Werkzaamheden Steenbergen Zuid

Steenbergen Zuid Fase 1 - planning einde jaar

Gepubliceerd op: 8 november 2017

De herinrichting Steenbergen Zuid Fase 1 schiet al aardig op. Samen met de aannemer hebben we de planning bekeken en daar willen we u graag over informeren. Binenn fase 1 zijn de straten ingedeeld in A, B en C. In het volgende overzicht vind je de straten benoemd. We hebben hierbij aangegeven of ze al gereed zijn en zo niet wanneer we verwachten dat ze klaar zijn.

Fase A

De straten die klaar zijn:

 • Amaryllisstraat
 • Fuksiastraat
 • Primulastraat
 • Azaleastraat
 • Dahliastraat
 • Cyclaamstraat

Eind dit jaar worden er al een aantal bomen geplant.

 • Magnoliastraat
 • Azaleastraat
 • Beukstraat
 • Zuidelijke kant Esdoornstraat

Verwachten we in november en begin december af te ronden. De Eikstraat pakken we aan in januari.

Fase B

De straten die klaar zijn:

 • Parkeerplaats Seringenlaan
 • Plataanstraat
 • Lijsterbesstraat
 • Esdoornstraat deel kant Lijsterbesstraat

Overige deel Esdoornstraat is eind november gereed. Het kerkpleintje is eind december gereed. De Seringenlaan pakken we aan in januari in verband met de depot ingang.

Fase C

Verlengde Lijsterbesstraat en de Iepstraat pakken we aan in december. We starten in januari met de Vlierstraat.

______________________________________________________________________________________________

 

Steenbergen Zuid fase 1 - Werkzaamheden op schema

Gepubliceerd op: 19 oktober 2017

We zijn bezig met de herinrichting in Steenbergen Zuid, een groot project dat in delen uitgevoerd wordt. Op dit moment zijn er diverse werkzaamheden gaande tussen de Seringenlaan, Oudlandsestraat, Magnoliastraat en de Acacialaan.

In dit gedeelte van de wijk Zuid zijn inmiddels een aantal straten klaar. Te zijn Amaryllisstraat, Fuksiastraat, Primulastraat en Dahliastraat. Er zijn ook een aantal straten in gedeeltes afgerond.

Werkzaamheden STB Zuid- straat klaar 2      

Parkeerplaats Seringenlaan

Deze week ronden we de werkzaamheden af op de nieuwe parkeerplaats aan de Seringenlaan. Voor de parkeerplaats opengaat wordt het hekwerk nog vervangen. Het plaatsen van de vaste verlichting gebeurt later. Voor nu is er tijdelijke verlichting geplaatst.

Wat zijn er verder nog voor werkzaamheden?

We leggen een groot riool van de Oudlandsestraat naar de Seringenlaan, door de Esdoornstraat. Dit riool is voor het regenwater. Als dit erin ligt, en de kruising Lijsterbesstraat, Esdoornstraat klaar is gaan we ook de Magnoliastraat aanpakken.

Goed op schema

Met hier en daar wat tegenslag door regenval liggen we toch mooi op schema. Met het herbestraten liggen we zelfs twee weken voor. We hopen het dan ook allemaal mooi volgens planning af te ronden.

We willen alle inwoners van Steenbergen Zuid bedanken voor hun geduld. Het is niet allemaal even makkelijk al die straten die open liggen. Met alle hulp en oplettendheid van de inwoners kunnen we  samen zorgen dat het goed en netjes verloopt.


 Inloopavond herinrichting Steenbergen-Zuid fase 2 goed bezocht

Gepubliceerd op: 12 september 2017

Gisteren organiseerden wij een inloopavond voor de herinrichting van Steenbergen-Zuid fase 2. Bijna 80 inwoners maakten gebruik om naar het voorlopig ontwerp van de wijk te komen kijken en hierop te reageren. Een hele mooie opkomst!

