gemeente Steenbergen | Resultaten ik praat mee over arbeidsmigratie

Artikel Resultaten ik praat mee over arbeidsmigratie

Arbeidsmigranten, wonen werken en leven al jaren in de gemeente Steenbergen. De agrarische sector is groot en doet al lange tijd een beroep op arbeidskrachten uit het buitenland. Arbeidsmigranten leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale economie. De groei van het aantal arbeidsmigranten brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Waar huisvesten we (tijdelijke) arbeidsmigranten? In hoeverre moeten we inzetten op integratie en participatie van arbeidsmigranten? En hoe ervaren inwoners het samenleven met arbeidsmigranten?
We zijn op dit moment bezig om de antwoorden op deze vragen in kaart te brengen zodat we nieuw beleid kunnen maken. Daarom vroegen we u mee te praten over arbeidsmigratie in onze gemeente. We stelden u vragen over o.a. huisvesting, participatie van arbeidsmigranten in de lokale samenleving en informatievoorziening. 325 inwoners hebben meegepraat, bedankt daarvoor!
De resultaten leren ons veel over de manier waarop inwoners tegen het vraagstuk aankijken. Ook hebben we veel aan de ervaringen met arbeidsmigranten worden beschreven en zijn we blij met de concrete tips en ideeën die zijn aangedragen. Hieronder volgt per onderwerp een korte samenvatting van de resultaten.

Huisvesting arbeidsmigranten

Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat hij/zij vindt dat werkgevers/ uitzendbureaus verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Tweederde stelt dat huisvesting voor arbeidsmigranten die hier korter dan een jaar verblijven, het beste geregeld kan worden bij de bedrijven waar arbeidsmigranten in dienst zijn. Een derde van de respondenten vindt ook grootschalige huisvesting of leegstaande gebouwen/ woningen in het buitengebied geschikt voor de groep arbeidsmigranten die een jaar tot 3 jaar in de gemeente verblijven. Hierbij geven zij wel de voorkeur dat grootschalige huisvesting in de buiten de bebouwde kom ligt.

Ervaringen met arbeidsmigranten

Bijna een derde van de respondenten beschrijft één of meer positieve ervaringen met arbeidsmigranten. Voorbeelden zijn het sociale contact, het besteden van geld in winkels en hun harde werk. Daarnaast geven veel respondenten aan dat zij arbeidsmigranten vriendelijk en behulpzaam vinden.
De helft van de respondenten beschrijft (ook) één of meer negatieve ervaringen. Deze gaan voor een groot deel over overlast door (zwerf)afval, geluid, rijgedrag, parkeren of alcoholgebruik. Veel respondenten leggen daarbij de link met arbeidsmigranten die in huizen in de woonwijk wonen. Ook wordt een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal genoemd.

Participatie/ integratie arbeidsmigranten

Kennis van de Nederlandse taal is de belangrijkste tip die inwoners geven aan arbeidsmigranten om meer deel uit te maken van de samenleving. Ook geven respondenten aan dat het goed zou zijn als arbeidsmigranten kennis zouden hebben van lokale normen en waarden. Respondenten vinden dat de verantwoordelijkheid voor voldoende kennis hierover vooral bij werkgevers en arbeidsmigranten zelf ligt. Daarnaast vindt meer dan de helft dat de gemeente hier ook een rol in heeft. Ook worden andere partijen zoals uitzendbureaus, heemkunde vereniging en dorpsraden genoemd.
Ruim tweederde van de respondenten vindt het belangrijk dat de gemeente een informatie-/ welkomstpakket samenstelt met daarin informatie over onder andere zorg, evenementen, winkels, etc. in Steenbergen.

Volgende stappen

De resultaten uit de enquêtes worden meegenomen in de afwegingen voor het nieuwe beleid. Daarin worden ook de belangen van andere partijen zoals bedrijven, uitzendbureaus, huisvesters en arbeidsmigranten meegewogen. Onder arbeidsmigranten zelf is ook een enquête uitgezet om op te halen wat zij belangrijk vinden. De resultaten van de enquête hebben we voor u samengevat. Verder zullen de resultaten worden gebruikt in de uitwerking van het beleid naar concrete acties. Eind van het jaar zal hierover meer bekend worden gemaakt.