Artikel Vragen over plannen pension voor arbeidsmigranten Dinteloord

Wat zijn de plannen?

Flex Employment wil een pension realiseren voor arbeidsmigranten in Dinteloord. Het pension bestaat uit een aantal gebouwen die zijn vormgegeven als een boerderijcomplex. Het pension voorzien in maximaal 252 bedden voor arbeidsmigranten. Op dit moment staat het planproces stil in afwachting van het rondetafelgesprek van de gemeenteraad op 15 april 2019. Zie voor meer informatie de vraag "Op welke locatie komt het pension? "

Hoe ziet het gebouw eruit?

De gemeente vindt het belangrijk dat het een gebouw wordt dat past binnen het landschap en de omgeving. Daarom is gekozen voor een gebouw in de sfeer van een boerderijcomplex. Belangrijk is dat er voldoende parkeerplaatsen zijn en ook genoeg groen en water rondom het gebouw. Daarnaast is er een buitensportterrein, een centrale ruimte voor vrijetijdsbesteding en een centrale ruimte voor de beheerder van het pension.

Hoeveel personen worden er gehuisvest?

De gemeente gaat uit van 1 pension voor ongeveer 250 arbeidsmigranten. Dit vinden we qua schaal en omvang aanvaardbaar en reëel, vanwege de exploitatie en het beheer dat hier moet plaatsvinden. Grotere locaties met meer arbeidsmigranten vinden we in nieuwe situaties niet wenselijk. Ook streven wij naar een goede spreiding over de hele gemeente. Dus een uitbreiding/verdubbeling op of bij deze locatie is aan de orde.

Op welke locatie komt het pension?

Op dit moment zijn de plannen voor een pension gemaakt voor de locatie aan de Noordlangeweg in Dinteloord direct naast de voetbalvelden. Echter hebben we het planproces op dit moment tijdelijk stil gelegd in afwachting van het rondetafelgesprek van de gemeenteraad op 15 april 2019. Dit betekent dat we voorlopig niet verder gaan met ontwikkeling op de locatie van de Noordlangeweg. Bij de vraag "Hoe ziet de procedure eruit" leggen we uit waarom.

Wordt er gekeken naar alternatieve locaties voor het pension in Dinteloord?

Er is voor het initiatief van Flex Employment op dit moment nog geen concrete alternatieve locatie. Op dit moment ligt ook het planproces stil en daarmee ook de locatiekeuze.

Hoe vindt auto- en voetgangersverkeer van en naar het werk plaats?

Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp bij nieuwe plannen. Dit zal in de uitwerking van de plannen worden meegenomen. Ervaring leert dat de meeste werknemers per fiets naar hun werk gaan. De werkgever wil dit ook zoveel mogelijk. Flex Employment zorgt voor fietsen.

Hoe is toezicht geregeld bij dergelijke pensions?

Flex-Employment zorgt voor 24/7 beheer bij het pension. Een groot deel van de uitzendkrachten wonen en werken al langer voor Flex-Employment en kennen hun regels en afspraken. Nieuwe medewerkers worden door het uitzendbureau en hun collega's opgeleid voor het werk en het tijdelijke wonen in Nederland. Flex Employment werkt er altijd naar toe om een mix van alleenstaanden (vrouwen en mannen) en stelletjes te huisvesten. Het pension voorziet in woonruimte en recreatiemogelijkheden voor de uitzendkrachten als ze niet op hun werk zijn. Er is ruimte en er zijn faciliteiten voor vrijetijdsbesteding op het terrein. De beheerder is direct aanspreekpunt voor onder andere de omwonenden.

Wat is de rol van Flex Employment?

Flex Employment is een uitzendbureau voor tijdelijk werk in Nederland. Ze treedt voor dit plan ook op als initiatiefnemer. Zij willen het pension bouwen en beheren. Prohuis BV verzorgt het projectmanagement voor Flex Employment.

Wat is de rol van de gemeente in dit project?

De gemeente heeft verschillende rollen. Zij wil goede huisvesting voor haar (tijdelijke) inwoners en ondersteunt initiatieven die hierin voorzien, zoals dit project. Ook is de gemeente eigenaar van de grond. Daarnaast is zij verantwoordelijk om nieuwe plannen te toetsen aan bestaande wet- en regelgeving en hierbij de belangen mee te nemen van de inwoners.

Hoe ziet de procedure eruit?

Op dit moment ligt het planproces stil. Hieronder leggen we uit hoe het planproces er tot nu toe uit heeft gezien.

Uitzendbureau Flex-Employment meldde zich in augustus 2017 bij de gemeente met de vraag om huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. Dit had te maken met de vestiging van een groot bedrijf op Nieuw Prinsenland (Van Oers United). De gemeente Steenbergen heeft in 2017 aangegeven hier in principe aan mee te werken, als Flex-Employment een haalbaar en goed plan maakt. De gemeente toetst zo'n plan altijd aan wet- en regelgeving en weegt belangen van inwoners en ondernemers hierin mee.

De initiatiefnemer wilde het pension oorspronkelijk ten zuiden van het AFC Nieuw Prinsenland realiseren. In de gemeentelijke woonvisie van 2015 staan de afspraken (het beleid) voor huisvesting van buitenlandse werknemers in de gemeente Steenbergen. Zo staat hierin dat locaties (logiesgebouwen of pensions) in of nabij de kernen gerealiseerd moeten worden. De locatie aan de Noordlangeweg voldoet aan deze afspraak. Ook is in de woonvisie vermeld dat huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen of AFC Nieuw Prinsenland niet wenselijk is. Het inpassingsplan voor AFC Nieuw Prinsenland verbiedt overigens het gebruik van gronden en opstallen voor bewoning. Ook het huidige provinciale beleid staat dit nu niet toe.