Foto Inloopavond Steenbergen Zuid

Reacties op het plan

We kregen veel vragen over de wateroverlast van 1,5 week geleden en de grondwaterstanden. Verder hebben we veel vragen en adviezen gekregen over de richting van het eenrichtingsverkeer Geraniumstraat, Goudenregenstraat, Zonnebloemstraat, Orchideestraat en een gedeelte van de Irisstraat. Positieve reacties kregen we ook. Zoals op het vervangen van de bomen in de Irisstraat door nieuwe bomen, de nieuwe bestrating binnen de gehele wijk, de opzet en aanpak van het plan en het afkoppelen van de riolering in een deel van de wijk. Hierdoor wordt het regenwater, wat op verhard oppervlakte zoals bestrating valt, eerder afgevoerd door een apart riool en wordt het andere riool binnen het gebied ontlast. We verwachten dat hierdoor de wateroverlast af zal nemen. Al moeten we wel realistisch zijn dat bij extreme regenbuien rioleringen dit water niet snel genoeg kunnen afvoeren.

Vervolg uitwerking plan

We nemen de opmerkingen, ideeën en adviezen mee in de verdere uitwerking van het plan. Zodra de plannen definitief zijn, sturen wij een verslag van de avond toe aan de inwoners van fase 2 met daarbij een tekening van de wijk.


Vervolgbijeenkomst herinrichting Steenbergen Zuid

Gepubliceerd op: 11 augustus 2017

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een vervolgbijeenkomst over de Herinrichting Steenbergen Zuid (fase 2), waarbij wij het concept-ontwerp aan u voorleggen en graag horen hoe u hierover denkt.

Deze bijeenkomst wordt gehouden

Op: maandag 11 september 2017
Van: 19.00 tot 21.00 uur (binnen dit tijdsbestek kunt u vrij inlopen)
Waar: Gemeentehuis, Buiten de Veste 1, Steenbergen (raadszaal)

Wij stellen uw inbreng bijzonder op prijs en hopen u op voornoemde datum dan ook te mogen verwelkomen, zodat wij met behulp van uw inbreng tot een definitief ontwerp voor deze herinrichting kunnen komen.

Het concept-ontwerp dat wij nu presenteren, is mede tot stand gekomen dankzij de enorme input die wij mochten ontvangen op en naar aanleiding van de eerste inloopavond over deze herinrichting, van 29 september 2016.  Waarvoor bij deze nog onze hartelijke dank.

Toelichting meest gestelde vragen:

Plateaus

Veel opmerkingen zijn ontvangen over de hoogte van de plateaus. Alle plateaus binnen het plangebied worden aangepast naar de norm voor plateaus binnen een 30 km-gebied.  Ook zijn er een aantal extra plateaus verwerkt in de concepttekening.

Wateroverlast

Steeds vaker krijgen we te maken met hevige neerslag. De hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen neemt alsmaar toe. Het water kan hierdoor niet de grond in zakken, dit zorgt voor steeds meer wateroverlast. Denk aan straten die blank staan, borrelende toiletten en ondergelopen kelders.

De gemeente en het waterschap doen er zoveel mogelijk aan om de waterafvoer goed te regelen. Echter is het te duur om alle rioleringen en watergangen aan te passen. Er moet gezocht worden naar andere maatregelen. Daar hebben we ook uw hulp bij nodig.

Enkele maatregelen kunnen zijn:het verminderen van de verharde oppervlakte van de tuin of het toepassen van een waterdoorlatende verharding en gebruikmaken van een regenton. Heeft u veel plasvorming in uw tuin, dan is wellicht het aanbrengen van verticale drains een oplossing. Hierbij boort u met een grondboor een verticale buis in de grond die u vult met grind. Eventueel storende lagen in de ondergrond worden hiermee doorbroken, zodat het water beter weg kan zakken.

Om de kans op wateroverlast in Steenbergen-Zuid te verminderen, wordt er momenteel een  interne overstort aangebracht, die het water eerder en sneller zal afvoeren. De interne overstort wordt aangelegd vanaf de kruising Plataanstraat- Oudlandsestraat, met afvoer naar de sloot langs de N259, via de Esdoornstraat.

Verder zal in deze fase (2) een extra leiding worden aangelegd om ook het regenwater eerder en sneller af te voeren.

