Artikel Bestemmingsplannen

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is simpel gezegd het gemeentelijk plan dat aangeeft wat waar mag. Bijvoorbeeld of u ergens een bedrijf mag beginnen. Of hoe hoog en breed en diep u uw huis mag bouwen.

Sinds 1 januari 2010 zijn alle bestemmingsplannen digitaal. Deze kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl Hier kunt u gewoon zien wat er op een perceel geldt. Om het voor u gemakkelijk te maken hebben we hieronder het overzicht van plannen in procedure en onherroepelijke plannen op een rij gezet. Een onherroepelijk plan zal, zoals de naam al aangeeft, niet meer veranderen doordat de gemeenteraad of de rechter (Raad van State) het ontwerpplan heeft vastgesteld.

Wanneer en hoe maken we een bestemmingsplan?

Alle bestemmingsplannen worden (minstens) iedere 10 jaar geactualiseerd. Zo blijven de bestemmingsplannen voor alle kernen en het buitengebied actueel.

Daarnaast worden bestemmingsplannen opnieuw bekeken wanneer de wens bestaat hier iets te bouwen wat het bestemmingsplan (nog) niet toelaat. In die gevallen wordt er gekeken of het gewenste plan ook past in het gemeentelijk beleid en of hier voldoende ruimte beschikbaar is. Als het gewenste plan aan deze twee voorwaarden voldoet bekijken we samen met de initiatiefnemer en andere partijen (zoals bijvoorbeeld woningcorporatie, waterschap, provincie) naar de randvoorwaarden die bij het plan horen.

Daarna worden er tal van onderzoeken uitgevoerd die moeten uitwijzen of het plan voldoet aan eisen van milieu, verkeer, duurzaamheid, veiligheid, groen en natuur, erfgoed, ondergrondse infrastructuur en niet in de laatste plaats wat dit voor de bestaande omgeving betekent. Deze informatie halen we op door een inloopavond te houden.

Met de uitkomsten van de inloopavond, de onderzoeken, de gemeentelijke randvoorwaarden en beleidskaders wordt er een ontwerp gemaakt. Als het ontwerp gereed is, wordt hier een bestemmingsplan voor gemaakt, dat aan iedereen wordt bekend gemaakt via het huis-aan-huisblad. Wie het er niet mee eens is kan een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist over het ontwerp bestemmingsplan en de zienswijzen. Wie het er dan nog niet mee eens is en "belanghebbende" is, kan beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die beslist dan uiteindelijk over het bestemmingsplan. Dan is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Heeft u vragen met betrekking tot bestemmingsplannen? Neem dan contact op met gemeente Steenbergen.
Telefoon: 14 0167 (vraag naar medewerkers ruimtelijke ontwikkeling)
E-mail: info@gemeente-steenbergen.nl