gemeente Steenbergen | Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan

Artikel Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan

Aan de slag met de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

De gemeente Steenbergen en de wereld van mobiliteit veranderen continu. Dit heeft ook gevolgen voor het verkeer en vervoer. Wat we hier op kortere en langere termijn gaan doen, staat weergegeven in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) en het Meerjaren UitvoeringsPlan (MUP), dat op 4 maart 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan bevat kaders, speerpunten en concrete acties om ervoor te zorgen dat onze kernen en bedrijven goed en veilig bereikbaar blijven. Een werkgroep met verkeerskundigen, wegbeheerders, ingenieurs, planologen, planeconomen en communicatieadviseurs zet zich in om uitvoering te geven aan de verschillende projecten. Elk kwartaal geven we een update over waar we staan met de uitvoering van het GVVP. Heeft u vragen, ideeën of suggesties? U kunt een melding maken via de MijnGemeente App of onze melddesk op de website of een mail sturen aan verkeer@gemeente-steenbergen.nl.

Adviesraad verkeer

Op 1 september 2021 is de adviesraad verkeer opgericht met vertegenwoordigers uit alle kernen van Steenbergen en het buitengebied. De adviesraad adviseert het college gevraagd en ongevraagd. De eerste twee adviezen over de studie naar de randweg Steenbergen-West en het advies over de randweg Dinteloord heeft de adviesraad is ook afgegeven. Beide adviezen zijn met de nodige complimenten ontvangen door het college en de raad.
Toekomstige adviezen richten zich onder andere op de vervolgstudies naar de randweg Steenbergen, omleidingsroute Dinteloord, en verkeerstoename bij wijzigingen van het bestemmingsplan. De leden van de adviesraad stellen zich graag voor.

Studie randweg Dinteloord

In februari 2022 is de voorstudie naar de randweg Dinteloord in de gemeenteraad behandeld. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld om de haalbaarheid van alternatieve oplossingen verder te bestuderen. Om het zware verkeer uit het centrum te weren wordt de haalbaarheid van een omleidingsroute voor het landbouwverkeer bestudeerd en haalbaarheid voor het verplaatsen van verkeer aantrekkende bedrijven. De gemeenteraad heeft daarbij de opdracht gegeven om ook financiële kostendragers te bestuderen. Dit kan in de vorm van subsidies of ruimtelijke ontwikkelingen. Voordat er wordt begonnen aan de haalbaarheidsstudie, wordt er een participatieplan opgesteld om inwoners, ondernemers en belangenorganisaties te informeren en te betrekken bij de vervolgstappen.

Studie randweg Steenbergen-West

De voorstudie naar de randweg Steenbergen-West is in december 2021 in de gemeenteraad van Steenbergen behandeld. De adviesraad verkeer heeft geadviseerd om eerst een variantenstudie te doen naar een noordelijke en een verlengde westelijke variant. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Steenbergen hebben dit advies overgenomen. In het komend jaar wordt de verkeerscirculatie van de stad Steenbergen onder de loep genomen en de verschillende varianten met elkaar vergeleken. Bij deze variantenstudie worden de kosten en de opbrengsten van ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden betrokken.

Onderzoek voorzieningen bushalte Dinteloord

Ruim 200 mensen hebben de enquête ingevuld over de voorzieningen van de nieuwe bushalte in Dinteloord. De resultaten van het onderzoek voor de mobiliteitshub/nieuwe bushalte in Dinteloord zijn geanalyseerd. We hebben waardevolle reacties ontvangen. De drie punten die het vaakste naar voren kwamen, zijn:

  1.  Een digitaal informatiebord
  2. Cameratoezicht
  3.  Meer overdekte mogelijkheden om je fiets te stallen

Een Kiss&Ride, carpoolplaatsen, waterpunt, elektrische laadpunten voor fiets en auto en een rookzone komen ook terug in de uitkomsten. Een ander opvallend punt is het aanbrengen van een bankjes langs de looproute naar de bus. We gaan nu kijken, samen met de Provincie, welke ideeën haalbaar zijn. Er zijn inmiddels extra fietsnietjes geplaatst.

Fietspad Franseweg – Steenbergen – Bergen op Zoom

Er is een inspectie uitgevoerd op dit fietspad. Hieruit is gebleken dat er kleine reparaties nodig zijn aan het asfalt. Deze worden in week 29 van het jaar 2022 uitgevoerd.

Drempelschouw in alle kernen

De gemeente Steenbergen gaat de drempels door de hele gemeente bekijken. Op die manier wordt gekeken of de drempels die er nu liggen hun nut en noodzaak nog bewijzen. Dit doet de gemeente niet alleen. Ook inwoners hebben we gevraagd we om mee te praten.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van alle drempels in de gemeente is een kaart gemaakt. Inwoners, dorpsraden en ondernemers konden tot en met eind april 2022 via deze kaart de drempels aanvinken waarvan zij vinden dat die onderzocht moeten worden.
Nadat alle antwoorden van inwoners verzameld zijn, worden de reacties geanalyseerd. De reacties worden gedeeld met de gemeenteraad. Vervolgens wordt op basis van alle reacties gekeken welke drempels voor problemen zorgen en een actieplan opgesteld.
Voor het treffen van nieuwe verkeersveiligheidsmaatregelen hebben wij in de Van Gaverenlaan en Olmendreef in Steenbergen, de Dorpsweg in De Heen en op het kruispunt Brugweg/Princebosseweg/Boonhil in Kruisland drempels aangelegd.

Herinrichting Steenbergseweg

De voorbereidingen voor de selectie van een aannemer zijn in volle gang. De kosten voor de herinrichting worden in kaart gebracht en deze zomer voorgelegd aan de gemeenteraad. Om al eerder iets te doen aan het te hard rijden, zijn in 2021 bloembakken geplaatst op de Steenbergseweg als snelheidsremmende maatregel. Daarnaast zijn enkele noodzakelijke reparaties uitgevoerd aan het wegdek van de parallelweg. Er is een tijdelijk voetpad aangelegd richting de nieuwe bushalte van Dinteloord.

Het meldpunt Verkeer

In de melddesk op gemeentewebsite en in de app is een apart meldpunt voor verkeer gemaakt. Heeft u vragen, klachten of suggesties of ziet u bijvoorbeeld een gevaarlijke verkeerssituatie, dan kunt u dit via de MijnGemeente App of Melddesk melden, via het onderwerp 'verkeer'.