Artikel CentrumHaven Dinteloord

Gepubliceerd op 4 oktober 2018

Stand van zaken

Het lijkt al even stil rondom de herinrichting van CentrumHaven Dinteloord. Intern werken wij hard om de gemaakte plannen uit te voeren. Op dit moment bekijken we de technische aspecten van de plannen, testen we de stevigheid van de ondergrond en tekenen we het bestek (dit is de omschrijving van het bouwwerk en de bijbehorende werkzaamheden). Wanneer we dit hebben afgerond, starten we de aanbesteding. Bedrijven die de werkzaamheden voor ons willen uitvoeren kunnen zich hier dan voor inschrijven. Een aanbestedingstraject duurt al snel twee maanden. We streven ernaar dat de werkzaamheden het eerste kwartaal van 2019 kunnen starten. En dat de werkzaamheden zijn afgerond voor de MUZA 2019 (augustus).

Naast het opknappen van de haven van Dinteloord, gaan we ook aan de slag in de rest van het centrum. In 2019 gaan we hiervoor de beleidsplannen maken. We kijken dan naar de openbare ruimte, verbouwingen, het verkeer en parkeren. We maken dan een afweging: wat is de wens en wat is er mogelijk. Zo komen we samen met de regiegroep tot een beeld voor het centrum van Dinteloord, naar aanleiding van de visie die eerder opgesteld is.


Gepubliceerd op 18 mei 2018

Achtergrond project

In oktober 2015 bogen de raadsleden van de gemeente zich over de vraag, hoe het centrum én de haven van Dinteloord aangepakt moet worden. Dinteloord mag namelijk nog aantrekkelijker worden gemaakt, zodat er meer mensen winkelen, of een terrasje pakken. Ook het gebied rond de haven krijgt een flinke opfrisbeurt en het recreëren rond de haven wordt verbeterd. Al deze wensen staan in een ruimtelijke visie. In december 2017 is deze visie door de gemeenteraad vastgesteld. De aanbevelingen van 'Hart voor het Dorp' voor verbeteringen van het centrum zijn geheel in de visie opgenomen. Het doel van de visie is om de sterke punten van Dinteloord te behouden en zwakke punten te verbeteren. Zo worden het  centrum en de haven visueel nauwer bij elkaar betrokken, zodat er een fraai en samenhangend geheel ontstaat. De ruimtelijke visie werd onlangs uitgewerkt in een schetsontwerp van de havenkom en een meerjarig uitvoeringsprogramma. 

Participatieproces

De visie op het centrum en de haven is op een bijzondere manier tot stand gekomen. Via online enquêtes en een regiegroep (bestaande uit bewoners en ondernemers in het gebied, de leden van de Dorpsraad en adviseurs) zijn er voor het centrum en de haven belangrijke keuzes gemaakt. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de ruimtelijke visie. Om te zorgen dat het plan en de uitvoering naar wens is van de bewoners en de ondernemers, is het noodzakelijk om deze groepen bij het eerste begin van het proces te betrekken. Zo wordt het nieuwe centrum en de haven echt 'voor en door Dinteloord'. Telkens zoekt de gemeente deze samenwerking op om gezamenlijk stappen te zetten voor het project. Zo is er met een kleine werkgroep van bewoners en ondernemers rond de havenkom een verdiepingsslag gemaakt voor het schetsontwerp van de haven, in de vorm van een inspiratiebijeenkomst en een onderzoeksexcursie langs havens in de omgeving. Ook bij de uitvoering en de voorbereidingen daarvan is betrokkenheid van Dinteloorders enorm belangrijk.

 Bespreking herinrichting haven Dinteloord

Bijeenkomst presentatie schetsontwerp CentrumHaven Dinteloord

Schetsontwerp haven

Op basis van de ruimtelijke visie en de aanbevelingen van de regiegroep is er een schetsontwerp gemaakt voor de havenkom. Na afloop van het 'havenrondje' kwamen de deelnemers tot de conclusie dat de basis van de Dinteloordse haven best goed is. De kwaliteit kan worden verhoogd door het nautisch karakter te benadrukken met meerpalen, bolders, nieuwe verlichting en wellicht... een historisch schip in de haven. Ook komt er een duidelijke scheiding tussen de verblijfsruimtes rond de haven, verkeer en parkeren, en een ruimte voor evenementen (al dan niet op het water). Door de bestrating aan te passen komt er meer eenheid in het straatbeeld. Adviesbureau Nieuw Blauw is met deze aandachtspunten aan de slag gegaan en heeft een ontwerp gepresenteerd dat aan al deze punten voldeed. Op 11 april 2018 is dit ontwerp gepresenteerd aan de bewoners.

Schetsontwerp Haven Dinteloord

Planning

Om alle plannen voor het centrum en de haven goed uit te kunnen voeren, is er een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin zijn de activiteiten beschreven in 4 hoofdgroepen: kwaliteit, uniformiteit, verkeer en parkeren. Daarnaast zijn de kosten per activiteit geraamd -voor zover dat nu mogelijk is. Voorafgaand aan de uitvoering zijn er meer onderzoeken nodig, bijvoorbeeld op het gebied van parkeren en verkeer. Om deze onderzoeken uit te voeren, is tijd en geld nodig. Op dit moment is het lastig in te schatten hoeveel tijd deze onderzoeken in beslag nemen. Verder zal ook de aanbesteding van het gehele project tijd gaan kosten. Kortom: we zijn er nog niet. Via deze website en nieuwsberichten houden we u graag op de hoogte. Wilt u meer weten over het project Centrumhaven Dinteloord? Neemt u dan contact op met projectleider Kees Kerstens, tel. 0167-543391, e-mail k.kerstens@gemeente-steenbergen.nl.