Artikel Opschaling van de windturbines aan de Karolinapolder in Dinteloord

De West-Brabantse gemeenten, waaronder dus ook Steenbergen, hebben in 2011 afgesproken bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020. Hierin is de opschaling van de vier windturbines aan de Karolinadijk in Dinteloord opgenomen.

De gemeenteraad heeft de opschaling van de vier windturbines in 2012 vastgelegd in de ruimtelijke structuurvisie. De Structuurvisie bevat, op hoofdlijnen, het ruimtelijk beleid van de gemeente Steenbergen en is te raadplegen via  http://bit.ly/2BrGruF  Innogy (energiebedrijf) heeft op 5 februari 2018 een aanvraag ingediend voor de realisatie van Windpark Karolinapolder. De bestaande windturbines aan de Karolinadijk worden verwijderd en er worden in een clusteropstelling vier nieuwe windturbines gerealiseerd. Het aantal windturbines blijft gelijk, maar het vermogen neemt toe van 2,4 MW naar tussen de minimaal 12 MW en maximaal 21,6 MW. In de aanvraag is gewerkt met een bandbreedte voor de minimale (180 meter tiphoogte) en maximale hoogte (234 meter tiphoogte). Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Om de inwoners te informeren, is er op 5 juni 2018 een informatieavond in Dinteloord gehouden over de plannen. Iedereen kon vervolgens van 7 juni t/m 19 juli 2018 een zienswijze indienen tegen de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Er zijn ongeveer 40 zelfstandige zienswijzen ingediend.

Actuele informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft in augustus 2018, vanwege de vereiste zorgvuldigheid, besloten het besluitvormingstraject over windpark Karolinapolder niet in september 2018 te laten plaatsvinden. Op maandag 29 oktober 2018 heeft de gemeenteraad een  beeldvormende vergadering over de opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk gehouden. Op 3 december 2018 wordt er door de gemeenteraad in de oordeelvormende vergadering een opiniërend debat gehouden dat richting geeft aan het college om verdere besluitvorming voor te bereiden. Hierna moet worden bekeken of het haalbaar is om de besluitvorming door de gemeenteraad in februari 2019 te laten plaatsvinden. In de oordeelvormende vergadering van 13 februari 2019 wordt door de gemeenteraad dan een oordeel gegeven over het voorstel van het college. Op 28 februari kan de gemeenteraad vervolgens een besluit nemen.

Meer informatie

Het proces naar besluitvorming over opschaling van de windturbines kent een lange aanloop. Op de website van de gemeenteraad zijn themapagina's die te bereiken zijn via http://bit.ly/2BnJKTj , In aanloop naar de vergaderingen wordt de themapagina over de opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Daarnaast vindt u op www.raadsteenbergen.nl ook per vergadering de informatie. Heeft u vragen over de raadsvergadering, dan kunt u contact opnemen met de Griffie via 14 0167 of via griffie@gemeente-steenbergen.nl. Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0167 of via info@gemeente-steenbergen.nl.

Situatieschets opschaling windturbines

Bron: ROM 3D.