Artikel Opschaling van de windturbines aan de Karolinapolder in Dinteloord

Innogy Windpower Netherlands B.V. heeft het voornemen om de vier bestaande windmolens aan de Karolinadijk in Dinteloord op te schalen. Hiervoor heeft innogy in februari 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De West-Brabantse gemeenten, waaronder dus ook Steenbergen, hebben in 2011 afgesproken bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020. Hierin is de opschaling van de vier windturbines aan de Karolinadijk in Dinteloord opgenomen.

Actuele informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om in te stemmen met het plan van innogy voor de realisatie van vier windturbines in een clusteropstelling met een minimale tiphoogte van 209 meter en een maximale tiphoogte van 215 meter. Deze minimale en maximale hoogte zijn ruimtelijk aanvaardbaar en zorgen voor een goede invulling van de sociale randvoorwaarden.

Op 13 maart 2019 behandelt de gemeenteraad het raadsvoorstel over de opschaling windturbines Karolinapolder, in een oordeelsvormende raadsvergadering. De besluitvormende raadsvergadering is gepland op 28 maart 2019. Het college stelt de gemeenteraad voor om de ingediende zienswijzen ontvankelijk, niet-ontvankelijk, gegrond, ongegrond en deels ongegrond te verklaren. Dit conform de nota van beantwoording zienswijzen. Daarnaast vraagt zij de raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven. U kunt bij deze raadsvergaderingen aanwezig zijn. Ook is het mogelijk in te spreken. De agenda en de bijbehorende documenten van de oordeelsvormende raadsvergadering van 13 maart 2019 vindt u op de website van de raad.

Wat is er aangevraagd?

innogy (energiebedrijf) heeft op 5 februari 2018 een aanvraag ingediend voor de realisatie van Windpark Karolinapolder. De bestaande windturbines aan de Karolinadijk worden verwijderd en er worden in een clusteropstelling vier nieuwe windturbines gerealiseerd. Het aantal windturbines blijft gelijk, maar het vermogen neemt toe van 2,4 MW naar tussen de minimaal 12 MW en maximaal 21,6 MW. In de aanvraag is gewerkt met een bandbreedte voor de minimale (180 meter tiphoogte) en maximale hoogte (234 meter tiphoogte).

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad heeft de opschaling van de vier windturbines in 2012 vastgelegd in de ruimtelijke structuurvisie. De Structuurvisie bevat, op hoofdlijnen, het ruimtelijk beleid van de gemeente Steenbergen en is te raadplegen via http://bit.ly/2BrGruF. Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Om de inwoners te informeren, is er op 5 juni 2018 een informatieavond in Dinteloord gehouden over de plannen. Iedereen kon vervolgens van 7 juni t/m 19 juli 2018 een zienswijze indienen tegen de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Er zijn  43 zelfstandige zienswijzen ingediend.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in augustus 2018 vanwege de vereiste zorgvuldigheid, besloten het besluitvormingstraject over windpark Karolinapolder niet in september 2018 te laten plaatsvinden, maar uit te stellen.

Op maandag 29 oktober 2018 heeft de gemeenteraad een  beeldvormende vergadering over de opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk gehouden. Op 3 december 2018 is er door de gemeenteraad in de oordeelvormende vergadering een opiniërend debat gehouden dat richting geeft aan het college om verdere besluitvorming voor te bereiden. In deze raadsvergadering is aangegeven dat wij zouden bekijken of mediation met innogy uitkomst kan bieden over de besluitvorming over de windturbines. Het overleg is vervolgens opgestart. Meer informatie hierover vindt u in de raadsmededeling 'opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord van 15 januari 2019.

Meer informatie

De gemeenteraad behandelt op 13 maart 2019 in de oordeelsvormende raadsvergadering het raadsvoorstel over opschaling windturbines Karolinapolder. De agenda en de bijbehorende documenten van de oordeelsvormende raadsvergadering van 13 maart 2019 vindt u op https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2019/13-maart/19:30. Heeft u vragen over de raadsvergadering, dan kunt u contact opnemen met de Griffie via 14 0167 of via griffie@gemeente-steenbergen.nl. Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0167 of via info@gemeente-steenbergen.nl.

Situatieschets opschaling windturbines

Bron: ROM 3D.