gemeente Steenbergen | Regelingen voor de minima van de gemeente Steenbergen 2022

Artikel Regelingen voor de minima van de gemeente Steenbergen 2022

Als u een laag inkomen heeft, kan het wel eens moeilijk zijn om rond te komen. Na het doen van de boodschappen en het betalen van de huur heeft u vaak geen geld meer over voor iets extra's. Geld om uw kinderen te laten sporten of om te sparen voor een nieuwe wasmachine lukt dan niet altijd. Dit geldt dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering maar ook voor inwoners van Steenbergen met een laag salaris of lage uitkering.

Er is een groot aantal regelingen die het rondkomen wat makkelijker kunnen maken. Dit zijn regelingen die helpen om mensen met een minimuminkomen zo goed mogelijk deel te laten nemen aan de samenleving.

1. Bijzondere Bijstand
Doelgroep Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen, of er nu loon, pensioen of een uitkering wordt ontvangen .
Hoogte De bijzondere bijstand kan kosten geheel of gedeeltelijk vergoeden. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de draagkracht. Draagkracht is dat deel van het inkomen en vermogen waarmee men de kosten zelf kunt betalen. In het algemeen geldt dat er geen draagkracht is indien er een inkomen is rond bijstandsniveau.
Voorwaarden   Of er recht is op bijzondere bijstand, hangt af van inkomen en vermogen. De ISD Brabantse Wal hanteert hiervoor een inkomens- en vermogensgrens (zie tabel onder)
Beschrijving Bijzondere bijstand is een bijdrage in extra kosten die men niet iedere dag maakt. Vaak als gevolg van een bijzondere situatie. Soms kan men die kosten niet of niet helemaal betalen omdat er een laag salaris of een uitkering is of omdat het om zeer hoge bedragen gaat. In deze gevallen kan de gemeente een financiële bijdrage verstrekken. Bijzondere bijstand wordt niet gegeven voor normale uitgaven die iedereen heeft zoals voeding, kleding of huur.
2. Collectieve ziektekostenverzekering
Beschrijving De wet staat gemeenten toe om categoriale bijzondere bijstand voor een Collectieve Zorgverzekering voor minima (CZM) te verstrekken. Het gaat hier altijd om een aanvullende verzekering. Door het afsluiten van een CZM kunnen de gemeenten de toegankelijkheid van de verzekering voor minima vergroten en de tegemoetkoming in medische kosten verbeteren
Doelgroep Iedereen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kan meedoen
met de collectieve zorgverzekering
Bijzonderheden Aanvragen bij Intergemeentelijk Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD). Deelname kan éénmaal per kalenderjaar op 1 januari wanneer men van een andere zorgverzekeraar overstapt
3. Regeling sociaal culturele bijdrage
Beschrijving U kunt een financiële bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, muziekvereniging, toneelvereniging of bibliotheek, Maar ook voor een bezoek aan het theater, de bioscoop, een concert, attractiepark, museum, zwembad of dierentuin of het volgen van een cursus.
Doelgroep Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.
Hoogte De hoogte van de jaarlijkse toeslag is maximaal € 150,00 per lid van een huishouden per kalenderjaar.
Bijzonderheden Aanvragen bij ISD.
4. Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen
Beschrijving De gemeente Steenbergen vindt het belangrijk dat kinderen mee kunnen doen in de samenleving. Ze moeten bijvoorbeeld aan sport kunnen doen, muziekles kunnen volgen of genoeg schoolspullen hebben. De financiële situatie van hun ouders mag dat niet in de weg staan. Tot nu tot konden ouders voor deze zaken een geldbedrag uit de verordening maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen aanvragen. In de nieuwe regeling werkt dit anders. De gemeente Steenbergen werkt samen met de Stichting Leergeld.
Doelgroep Ouders met schoolgaande kinderen tot de leeftijd van 18 jaar met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.
Hoogte Per kind bestaat recht op subsidie in de vorm van één voorziening naar eigen keuze per kalenderjaar. Dat betekent dat de ondersteuning van de gemeente voor kinderen voortaan niet meer een geldbedrag is, maar bijvoorbeeld zwemles, een lidmaatschap voor een sportclub of de bibliotheek.
Bijzonderheden Aanvragen bij ISD of bij Stichting Leergeld.
5. Individuele inkomenstoeslag
Beschrijving De individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse aanvulling op het inkomen van mensen die al lang op een minimumniveau hebben moeten leven en geen zicht hebben op inkomensverbetering. Dat inkomen kan een uitkering zijn, maar ook inkomen uit werk
Doelgroep De toeslag is alleen bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen, geen zicht hebben op hogere inkomsten en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.
Hoogte De hoogte van de jaarlijkse toeslag is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Alleenstaanden en alleenstaande ouders € 340. Gehuwden en samenwonenden € 484.
Voorwaarden
 • 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd;
 • Het inkomen is de afgelopen jaren niet veel hoger geweest dan de geldende bijstandsnorm;
 • Er is niet méér eigen vermogen dan men voor de bijstand mag hebben;
 • Er is de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag ontvangen;
 • Men is niet in staat om met werk een hoger inkomen te krijgen en moet kunnen aantonen dat in de afgelopen periode er alles aan heeft gedaan om het inkomen te verbeteren.
6. Individuele studietoeslag
Beschrijving Hiermee heeft het college de mogelijkheid mensen, van wie is vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te verdienen, een individuele studietoeslag te verstrekken als ze studeren. Mensen met een arbeidshandicap hebben een extra steuntje in de rug nodig als het gaat om studeren. Voor hen is de drempel om te lenen een stuk hoger, omdat de kans op een baan later lager is. Een studieregeling stimuleert mensen om toch de stap te zetten om naar school te gaan of een studie te gaan volgen. Ook biedt het een financiële compensatie voor het feit dat het voor deze groep vaak moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan.
Doelgroep Studerenden die door een beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen.
Hoogte

