gemeente Steenbergen | Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Nieuwsbericht Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026

Gepubliceerd op: 14 oktober 2022 12:30

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 oktober 2022 de begroting voor 2023 en de drie jaren daarna vastgesteld. In de begroting staat wat de plannen voor de komende vier jaar gaan kosten en of de gemeente financieel gezond is.

Verschil maken in moeilijke tijden

In deze begroting zijn de plannen van het college opgenomen. Daarbij is het college niet blind voor de wereld om ons heen. Kees Gommeren, wethouder financiƫn: "We hebben te maken met verschillende crises in Nederland. Wij willen onze inwoners niet in de kou laten staan. Daarom hebben wij bij onze plannen uit het raadsakkoord Van ambitie naar actie gekeken waar we het verschil kunnen maken voor onze inwoners in deze moeilijke tijden."

Negen collegeprioriteiten

Het college heeft voor de komende vier jaar negen prioriteiten centraal staan. De negen prioriteiten zijn:

  • "Met het opstellen van participatiebeleid willen we onze inwoners eerder en beter betrekken bij ons beleid;
  • Om de weerbaarheid van onze inwoners te vergroten, verbreden we de toegang tot het sociaal domein;
  • Het actieplan wonen is gericht op het bereikbaar maken van voldoende woningen voor starters, senioren met een kleine beurs en bijzondere doelgroepen.
  • Om sterke kernen te behouden, maken we in deze bestuursperiode voor alle kernen ontwikkelplannen;
  • Door ons te richten op de pijlers energie, klimaat en circulaire economie werken we aan de doelen op het gebied van duurzaamheid;
  • Voor de overlast van zwaar verkeer in de kernen kijken we of een randweg of omleidingsroute een oplossing kan bieden;
  • Ons maatschappelijk vastgoed willen we zo goed mogelijk inzetten om onze gemeentelijke doelstellingen te behalen. Hiervoor maken we vastgoed- en accommodatiebeleid waarbij we voortbouwen op eerder vastgestelde kaders;
  • We zetten vol in op de uitvoering van het beleidskader Economische Kracht. Aan de drie pijlers agrofood, bedrijventerreinen en vrijetijdseconomie voegen we op termijn zorgeconomie toe;
  • Om de organisatie goed af te stemmen op de maatschappelijke opgaven gaat de organisatieontwikkeling een nieuwe fase in. Daarbij moet de slag gemaakt worden naar een ontwikkelorganisatie."

Stevige financiƫle basis

Het college kan de plannen gaan uitvoeren met een goed gevulde portemonnee. Wethouder Gommeren: "Het Rijk (de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente) maakt de komende jaren flink wat meer geld over aan gemeenten. Dat loopt op tot ruim 5 miljoen euro over de hele periode van 2024 - 2026. Dat bedrag zetten we nu nog niet in, maar houden we achter de hand om ons eigen vermogen te versterken. Dat hebben we afgesproken in het raadsakkoord".

Last van de inflatie

Ook de gemeente Steenbergen heeft last van de inflatie. Die is fors, maar er zijn eerder al flink wat bedragen gereserveerd voor de zogenaamde indexeringen (de loon- en prijsstijging). Dat wordt nu aangevuld tot een bedrag van 1 miljoen euro. Dat moet voldoende zijn om de begroting op peil te houden. Als de inflatie toch nog hoger uitpakt, dan is er nog een risicoreserve van 2,9 miljoen euro. Zo heeft het college zich op dit moment goed gewapend voor de toekomst.

Wat merkt de inwoner?

De lasten voor de inwoners worden aan het eind van het jaar exact berekend. In de begroting is uitgegaan van het gemiddelde inflatiepercentage van 4,2% voor de Onroerende Zaakbelasting (OZB). De afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn kostendekkend. In december worden bij het vaststellen van de belastingverordeningen de definitieve woonlasten vastgesteld. Wethouder Gommeren: "Elk jaar kijken we naar mogelijkheden om de lasten voor onze inwoners en ondernemers zo laag mogelijk te houden. Dat doen we ook nu weer."

De begroting wordt door de gemeenteraad behandeld op donderdag 10 november 2022.

Wethouders gemeente Steenbergen met de begroting en Meerjarenraming 2024-2026