Artikel Bijlage 1 Steenbergen

In Steenbergen zijn diverse eigen programma's die een bijdrage leveren aan de doelstellingen, zoals uitvoeringsprogramma laaggeletterheid, Steenbergen Vitaal en de inzet van het jongerenwerk.

Opvallend in de cijfers van Steenbergen:

  • overgewicht: vooral de stijging in de leeftijdscategorie volwassenen tussen de 19 en 65 jaar valt hier op. Bij 65-plussers is het aantal mensen met overgewicht gestabiliseerd. In de jaren 2013 t/m 2015 was onder de (middelbare) scholieren een redelijk stabiele lijn te zien. Vanaf 2015 is hier weer een stijgende lijn te zien. Onder kinderen in de leeftijd van 0-11 jaar stijgt het aantal met overgewicht licht, terwijl er vanaf 2014 juist een daling was ingezet.
  • roken: Steenbergen had tot 2015-2016 het hoogste percentage jeugdige rokers, maar heeft in schooljaar 2017-2018 het mooie resultaat van minst aantal jeugdige rokers behaald. Onder de 19-65-jarigen is ook de laatste vier jaar een aanzienlijke daling te zien. Bij de 65-plussers is het aantal rokers gestabiliseerd.
  • alcohol: meer dan 1/5 van de leerlingen uit de tweede klas middelbaar onderwijs drinkt wel eens alcohol. Steenbergen zit hierbij beduidend boven het percentage van jongeren in West-Brabant. Het aantal zware drinkers onder volwassenen (19-65 jr) laat al jaren een dalende lijn zien. Ook onder 65-plussers is de laatste vier jaar een daling geconstateerd tot onder het Brabantse Wal- en West-Brabantse gemiddelde.
  • drugs: hoewel cijfers over drugsgebruik vaak weinig betrouwbaar zijn, lijkt drugsgebruik in de tweede klas van het voortgezet onderwijs geen item in de gemeente Steenbergen.
  • psychisch: de afgelopen vier jaar is het percentage volwassenen (19-65 jr) dat zich psychisch ongezond voelt gedaald met 5% tot 10%. Dit is beduidend lager dan het West-Brabants gemiddelde.
  • eenzaamheid: het aantal volwassenen dat zich eenzaam zegt te voelen is weliswaar lager dan in West-Brabant, maar neemt in Steenbergen wel in gelijke tred toe. Bij 65-plussers zelfs tot een percentage van 45% ten opzichte van 52% in West-Brabant.
  • depressie of angststoornis: het percentage volwassenen in Steenbergen met een matig tot hoog risico op een angststoornis of depressie bedraagt 38%. Dit is significant lager dan het regiogemiddelde. Bij 65-plussers is dit gemiddelde 46% wat iets hoger is ten opzichte van het gemiddelde in West-Brabant (42%).

Wethouder Koos Krook: "We werken in Steenbergen graag samen met onze partners en collega's van de Brabantse Wal aan de gezondheid van onze inwoners. Hierbij zijn de trends die de cijfers van de GGD laten zien een belangrijke leidraad."