Artikel Pension arbeidsmigranten in Dinteloord

Flex Employment heeft een plan om huisvesting te realiseren voor ongeveer 250 arbeidsmigranten aan de Noordlangeweg. De gemeente Steenbergen heeft in 2017 al aangegeven hier in principe aan mee te werken, als Flex Employment een haalbaar en goed plan maakt. De gemeente toetst zo'n plan altijd aan wet- en regelgeving en weegt belangen van de inwoners en omgeving hierin mee.

Actuele informatie

Februari 2019: Op dinsdagavond 19 februari 2019 organiseert FlexEmployment samen met ons extra rondetafelgesprekken over de plannen voor een pension voor arbeidsmigranten in Dinteloord. De tafelgesprekken duren ongeveer een uur en vinden plaats tussen 18.00-20.00 uur. BELANGRIJK: Meldt u zich uiterlijk zondag 17 februari aan bij Tamara Klop (Flex-Employment), info@flex-employment.nl. Zij plannen met u het gesprek in. Deze rondetafelgesprekken zijn bedoeld voor inwoners die op 30 januari geen tafelgesprek met ons hebben gevoerd. U kunt tijdens het rondetafelgesprek in gesprek gaan met de initiatiefnemer en de gemeente. We lichten ook onze reactie toe die we hebben gegeven op de vragen die gesteld zijn tijdens de eerste inloopavond op 19 september 2018. De Dorpsraad Dinteloord en de werkgroep behoud leefbaarheid Dinteloord zijn ook bij de gesprekken aanwezig.

Januari 2019: Op 30 januari 2019 is er een tweede informatiebijeenkomst geweest.Inwoners konden in gesprek gaan met de gemeente, de initiatiefnemer en de Dorpsraad over het plan en de uitkomsten van de eerste inloopavond. Er waren deze avond meer mensen dan we plaats voor hadden. Daarom wordt er nog een nieuwe bijeenkomst georganiseerd. Alle vragen die worden gesteld tijdens de bijeenkomsten, beantwoorden we weer in een volgende nieuwsbrief.

September 2018: Op 19 september 2018 was er een informatieavond over het plan. Ongeveer 60 personen hebben deze avond bezocht. We hebben verschillende reacties ontvangen. Het gaat hierbij om reacties over het plan aan de Noordlangeweg, maar ook over de huisvesting van arbeidsmigranten in het algemeen. We hebben alle reacties opgeschreven. In de nieuwsbrief van december 2018 hebben we hier antwoord op gegeven.

Wat wordt er gebouwd?

Flex Employment wil een pension realiseren voor ongeveer 250 arbeidsmigranten in verschillende gebouwen aan de Noordlangeweg.

Planning

Op basis van de reacties past Flex Employment de plannen aan. Als dit alles zover uitgewerkt, getoetst en akkoord is, brengt de gemeente een ontwerp bestemmingsplan in procedure. Naar verwachting is dit in maart 2019. De komende periode gebruiken we om de bestemmingsplanprocedure voor te bereiden. Om dit zorgvuldig te doen, doorlopen we de volgende stappen:

  1. Tweede informatiebijeenkomst in januari en februari 2019. Zie voor meer informatie het kopje 'actuele informatie' hierboven.
  2. Uitvoeren en toetsen diverse onderzoeken in verband met de haalbaarheid van het plan. Denk bijvoorbeeld aan externe veiligheid, verkeer en economische haalbaarheid. Daarnaast moet het inrichtingsplan natuur-water-landschap worden opgesteld. Daarna volgt vooroverleg met provincie en waterschap.

Gemeente stelt nieuw beleid voor arbeidsmigranten op

De gemeente gaat nieuw beleid opstellen voor de arbeidsmigranten. Dit loopt tegelijkertijd met dit pensionproject, vandaar dat wij u hiervan op de hoogte stellen. Veel arbeidsmigranten wonen nu in de woonwijken. Wij ontvangen soms vragen of klachten van inwoners. Onderling contact is dan lastig omdat taal en een ander leefritme een barrière kunnen zijn. Tegelijkertijd hebben we de arbeidsmigranten hard nodig voor de bedrijven in Steenbergen, nu en in de toekomst. We vinden het belangrijk dat de arbeidsmigranten goed behandeld worden en goed kunnen wonen. Daarom stellen we nieuw beleid op. De gemeente wil met het beleid niet alleen inspelen op de huidige situatie, maar juist ook zorgen dat zij voorbereid is op de toekomst. Zo moeten we goede afspraken maken over wonen in woonwijken, integratie, toezicht en handhaving. Ook moeten we goede voorzieningen kunnen bieden voor grotere groepen. De gemeente richt zich zowel op arbeidsmigranten die hier tijdelijk wonen, in grote gebouwen, zoals Stella Maris en in de toekomst in het pension in Dinteloord, als arbeidsmigranten die zich voor langere tijd of definitief in een woning in de gemeente vestigen.

Meer informatie

Flexemployment en de gemeente versturen, zodra er nieuws is, een digitale nieuwsbrief rond. Mocht u deze nog niet krijgen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via info@flex-employment. U vindt de nieuwsbrief ook op deze webpagina (rechtsboven bij downloads). Heeft u in de tussentijd vragen? Voor vragen over de plannen, kunt u contact opnemen met Tamara Klop van Flex-Employment via info@flex-empoyment.nl. Heeft u vragen over het nieuw op te stellen beleid voor arbeidsmigranten? Of over het plan van Flexemployment? Dan kunt u deze stellen via 14 0167 of info@gemeente-steenbergen.nl.

Situatieschets arbeidsmigrantenhuisvesting Dinteloord