Verkeersbesluit StadHaven

Afdeling Realisatie & Beheer

 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

 

Overwegende, dat parallel aan de werkzaamheden in het centrumgebied van Steenbergen ten behoeve van project StadHaven, alle bestaande verkeersbesluiten moeten worden bekeken en eventueel moeten worden aangepast en dat er nieuwe verkeersbesluiten dienen te worden gemaakt.

In artikel 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (verder BABW) is bepaald dat de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval vermeldt welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, WVW genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit;

dat artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 luidt als volgt:

 1. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot:
  a. het verzekeren van de veiligheid op de weg
  b. het beschermen van weggebruikers en passagiers
  c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan
  d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer
 2. de krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot
  a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer
  b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden
   

dat met de het plan Steenbergen StadHaven o.a. wordt beoogd om het wonen, werken, winkelen en verblijven in het centrum van Steenbergen aantrekkelijker te maken en mensen te verleiden om langer in het centrum te verblijven.

De Markt en de winkelstraten moeten niet alleen functioneel zijn om boodschappen te doen, het moet ook een aantrekkelijk verblijfsgebied zijn. Belangrijk hierbij zijn terrassen, die sfeer geven aan het gebied. Een nieuwe inrichting van het gebied biedt oplossingen om de snelheid te verlagen en het fout parkeren tegen te gaan.

dat als gevolg hiervan, de volgende overwegingen dienen te worden gemaakt:

Algemeen

 • De maximale parkeerduur in de blauwe zone verkorten van 1,5 uur naar 1 uur om het langparkeren te verkorten. Hierdoor kunnen in een kortere periode meer verschillende auto's geparkeerd worden.

Op de Markt en rondom de kerk

 • De Markt afsluiten, in de periode van 1 april tot 1 november, voor gemotoriseerd verkeer door middel van (wegneembare) palen, zodat een verblijfsgebied wordt gecreëerd;
 • Een eenrichtingsverkeer instellen, in de periode van 1 november tot 1 april, vanaf de Kaaistraat naar de Oostdam en de Westdam met uitzondering van fietsers, zodat de Markt voor autoverkeer in de winter bereikbaar is;
 • Parkeren in de vakken toestaan van 1 november tot 1 april, omdat in deze periode de Markt in mindere mate een verblijfsgebied is;
 • De Markt op woensdag afsluiten van 06:00 tot 18:00 uur in verband met de weekmarkt;
 • Het einde van de blauwe zone instellen aan het einde van de Markt (Oostdam);
 • De Vissersstraat afsluiten, in de periode van 1 april tot 1 november, ter hoogte van de nummers 9 en 55 door middel van (wegneembare) palen, zodat autoverkeer niet de Markt kan bereiken;
 • Het plaatsen van 5 stuks algemene gehandicaptenparkeerplaatsen (2 stuks Aldi, 3 Oostdam), met intrekking van de bestaande (4 stuks) besluitvorming omtrent algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op en rondom de Markt conform de bebordingstekening van 30 november 2012.

Kaaistraat en Grote Kerkstraat

 • Een eenrichtingsverkeer instellen vanaf de Burgemeester van Loonstraat richting de Grote Kerkstraat, geldend voor de gehele Kaaistraat;
 • Het plaatsen van 5 stuks algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, met intrekking van de bestaande besluitvorming omtrent algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de Kaaistraat en Grote Kerkstraat conform de bebordingstekening van 30 november 2012;
 • Het instellen van een algemeen verbod voor laden en lossen met uitzondering van de aangewezen laad- en losplaatsen;
 • Het instellen van 4 stuks laad- en losplaatsen van 06:00 tot 13:00 uur met uitzondering van zondag. Dit voor het economisch goed functioneren van het centrum van Steenbergen. Buiten de vermelde tijden is parkeren op een laad- en losplaats toegestaan.
        

dat het noodzakelijk is, om de bebording aan te passen volgens bijgaande tekening;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Besluiten:

 1. De maximale parkeerduur in de blauwe zone verkorten van 1,5 uur naar 1 uur door middel van het wijzigen van onderborden;
 2. De Markt afsluiten, in de periode van 1 april tot 1 november, voor gemotoriseerd verkeer door middel van (wegneembare) palen;
 3. De Markt op woensdag afsluiten van 06:00 tot 18:00 uur in verband met de weekmarkt en in de periode van 1 april tot 1 november, door middel van een bord met de tekst erop " Afgesloten op woensdag tussen 6:00 - 18:00 uur en van 1 april tot 1 november";
 4. Eenrichtingsverkeer instellen, in de periode van 1 november tot 1 april, vanaf de Kaaistraat naar de Oostdam en de Westdam met uitzondering van fietsers door middel van het plaatsen van borden D04 en C02 met onderbord “m.u.v. fietsers”;
 5. Het einde van de blauwe zone instellen door middel van bord E11;
 6. De Vissersstraat afsluiten, in de periode van 1 april tot 1 november, ter hoogte van de nummers 9 en 55 door middel van het plaatsen van een (wegneembare) paal en het bord D04 en C02 met onderbord “m.u.v. fietsers”;
 7. Het plaatsen van 5 stuks algemene gehandicaptenparkeerplaatsen (2 stuks Aldi, 3 Oostdam), met intrekking van de bestaande (vier stuks) besluitvorming omtrent algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op en rondom de Markt door middel van het plaatsen van het bord E06 conform de bebordingstekening van 30 november 2012;
 8. Eenrichtingsverkeer instellen vanaf de Burgemeester van Loonstraat richting de Grote Kerkstraat, geldend voor de gehele Kaaistraat door middel van het plaatsen van bord D04 ter hoogte van de Burgemeester van Loonstraat en het plaatsen van bord C03 ter hoogte van de Kromme Elleboog en het bord D06l in de Kromme Elleboog;
 9. Het plaatsen van 5 stuks algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en één op kenteken, met intrekking van de bestaande (één algemene gehandicaptenparkeerplaats en één op kenteken) besluitvorming omtrent algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de Kaaistraat en Grote Kerkstraat door middel van het bord E06 conform de bebordingstekening van 30 november 2012;
 10. Het instellen van een algemeen verbod voor laden en lossen met uitzondering van de aangewezen laad- en losplaatsen door middel van bord E07;
 11. Het instellen van 4 stuks laad- en losplaatsen van 06:00 tot 13:00 uur met uitzondering van zondag door middel van bord E07 met onderbord “van 06:00 tot 13:00 uur m.u.v. zondag”;
 12. De bebording vaststellen voor het verkeer volgens aangehechte situatietekening;
 13. Te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregelen per direct in werking treden.

 

Steenbergen, 6 december 2012

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de secretaris,

de burgemeester,

   

mr. J.M.W.H. Leloux   

drs. S.C.C.M. Bolten

 


Indienen bezwaarschrift:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking gemotiveerd bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders, postbus 6 te 4650 AA Steenber­gen. Verzocht wordt op de linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden: "be­zwaar­schrift".

 

Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gelijktijdig met het bezwaarschrift ingeval van onverwijlde spoed een voorlopige voorziening bij de rechtbank te Breda aan te vra­gen. Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij de rechtbank. 

Bijlage: huidig bebordingsplan en nieuw bebordingsplan

i.a.a.:

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: