelijk vastgoed zoals de dorpshuizen op een goede manier in te zetten. Verder gaan we aan de slag met arbeidsmigratie, de energietransitie, het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan en de Omgevingswet. Deze wet is nieuw en moet ervoor zorgen dat we veel meer samen met inwoners het gezicht bepalen van de openbare ruimte.

Ook worden de voorbereidingen ter hand genomen om in 2022 het 750 jarig bestaan van Steenbergen én 25 jaar gemeente Steenbergen te vieren. Dat moet een feest worden voor en door onze inwoners. Van alle kernen. De aftrap is in april 2021 met de Vestingstedenroute.

Wat betekent dit voor de portemonnee van de inwoners?

De lokale lasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) voor 2021 bedragen voor een éénpersoonshuishouden € 757 (2020: € 736) en een meerpersoonshuishouden € 855 (2020: € 833). Dat is een stijging van 2 à 3 %. Daarnaast wordt, zoals in het raadsprogramma "Aan de Slag!" is afgesproken, vanaf 2021 de hondenbelasting afgeschaft.

Sluitende meerjarenbegroting

Met de solide financiële positie als basis, is het huishoudboekje voor de periode 2021-2024 op orde. Verwacht wordt dat elk jaar afgesloten wordt met een bescheiden plus. Verder kan de Gemeente de nieuwe plannen realiseren zonder gebruik te hoeven van de Algemene Reserve. Krook: "Dit hebben we zo met de gemeenteraad afgesproken. De laatste jaren hebben we de Algemene Reserve vaak ingezet om eenmalige uitgaven te kunnen doen. We hanteren nu de spelregel dat we die uitgaven gewoon uit het huishoudboekje moeten doen en niet uit de spaarpot. Zo behouden we het vet op de botten en dat is voor de komende jaren hard nodig."

Risico's

Hoewel het huishoudboekje keurig op orde is, kunnen er de komende tijd nog wel wat donkere wolken over Steenbergen drijven. "En dat komt niet alleen door de coronacrisis. De uitgaven voor de zorg stijgen steeds verder. Dat is een landelijk beeld. Er wordt steeds meer beroep gedaan op de zorgvoorzieningen. Verder wordt er gesleuteld aan de verdeling van het gemeentefonds, de grootste inkomstenbron van de gemeente. Al met al leiden deze ontwikkelingen tot een hoger risico. En dat is juist de reden waarom we het vet op de botten willen behouden", aldus Krook.