Artikel Vragen over beleid arbeidsmigratie

Welk beleid rondom arbeidsmigranten kent de gemeente Steenbergen?

In de gemeentelijke woonvisie van 2015 staan de afspraken (het beleid) voor huisvesting van buitenlandse werknemers in de gemeente Steenbergen. Zo staat hierin dat locaties (logiesgebouwen of pensions) in of nabij de kernen gerealiseerd moeten worden. Ook is hier vermeld dat huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen of AFC Nieuw Prinsenland niet wenselijk is. Het inpassingsplan voor AFC Nieuw Prinsenland verbiedt overigens het gebruik van gronden en opstallen voor bewoning.

Waarom wordt er nieuw beleid rondom arbeidsmigratie opgesteld?

Het huidige beleid stamt uit 2010 en is sindsdien nauwelijks gewijzigd. Het beleid is in 2015 herbevestigd in de gemeentelijke woonvisie. Veel arbeidsmigranten wonen nu in de woonwijken, en dat is (op grote schaal) eigenlijk niet de bedoeling. Wij ontvangen soms vragen of klachten van inwoners. Onderling contact is soms lastig omdat taal en een ander leefritme een barrière kunnen zijn. We spelen daarop in door in gesprek te gaan met de eigenaar en bewoners. Tegelijkertijd hebben we de arbeidsmigranten hard nodig voor de bedrijven in Steenbergen, nu en in de toekomst. We vinden het belangrijk dat de arbeidsmigranten goed behandeld worden en goed kunnen wonen. Daarom stellen we nieuw beleid op. De gemeente wil met het beleid niet alleen inspelen op de huidige situatie, maar juist ook zorgen dat zij voorbereid is op de toekomst. Zo moeten we goede afspraken maken over wonen in woonwijken, integratie, toezicht en handhaving. Ook moeten we goede voorzieningen kunnen bieden voor grotere groepen. Er moet voldoende huisvesting zijn. De gemeente richt zich zowel op arbeidsmigranten die hier tijdelijk wonen, in grote gebouwen, zoals Stella Maris en in een pension volgens het plan in Dinteloord, als arbeidsmigranten die zich voor langere tijd of definitief in een woning in de gemeente vestigen.

Het plan voor een pension voor arbeidsmigranten in Dinteloord stamt uit 2017. Tot dit moment is dit plan steeds getoetst aan het oude beleid. Nu we bezig zijn met nieuw beleid, willen we een bredere afweging maken. Er is op dit moment grote behoefte aan grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten in onze gemeente. Waar deze huisvesting moet komen, en voor hoeveel mensen, dat nemen we mee in ons nieuwe beleid.

Waarom mogen arbeidsmigranten niet bij de tuinders op het erf van het AFC verblijven?

Op het AFC Nieuw Prinsenland mogen geen arbeidsmigranten gehuisvest worden. In het inpassingsplan staat dat wonen verboden is. Dit heeft vooral te maken met de veiligheids- en milieuzones die om de bedrijven in dit gebied liggen.

Agrariërs op andere locaties in het buitengebied kunnen huisvesting aanvragen voor de maximaal 40 personen. Zij moeten dan werkzaam zijn op dat betreffende bedrijf. Dit is verankerd in de bestemmingsplannen voor het buitengebied (afwijkingsbevoegdheid). Meerdere agrariërs maken gebruik van deze mogelijkheid. Elke agrariër met arbeidsmigranten kan een beroep doen op de regeling.

Zijn er met buur- en regiogemeenten afspraken gemaakt over de spreiding van de arbeidsmigranten?

In het verleden zijn hierover afspraken gemaakt. Inmiddels zijn deze afspraken achterhaald door de sterke toename van het aantal arbeidsmigranten in de regio. Iedere gemeente heeft haar eigen huisvestingsopgave. Als gemeente streven wij naar evenwicht tussen het aantal mensen dat hier werkt en dat hier woont. We willen dat de arbeidsmigranten dichtbij hun werk kunnen wonen.

Hoe vindt integratie plaats?

Wij vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten integreren. De beheerder van een pension onderhoudt ook de contacten met het dorp. Onderdeel daarvan is ook om in gesprek te gaan met verenigingen om arbeidsmigranten een plek te geven in het dorp en omgekeerd. Het omgekeerde geldt ook: integratie zal beter verlopen als arbeidsmigranten zich welkom en geaccepteerd voelen, zeker zij die hier voor langere tijd wonen en werken. De gemeente en de gemeenschap van Dinteloord zal zich hiervoor moeten inzetten. .