De individuele studietoeslag wordt per maand uitbetaald en bedraagt (netto):

 • 21 jaar en ouder: € 300,00
 • 20 jaar: € 240,00
 • 19 jaar: € 180,00
 • 18 jaar: € 150,00
Voorwaarden
 • 18 jaar of ouder;
 • Recht op studiefinanciering op grond van de WSF of op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 WTOS;
 • Er is niet méér eigen vermogen dan men voor de bijstand mag hebben.
 • De aanvrager is met een volledige baan niet in staat het wettelijk minimumloon te verdienen, maar heeft wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie. Voor deze beoordeling vraagt de ISD advies aan de UWV.
7. Tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie.
Beschrijving Financiële tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie.
Doelgroep Voor ouders die om sociale en/of medische redenen tijdelijk niet of onvoldoende voor hun kind(eren) kunnen zorgen en er derhalve kinderopvang nodig is.
Hoogte Volledige tegemoetkoming is mogelijk voor ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Voor ouders met een hoger inkomen zal de bijdrage afhankelijk zijn van het inkomen en/of het vermogen.
Bijzonderheden Voor het bepalen van de noodzaak voor kinderopvang op basis van de sociaal medische indicatie is altijd een onafhankelijk advies nodig.
Aanvragen bij de gemeente of de ISD.
8. Kwijtschelding gemeentelijk belastingen.
Beschrijving Voor de aanslag gemeentelijke belastingen is kwijtschelding mogelijk. Met deze regeling kunnen mensen die op het moment van aanvragen een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm en weinig vermogen hebben in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen.
Doelgroep Inwoners met een laag inkomen en daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen komen mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.
Bijzonderheden Aanvragen bij de gemeente

Hoogte bijstand

De netto normbedragen per 1 januari 2021, voor mensen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, die een uitkering krijgen op grond van de Participatiewet zijn, per maand inclusief vakantiegeld, als volgt

Netto normbedragen
Aantal  volwassenenBijstandsnorm120%
 Gehuwden en samenwonenden  € 1.560  € 1.872
Alleenstaanden en alleenstaande ouders  € 1.092  € 1.310

Vermogensgrens

Om te beoordelen of een cliënt recht heeft op een minimaregeling wordt onder andere gelet op het vermogen waarover de aanvrager beschikt of kan beschikken. Onder vermogen verstaan we de waarde van de bezittingen verminderd met de schulden. Het bedrag dat een cliënt maximaal aan vermogen mag bezitten is afhankelijk van de leefsituatie:

Vermogensgrens  
Alleenstaande € 6.505
Alleenstaand ouder € 13.010
Gehuwden € 13.010