Vervolgens kwam de locatie van de Noordlangeweg in Dinteloord in beeld. Dit gebied is in het bestemmingsplan "Kom Dinteloord" opgenomen en bestemd voor recreatie. In de provinciale verordening ruimte is de locatie aan de Noordlangeweg aangeduid als "bestaand stedelijk gebied". Stedelijke ontwikkelingen, zoals de realisatie van een arbeidsmigrantenpension, horen in gebieden met deze aanduiding thuis. Omdat het huidige bestemmingsplan hierin niet voorziet, moet voor dit plan een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. In het bestemmingsplan wordt afgewogen en toegelicht onder welke ruimtelijke voorwaarden de realisatie van het pension moet plaatsvinden.

Zowel in september 2018 als in januari 2019 hebben inwoners de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen en opmerkingen te geven op de plannen. Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 30 januari heeft de portefeuillehouder contact gezocht met de provincie. Wij hebben daar de open vraag neergelegd of huisvesting van arbeidsmigranten in het gebied ten zuiden van het AFC mogelijk zou zijn op basis van nieuwe inzichten bij de provincie op het gebied van arbeidsmigratie.

De afgelopen periode is gebleken dat de provincie mogelijk toch meer ruimte kan bieden voor de realisatie van bijvoorbeeld pensions voor arbeidsmigranten, ook buiten de kernen. Ook wordt er op 15 april 2019 door de gemeenteraad een rondetafelgesprek georganiseerd over de gemeentelijke opgave "arbeidsmigratie". Dit gebeurt in verband met het vernieuwen van het gemeentelijke beleid. Gezien bovenstaande ontwikkelingen hebben wij besloten om het planproces voor het initiatief van Flex-Employment voorlopig en in ieder geval tot en met 15 april 2019 stil te leggen.

Hoe ziet het proces er verder uit?

Op dit moment wachten we het rondetafelgesprek van de gemeenteraad op 15 april 2019 af. Na deze datum informeren wij u over het vervolg.

Hoe wordt bepaald of een bouwplan qua uitstraling past bij Dinteloord?

Nieuwe plannen worden getoetst door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie). Het uitgangspunt is dat nieuwe plannen een goede en kwalitatief hoogwaardige uitstraling krijgen die passen in het landschap.

Waar werken de arbeidsmigranten die in Dinteloord gaan wonen? Wie garandeert dat ze nu en in de toekomst op het AFC Nieuw Prinsenland werken? Is dit afdwingbaar?

Flex Employment heeft aangegeven het initiatief te willen ontwikkelen voor arbeidsmigranten die werkzaam zijn op het AFC Nieuw Prinsenland. Wij kunnen dit echter niet als vereiste verbinden aan bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure of de omgevingsvergunning, maar wel afspreken natuurlijk.

Is er een bepaalde norm of evenwicht tussen het aantal inwoners en het aantal arbeidsmigranten?

De huisvesting van arbeidsmigranten moet maatschappelijk verantwoord zijn, zowel voor de arbeidsmigrant als voor de omgeving. De ruimtelijke kwaliteit van het plan is goed. Op de locatie in Dinteloord kunnen maximaal 252 arbeidsmigranten verblijven. Dit aantal vinden wij op een bevolking van ruim 5.600 bewoners van de kern Dinteloord acceptabel. In Dinteloord is bovendien nog geen grootschalige 'huisvestingslocatie' voor arbeidsmigranten gerealiseerd. In Welberg is een dergelijke locatie er met Stella Maris wel. We willen namelijk dat de 'huisvesting' van arbeidsmigranten passend moet worden verspreid over de gehele gemeente.

Dit plan lost de problemen van huisvesting van arbeidsmigranten in de woonwijken niet op. Waarom gaat de gemeente niet over tot handhaving?

Het initiatief van Flex Employment lost eventuele problemen van de illegale huisvesting van arbeidsmigranten in de woonwijken niet op. Het voorkomt wel dat het mogelijk nog groter wordt. Handhaving door de gemeente is een van de middelen die hier inderdaad wel aan kan bijdragen. Tegelijkertijd moet er alternatieve (grootschalige) huisvesting voor handen zijn om de druk op de woonwijken te kunnen verminderen, anders verplaatst het probleem zich alleen maar.

Waarom wordt er wel voor arbeidsmigranten gebouwd en niet voor Dinteloord?

Er is in de laatste jaren al relatief veel gebouwd in Dinteloord en er is nog genoeg woningbouw in de planning. In de meeste gevallen gaat dit om koopwoningen in verschillende prijsklassen.

Er zijn onlangs ook 5 sociale huurwoningen gebouwd in de Pinas.

Wie gaat er voor de kosten opdraaien bij dit plan?

Alle kosten van dit plan zijn voor rekening van de initiatiefnemer. Dit staat ook zo in het gemeentelijke beleid.

Ik vrees dat de waarde van mijn woning daalt als er een pension wordt gebouwd vlakbij mijn woning. Wat kan ik doen?

Als er sprake mocht zijn van waardedaling van de woningen door een bestemmingsplanwijziging, kunt u een planschadeverzoek indienen. Meer informatie hierover vindt u op: https://gemeentewinkel.gemeente-steenbergen.nl/producten/vergoeding_aanvragen_voor_schade_door_een_bestemmingsplan.