De gemeente moet de regie houden. In de toekomst is de huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk niet meer nodig. Wat gebeurt er met de huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten als de behoefte komt te vervallen?

Het bestemmingsplan kan 'huisvesting' van arbeidsmigranten toestaan voor een beperkte periode, bijvoorbeeld 10 jaar (zogenaamd short- en midstay). Het plan in Dinteloord betreft overigens permanente huisvesting. In dat geval kijken we naar andere gebruiksmogelijkheden in de toekomst van zoals bijvoorbeeld recreatiewoning of reguliere woning. Bij het plan in Dinteloord is hiermee rekening gehouden.

Waarom heeft de gemeente niet eerder naar oplossingen voor huisvesting gezocht?

Als gemeente ontwikkelen we niet zelf huisvesting. De initiatieven voor grootschalige huisvesting komen vanuit uitzendbureaus of werkgevers zelf. In 10 jaar kan er heel wat veranderen. Dat het aantal arbeidsmigranten door het tekort aan personeel zo sterk zou toenemen, hebben we niet voorzien. Dit is te verklaren door de gunstige economische situatie. Hierdoor zijn er veel bedrijven die zich in Nieuw Prinsenland vestigen maar er zijn ook weinig (geschikte) werklozen meer.

Hoeveel arbeidsmigranten blijven permanent in Nederland?

Een groot aantal uitzendkrachten keert na enige tijd terug naar het land van herkomst. We zien ook dat een aantal werknemers, 10% tot 25%, zich na verloop van tijd definitief in Nederland vestigt, in een eengezinswoning gaat wonen en een gezin sticht. Bij Flex-Employment leiden de huidige bewoners ook de nieuwe bewoners op onder toezicht van de leiding. Flex-Employment verzorgt ook NL taalles voor uitzendkrachten.

Wat is de gemiddelde verblijfsduur van arbeidsmigranten in de gemeente Steenbergen?

De verblijfsduur varieert. De meeste uitzendkrachten blijven langere tijd, van 3 maanden tot wel 1 of 2 jaar. Meestal gaan ze om de 3 maanden één of meerdere weken op vakantie. Goede uitzendkrachten krijgen een vast arbeidscontract en blijven hier langer en gaan hier dan ook wonen.

Hoe blijf ik op de hoogte?

We versturen regelmatig een nieuwsbrief over dit project als er nieuwe ontwikkelingen zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar info@flex-employment.nl. Ook vindt u deze nieuwsbrieven en meer informatie over de planvorming op www.gemeente-steenbergen.nl/arbeidsmigratie. Voor vragen over de plannen, kunt u contact opnemen met Tamara Klop van Flex-Employment via info@flex-empoyment.nl. Heeft u vragen over de procedure, dan kunt u deze stellen aan Kees Kerstens (140167 of k.kerstens@gemeente-steenbergen.nl), projectleider van de gemeente Steenbergen.

Voor vragen over de opgave arbeidsmigranten kunt u terecht bij Pieter Paardekooper (140167 of p.paardekooper@gemeente-steenbergen.nl).

Er is behoefte aan brede dialoog in Dinteloord. Hoe gaat de gemeente dat organiseren?

De gemeente overlegt zowel met de dorpsraad als met de werkgroep behoud leefbaarheid Dinteloord hoe we die brede dialoog op het dorp kunnen organiseren. Graag zien we daarbij ook initiatieven vanuit het dorp zelf komen. De gemeente werkt dit jaar ook aan een nieuwe Toekomstvisie. In dat kader organiseren we de brede dialoog en verschillende evenementen. Houdt u de berichten vanuit de gemeente in de gaten.

Dinteloord voelt als het "mandje van Steenbergen: Steenbergen krijgt de voordelen, Dinteloord de last".

Er gebeurt heel veel in Dinteloord. We begrijpen de gevoelens van bewoners dat het evenwicht zoek is. Te stellen dat Dinteloord de lasten en Steenbergen de lusten krijgt, is wat ons betreft te kort door de bocht. Er worden nieuwe huizen gebouwd, de haven wordt opgeknapt en er is een hoge saamhorigheid. Dinteloord is een mooi dorp waar het goed wonen is.  Dat willen we graag zo houden en daarom gaan we in gesprek met de inwoners hoe we dat het beste kunnen doen. Plannen willen we in de toekomst graag samen met inwoners maken. Bestaande plannen, zoals het plan voor de huisvesting van arbeidsmigranten, houden we opnieuw tegen het licht, zodat het behapbaar is.