Artikel Windpark Karolinapolder in Dinteloord

Innogy Windpower Netherlands B.V. heeft het voornemen om de vier bestaande windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord te verwijderen en in een clusteropstelling in de Karolinapolder vier nieuwe windturbines te realiseren (Windpark Karolinapolder). Hiervoor heeft innogy op 5 februari 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Het aantal windturbines blijft gelijk, maar het vermogen neemt toe van 2,4 MW naar tussen de minimaal 12 MW en maximaal 21,6 MW. In de aanvraag is gewerkt met een bandbreedte voor de minimale (180 meter tiphoogte) en maximale hoogte (234 meter tiphoogte).

Actuele informatie

Op donderdag 16 mei 2019 heeft de gemeenteraad het coalitieakkoord 2019-2022 'Aan de slag!' (van 8 mei 2019) vastgesteld als raadsakkoord. Tevens is aan het college de opdracht gegeven om het raadsakkoord uit te voeren. Over het onderwerp windenergie in relatie tot de aanvraag omgevingsvergunning van innogy voor Windpark Karolinapolder is het onderstaande opgenomen.

Windenergie en de opgave energietransitie 2030

Wij ontkomen er niet aan dat we als gevolg van het nationale klimaatbeleid voor 2030 ook een opgave voor de realisatie van windenergie hebben. Deze opgave wordt via het Rijk en de provincie aan ons opgelegd. Wij willen voor 2030 maximaal voldoen aan de bijbehorende opgave voor de energietransitie van de gemeente Steenbergen.

Wij hebben voor de grootschalige opwekking van duurzame energie een voorkeur voor het gebruiken van zonne-energie, maar we willen voorkomen dat er in de Karolinapolder megawindturbines geplaatst worden. Om deze (ruimtelijk) onverantwoorde windturbines te voorkomen en om toch aan de opgave voor windenergie te voldoen, staan wij toe dat er langs het Volkerak in de Dinteloordse polders in een lijnopstelling maximaal 8 windturbines (gezien vanuit Dinteloord in de richting Steenbergen) met een tiphoogte lager dan 150 meter worden geplaatst. De realisatie van deze windturbines kan worden gecombineerd met maximaal 30 hectare zonnepanelen. De resterende opgave 60 ha zonnepanelen wordt eveneens ingevuld.

Een andere variant voor de realisatie van windenergie is voor ons niet bespreekbaar. Wij gaan in deze bestuursperiode geen besluit nemen om nog meer windturbines te plaatsen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft uitvoering aan het raadsakkoord. De provincie is van de inhoud van het coalitieakkoord inzake de windenergie op de hoogte gebracht. Op dit moment zijn we in overleg met innogy en een andere partij om de mogelijkheden te onderzoeken van een alternatief plan voor Windpark Karolinapolder.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0167 of via info@gemeente-steenbergen.nl.

Situatieschets opschaling windturbines

Bron: ROM 3D.