Artikel Herinrichting Van Treslonglaan e.o. te Nieuw-Vossemeer

  • Project: Herinrichting Van Treslonglaan e.o.
  • Start uitvoering: 3 juni 2019
  • Projectgebied: Van Treslonglaan, Helmich van Doernickstraat, Kees van der Sandestraat, Philip van Dorpstraat, een gedeelte van de Simon Luymesstraat en een gedeelte van de Pieter van Botlantlaan.

In Nieuw-Vossemeer gaan we een aantal straten herinrichten en groot onderhoud uitvoeren. Het gaat om de Van Treslonglaan, de Helmich van Doernickstraat, Kees van de Sandestraat, Philip van Dorpstraat, een gedeelte van de Pieter van Botlantlaan en een gedeelte van de Simon Luymesstraat. In deze straten gaan we o.a. snelheidsremmers aanbrengen, extra parkeerplaatsen maken en nieuwe bestrating aanleggen. .

Actuele informatie

Na de vorige update zijn we, middels een aanbesteding, op zoek gegaan naar een bedrijf die de werkzaamheden kan uitvoeren. De firma Krinkels b.v. uit Wouw zal de werkzaamheden voor dit project gaan uitvoeren.

Planning

De firma Krinkels b.v. start met de voorbereidende werkzaamheden vanaf 27 mei 2019. In deze week starten ze met het inrichten van het opslagterrein. Op 3 juni 2019 starten de werkzaamheden aan de bestrating. De riolerings- en bestratingswerkzaamheden zijn eind augustus/begin september klaar. De werkzaamheden aan het openbaar groen vinden in het najaar van 2019 plaats.

Voorbereiding

In oktober 2017 hebben we de eerste bewonersavond georganiseerd. Dit was een haalsessie: de bewoners gaven hun wensen voor de nieuwe inrichting van hun straat aan op een blanco tekening. Deze wensen hebben we zoveel mogelijk meegenomen bij het maken van een voorlopig ontwerp.

In juni 2018 hebben we dit voorlopig ontwerp gepresenteerd op de tweede bewonersavond. Dit was een brengsessie. Ook op dit voorlopig ontwerp mochten de bewoners hun reactie geven. Deze reacties hebben we zoveel mogelijk meegenomen voor het maken van het definitieve ontwerp.

In bovengenoemde straten worden snelheidsremmers aangebracht, extra parkeerplaatsen aangebracht en nieuwe bestrating aangelegd. De beschoeiing in de Helmich van Doernickstraat wordt vervangen en er worden in de Van Treslonglaan een aantal rioolputten met elkaar verbonden om de wateroverlast bij hevige regenval tot een minimum te beperken.

Zowel de werkzaamheden aan de beschoeiing, de bestrating, riolering als de voorbereidende werkzaamheden aan het groen zijn gebundeld in één werkomschrijving. De nieuwe en de vernieuwde groenvakken worden tijdens de uitvoering plantklaar gemaakt. De beplanting en nieuwe bomen worden in het najaar van 2019, in het plantseizoen, aangebracht. Tijdens de werkzaamheden aan de beschoeiing, bestrating en riolering zal de aannemer de nieuwe en bestaande groenvakken een aantal keer onkruidvrij maken.

Meest gestelde vragen/opmerkingen

Blijft het waterpeil in de sloot achter de Kees van de Sandestraat hoog? (i.v.m. de fundering van de woningen)
Antwoord: Het waterpeil wordt niet verlaagd.

Komen er meer parkeerplaatsen t.p.v. het huidige kattenbosje?
Er komen 9 extra parkeerplaatsen bij de nieuwe inrichting van de Kees van de Sandestraat en het kattenbosje.

Kan de draaiplek voor inrit Philip van Dorpstraat  behouden blijven?
De draaiplek wordt behouden en de op het ontwerp aangegeven parkeervakken tegenover Philip van Dorpstraat 11 en 13 komen te vervallen. De bestaande groenstrook wordt opgeknapt.

Kan het parkeervak t.h.v. Van Treslonglaan 4 weg?
Parkeervak wordt vervangen door een groenvak met een boom.

Kan de brandgang achter 't Schrooike doorgetrokken worden naar de brandgang achter de Lange Meten?
Ja, deze brandgang wordt doorgetrokken naar de brandgang achter de Lange Meten.

Aandacht voor (onderhoud van) bomen in het kattenbosje;
Antwoord: Na nader overleg met bewoners van de Lange Meten en 't Schrooike is besloten om een aantal bomen te kappen en nieuwe beplanting aan te brengen.

Kunnen er lage bomen komen in de Helmich van Doernickstraat? (i.v.m. zon in de tuinen aan de Kees van de Sandestraat)
Er worden lindes geplant in de Helmich van Doernickstraat. Deze zullen uiteindelijk een hoogte tussen de 8 en 10 meter bereiken.

Grote aandacht voor slootkant Helmich van Doernickstraat;
Deze slootkant wordt na de werkzaamheden aan de beschoeiing opgeknapt.

Kan de lantaarnpaal achter Philip van Dorpstraat 6 worden vervangen? 
Dit wordt meegenomen bij het nieuwe verlichtingsplan.

Meer informatie

Voor vragen tijdens en over de uitvoering kunt u contact opnemen met de toezichthouder namens de gemeente Steenbergen, dhr. Maurice Maliepaard op telefoonnummer 06-25122227, of u kunt contact opnemen met de uitvoerder van de firma Krinkels b.v., dhr. William van der Pluijm op telefoonnummer 06-15497691.

Voor vragen over de start van de werkzaamheden of andere zaken m.b.t. het project kunt u contact opnemen met dhr. Arno Mekes via telefoonnummer 14 0167 of via e-mailadres a.mekes@gemeente-steenbergen.nl.

Projectgebied herinrichting Van Treslonglaan