gemeente Steenbergen | Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan

Artikel Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan

Aan de slag met de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

De gemeente Steenbergen en de wereld van mobiliteit veranderen continu. Dit heeft ook gevolgen voor het verkeer en vervoer. Wat we hier op kortere en langere termijn gaan doen, staat weergegeven in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) en het Meerjaren UitvoeringsPlan (MUP), dat op 4 maart 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan bevat kaders, speerpunten en concrete acties om ervoor te zorgen dat onze kernen en bedrijven goed en veilig bereikbaar blijven. Een werkgroep, met verkeerskundige, wegbeheerders, ingenieurs, planologen, planeconomen en communicatie medewerkers, zet zich in om uitvoering te geven aan de verschillende projecten. Elk kwartaal geven we een update over waar we staan met de uitvoering van het GVVP. Heeft u vragen, ideeën of suggesties? U kunt een melding maken via de MijnGemeente App of onze melddesk op de website of een mail sturen aan verkeer@gemeente-steenbergen.nl

Adviesraad verkeer: 19 aanmeldingen

De wens van de gemeenteraad is om een adviesraad op te stellen die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het college. De gemeenteraad heeft hiervoor een verordening in beraad waar zij in de raadsvergadering van 24 juni 2021 een besluit op gaat nemen. In de tussentijd is er een oproep gedaan in de bode en via social media. In totaal hebben 19 vrijwilligers zich aangemeld, uit elke kern minstens één. Eind juni/begin juli zijn de kennismakingsgesprekken ingepland met de geïnteresseerden, verkeerskundigen en wethouder Baartmans om de verwachtingen over en weer te bespreken. Bij de samenstelling van de adviesraad verkeer hopen wij op een gezonde mix van expertise, enthousiasme en ervaring.

Het meldpunt Verkeer

In de melddesk van onze gemeentewebsite / app is een apart meldpunt voor verkeer gemaakt. Heeft u vragen, klachten of suggesties of ziet u bijvoorbeeld een gevaarlijke situatie, dan kunt u dit via de MijnGemeente App of Melddesk melden, via het onderwerp Verkeer.

Onderzoek voorzieningen bushalte Dinteloord

Vanaf 30 juni starten we met een onderzoek onder reizigers, die gebruik maken van de nieuwe bushalte in Dinteloord aan de Noordlangeweg. Ook alle inwoners van Steenbergen mogen meepraten over hun wensen voor de voorzieningen bij de nieuwe bushalte. Denk bijvoorbeeld aan deelmobiliteit, zoals deel-fietsen, deel-scooters of deel-auto's of wensen ten aanzien van de fietsenstalling of parkeergelegenheid. De enquête vindt u op steenbergen.ikpraatmee.nl

Moorseweg en Jan den Boersweg - Nieuw-Vossemeer

Naar aanleiding van de meldingen over onveilige situaties voor fietsers op de Jan den Boersweg van Nieuw-Vossemeer naar Bergen op Zoom is overleg geweest met Bergen op Zoom. We gaan de politie om advies vragen over de fietsveiligheid van de Moorseweg en de Jan den Boersweg. Ook vragen we de politie hoe we de wegen eventueel veiliger kunnen maken voor fietsers.

Fietspad Franseweg – Steenbergen – Bergen op Zoom

We starten binnenkort met een inspectie van het fietspad, waaruit blijkt wat er moet gebeuren. Dit kan om onderhoudsmaatregelen gaan of eventueel een veiliger inrichting van het pad.

Jongleren in het verkeer

Jongleren in het verkeer is een landelijke campagne gericht op de allerjongste verkeersdeelnemers (0 tot 4 jaar) om vertrouwd te raken met het verkeer. Met name kinderopvang organisaties doen hieraan mee. Het campagne materiaal is besteld en wordt voor de start van het nieuwe schooljaar verspreid aan de organisaties die mee willen werken.

Drempelschouw in alle kernen

Om in beeld te krijgen welke drempels extra aandacht behoeven zullen ondernemers en bewoners naar hun mening gevraagd worden, houden ambtenaren van de buitendienst notities bij en komen meldingen binnen via he meldpunt verkeer. De informatie die hiermee wordt ingewonnen geeft weginspecteurs signalen om ter plaatse te gaan kijken. Vervolgens beoordelen de verkeerskundigen wat er met de drempels dient te gebeuren.

Herinrichting Steenbergseweg

De gemeenteraad heeft besloten om de herinrichting van de Steenbergseweg met één jaar uit te stellen. Zij wil graag eerst de mogelijkheden van een oostelijke rondweg bestuderen. Om in de tussentijd wel aan de wens van bewoners te voldoen zijn bloembakken geplaatst als snelheidsremmende maatregel, reparaties uitgevoerd aan het wegdek van de parallelweg en een tijdelijk voetpad aangelegd richting de nieuwe bushalte van Dinteloord.