Artikel Opschaling van de windturbines aan de Karolinapolder in Dinteloord

Innogy Windpower Netherlands B.V. heeft het voornemen om de vier bestaande windmolens aan de Karolinadijk in Dinteloord op te schalen. Hiervoor heeft innogy in februari 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De West-Brabantse gemeenten, waaronder dus ook Steenbergen, hebben in 2011 afgesproken bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2020. Hierin is de opschaling van de vier windturbines aan de Karolinadijk in Dinteloord opgenomen.

Actuele informatie

Op 13 maart 2019 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel over Windpark Karolinapolder besproken. We hebben geluisterd naar de insprekers en we hebben kennisgenomen van de 1400 steunbetuigingen tegen het nu voorliggende initiatief van innogy. Voor het college van burgemeester en wethouders is het van belang dat het besluitvormingstraject over Windpark Karolinapolder zorgvuldig verloopt en dat er maatschappelijk en politiek draagvlak is voor de duurzame energieprojecten die een bijdrage leveren aan de energietransitie van de gemeente Steenbergen.De gemeente Steenbergen staat aan het begin van de energietransitie. Een enorme opgave die enkel met draagvlak kan en moet worden gerealiseerd. Het college heeft uit de oordeelsvormende vergadering van 13 maart 2019 geconcludeerd dat er geen maatschappelijk en politiek draagvlak is voor een Windpark Karolinapolder bestaande uit een clusteropstelling met een viertal windturbines met een tiphoogte van ongeveer 210 meter hoog. Evenmin is hierbij draagvlak uitgesproken voor het door innogy aangeboden pakket van de sociale randvoorwaarden. Uit de oordeelsvormende vergadering is wel gebleken dat er draagvlak kan zijn voor de realisatie van windturbines lager dan 150 meter tiphoogte, ook zonder invulling van sociale randvoorwaarden. Daarom heeft het college unaniem besloten om wederom in gesprek te gaan met de gedeputeerde mevrouw Spierings en innogy. Op 1 april 2019 is het overleg tussen de gedeputeerde mevrouw Spierings, de burgemeester en wethouder mevrouw Baartmans. Wij hebben innogy op de hoogte gebracht van onze aanpak. Na 1 april gaan we verder in gesprek met innogy. Meer hierover leest u in de brief van 21 maart 2019.

Wat is er aangevraagd?

innogy (energiebedrijf) heeft op 5 februari 2018 een aanvraag ingediend voor de realisatie van Windpark Karolinapolder. De bestaande windturbines aan de Karolinadijk worden verwijderd en er worden in een clusteropstelling vier nieuwe windturbines gerealiseerd. Het aantal windturbines blijft gelijk, maar het vermogen neemt toe van 2,4 MW naar tussen de minimaal 12 MW en maximaal 21,6 MW. In de aanvraag is gewerkt met een bandbreedte voor de minimale (180 meter tiphoogte) en maximale hoogte (234 meter tiphoogte).

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad heeft de opschaling van de vier windturbines in 2012 vastgelegd in de ruimtelijke structuurvisie. De Structuurvisie bevat, op hoofdlijnen, het ruimtelijk beleid van de gemeente Steenbergen en is te raadplegen via http://bit.ly/2BrGruF. Op 31 mei 2018 heeft de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Om de inwoners te informeren, is er op 5 juni 2018 een informatieavond in Dinteloord gehouden over de plannen. Iedereen kon vervolgens van 7 juni t/m 19 juli 2018 een zienswijze indienen tegen de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Er zijn  43 zelfstandige zienswijzen ingediend.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in augustus 2018 vanwege de vereiste zorgvuldigheid, besloten het besluitvormingstraject over windpark Karolinapolder niet in september 2018 te laten plaatsvinden, maar uit te stellen.

Op maandag 29 oktober 2018 heeft de gemeenteraad een  beeldvormende vergadering over de opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk gehouden. Op 3 december 2018 is er door de gemeenteraad in de oordeelvormende vergadering een opiniërend debat gehouden dat richting geeft aan het college om verdere besluitvorming voor te bereiden. In deze raadsvergadering is aangegeven dat wij zouden bekijken of mediation met innogy uitkomst kan bieden over de besluitvorming over de windturbines. Het overleg is vervolgens opgestart. Meer informatie hierover vindt u in de raadsmededeling 'opschaling van de windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord van 15 januari 2019. Op 21 maart 2019 heeft het college de gemeenteraad een brief gestuurd waarin zij de raad vragen de behandeling van het raadsvoorstel uit te stellen naar mei 2019.

Meer informatie

De gemeenteraad behandelt op 13 maart 2019 in de oordeelsvormende raadsvergadering het raadsvoorstel over opschaling windturbines Karolinapolder. De agenda en de bijbehorende documenten van de oordeelsvormende raadsvergadering van 13 maart 2019 vindt u op https://raad.gemeente-steenbergen.nl/Vergaderingen/Oordeelvormende-vergadering/2019/13-maart/19:30. Heeft u vragen over de raadsvergadering, dan kunt u contact opnemen met de Griffie via 14 0167 of via griffie@gemeente-steenbergen.nl. Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0167 of via info@gemeente-steenbergen.nl.

Situatieschets opschaling windturbines

Bron: ROM 3D.