Artikel Centrumplan Welberg

 • Project: Centrumplan Welberg
 • Start uitvoering: 12 juni 2019
 • Projectgebied: dorpshart Welberg

Samen met de inwoners van de kern Welberg is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de plannen voor een nieuw centrum. De wensen van inwoners zijn het uitgangspunt geweest voor het centrumplan. Het centrumplan is een uitwerking van het dorpsontwikkelingsplan Welberg  dat 31 op januari 2008 is vastgesteld.  Dit plan is de basis geweest voor het Centrumplan Welberg dat kort samengevat bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een nieuwe openbaar dorp/verblijfsplein waarin veel aandacht is besteed aan kinderen.
 • Een gerenoveerd gemeenschapshuis.
 • een nieuw aanzicht (kunstparticipatietraject + nieuwe kleurstelling)+ nieuw dak voor clubgebouw De Klup/JFK
 • een nieuwe woonwijk
 • een nieuwe verkeersontsluiting met brug en nieuw fiets/voetpad in de richting van de Corneliusstraat.
 • Watergang de Vaart die toegankelijk wordt door middel van traptreden.

Bekijk een 3D-animatie voor een globale weergave van het plan.

Actuele informatie

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de uitvoering van de plannen voor een nieuw centrum van de kern Welberg. Onderdeel daarvan, is een nieuwe verkeersontsluiting door middel van een brug naar de nieuwe woonwijk én vervanging van de oude brug aan de Corneliusstraat. De nieuwe bruggen dragen bij aan een verbeterde toegang tot de kern en de verkeersveiligheid. De eerste brug is inmiddels geplaatst. Vanaf 9 juli 2020 mag er gebruik gemaakt worden van de brug en kan het verkeer er overheen. De nieuwe brug aan de Corneliusstraat wordt naar verwachting eind week 45 opgeleverd. 

Planning

In de afbeelding kun je zien wat er te gebeuren staat. Brug A vervangt de huidige verkeersbrug ter hoogte van Kapelaan Kockstraat 45. Brug B is de nieuwe verkeersbrug ter hoogte van Kapelaan Kockstraat nr. 73. De werkzaamheden voor brug B zijn inmiddels afgerond. Rondom brug A zijn eerst de kabels en leidingen vervangen. De nieuwe brug aan de Corneliusstraat wordt naar verwachting eind week 45 opgeleverd.

Vervolg werkzaamheden

We houden u op de hoogte! Heeft u foto's van dit mooie staaltje werk? Deel ze met ons via communicatie@gemeente-steenbergen.nl of op social media via #BrugWelberg. Mooi om te zien hoe het centrumplan zijn uitvoering krijgt!

Voorbereiding

De belangrijkste wensen van inwoners werden verwoord in het dorpsontwikkelingsplan: verplaatsen van het sportveld, realiseren van een dorps/verblijfsplein waarin veel aandacht is voor de beleving van kinderen en het op peil houden van een goed functionerende multifunctionele accommodatie (gemeenschapshuis). Op basis hiervan was de eerste stap het verplaatsen van het sportpark naar een andere locatie.

Vervolgens is in april 2015 een eerste beeldvormende raadsvergadering georganiseerd voor de ontwikkeling van het centrumplan. Kinderen van de Pius X school hielden een presentatie over de verkeersonveiligheid van het gebied met daarbij ook aangegeven oplossingen. Tijdens de druk bezochte bijeenkomst werden de aanwezigen in groepjes ingedeeld. De belangrijkste ingebrachte wensen/punten waren toen:

 • Voet-fietsverbinding realiseren tussen het centrumgebied en de Corneliusstraat om de verkeersveiligheid te verbeteren.
 • Watergang de Vaert aantrekkelijker en toegankelijker maken.
 • Vrijkomende locatie sportpark invullen met woningbouw.
 • Mogelijkheden onderzoeken voor een nieuw gemeenschapshuis in de kerk of elders in het plangebied

In het vervolg op deze bijeenkomst is door de dorpsraad een enquête uitgezet onder de inwoners van Welberg. Deze resultaten sloten grotendeels aan bij de bijeenkomst van de beeldvormende avond. Met uitzondering van de toekomst van het gemeenschapshuis. Een meerderheid van de geënquêteerden was van mening dat  de Vaert gewoon op zijn huidige locatie kon blijven staan maar wel moest worden gemoderniseerd. Op basis hiervan is gekozen voor renovatie van de Vaert en niet voor nieuwbouw of verplaatsing naar de kerk.

Vervolgens is tijdens een bijeenkomst voor inwoners in januari 2017 de uitkomsten van het plan op hoofdlijnen gepresenteerd. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is in overleg met belanghebbenden waar onder de dorpsraad, bestuur van de Vaert en de school een aantal varianten uitgewerkt. De variant met een nieuwe brug over de Vaart kreeg de voorkeur. Dit is weer teruggekoppeld aan de inwoners van Welberg in juli 2017 en vervolgens zijn de hoofduitgangspunten voor het Centrumplan vastgesteld door de gemeenteraad in september 2017. Een maand later hebben kinderen van de Pius X School hun ideeën met ons gedeeld over de inrichting van het dorpsplein: een panna veld, street art speeltoestellen en schaakbord. Op dezelfde dag is er 's avonds voor een groep van ca 25 volwassenen een zelfde bijeenkomst georganiseerd. De uitkomsten hiervan zijn teruggekoppeld in januari 2018 aan zowel de volwassenen als de kinderen.

Bovenstaande traject vormde de basis voor het totale plan zoals dat er nu uitziet. We hebben hier een leuk filmpje van gemaakt.

Het officiële document waarin allerlei onderzoeken waaronder flora- en fauna onderzoek en explosievenonderzoek zijn verwerkt, is vastgelegd in een bestemmingsplan dat is vastgesteld in de raadsvergadering van december 2018.

Meer informatie

Voor vragen over de werkzaamheden of andere zaken m.b.t. het project kunt u contact opnemen met projectleider namens de gemeente Ronald Roelofs via telefoonnummer 140167 of per e-mail via r.roelofs@gemeente-steenbergen.nl

Centrumplan Welberg