Parkeren

Er zijn veel reacties ontvangen over het uitbreiden van de parkeergelegenheid. Daar waar het mogelijk is, zullen wij de parkeermogelijkheden uitbreiden. We proberen zo min mogelijk groen op te offeren ten behoeve van het parkeren, om zo de leefbaarheid te behouden en het verhard oppervlak zo klein mogelijk te houden. Tevens is er een parkeerterrein voorzien nabij de Seringenlaan, dat plaats biedt aan 50 voertuigen.* Verder zijn er nog wat opmerkingen over de vorm van de parkeervakken ontvangen. Alle parkeervakken zullen volgens de geldende normen aangelegd worden.

Groen

Veel reacties zijn ontvangen over de overlast van bomen in de gehele wijk Steenbergen-Zuid. Vooral de bladval en de honingdauw (plakkerige afscheiding van luizen) veroorzaken veel overlast. Uit nader onderzoek moet blijken of de bomen vitaal en gezond zijn en welke levensverwachting zij hebben. Aan de hand hiervan wordt besloten of de bomen vervangen worden of blijven staan.

Voor de rest van het groen in uw wijk is een groenplan opgesteld. Nagenoeg alle beplanting en gazon (excl. bomen) zal vervangen worden.  Om de Seringenlaan een groener aanzien te geven, zal het hekwerk langs het sportpark naar achteren verplaatst worden.

Er zijn opmerkingen ontvangen over de onkruidbestrijding m.b.v. heet water. Vorig jaar  is de gemeente overgegaan op het chemievrij bestrijden van onkruid. In de vorm van een pilot wordt nu het onkruid bestreden op twee manieren, met heet water en met stoom. Beide methoden zijn gebaseerd op het uitputten van het onkruid.
Dit vindt niet plaats in 1 groeiseizoen, maar door het herhaaldelijk kapot maken van de bovengrondse delen van de plantjes zullen deze op den duur uitgeput raken en verdwijnen.

Aan de hand van de pilot wordt dit najaar beoordeeld welke methode het beste werkt in de gemeente Steenbergen.

Openbare verlichting

In verband met de aanpassing van het wegprofiel en de herinrichting wordt ook een nieuw verlichtingsplan gemaakt, dat wordt verwerkt in het definitieve ontwerp.

Werkzaamheden kabels en leidingen

U wordt later nog nader geïnformeerd over de aanpassingen in de grond door uw netbeheerder. Het gaat hierbij over de riolering en nutsvoorzieningen.

Bestrating en verlichting brandgangen

Er zijn opmerkingen binnengekomen over de bestrating en de verlichting in de brandgangen. Dit betreft echter particulier eigendom of eigendom van de woningstichting, dus de gemeente mag en zal hier geen aanpassingen aan verrichten.

Hondenpoep en afvalbakken

De overlast van hondenpoep blijft een aandachtspunt. We proberen de hondeneigenaren ervan bewust te maken dat zij de uitwerpselen van hun hond moeten opruimen.

Aanbiedplaatsen afvalcontainers

Er zijn opmerkingen ontvangen over de locaties van de aanbiedplaatsen voor de minicontainers. We bekijken of we deze kunnen verwerken in het ontwerp, waarin de locaties voor de ondergrondse afval containers sowieso al zijn meegenomen.

Aandachtspunten fase 2

Wateroverlast; er zal een gedeelte van het verhard oppervlak afgekoppeld worden binnen de wijk. Dit houdt in dat er naast het vuilwaterriool, een hemelwaterriool zal worden aangelegd.

Alle straten worden opgebroken om de ondergrondse infra te beoordelen en deels te vernieuwen.

Het hertenkamp krijgt een opknapbeurt. De inrichting wordt herzien m.b.t. de bomen en er komt een nieuw verblijf voor de dieren. Daarnaast is er een voorstel om bij het hertenkamp een verblijfplek te maken, zodat deze locatie beter beleefd kan worden en de openbare ruimte beter wordt benut.

Ten aanzien van de bomen in de Irisstraat heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de conditie en vitaliteit van de bomen en de werkzaamheden die in de nabijheid van de bomen moeten worden uitgevoerd. De bomen zijn goed bevonden, op eentje na. Een besluit over de toekomst van de bomen is echter nog niet genomen.

Op de hoeken van de trottoirs, op plaatsen waar geen plateaus zijn, zullen inritten worden aangebracht voor minder-validen.

De verkeerstromen en de parkeervoorzieningen zijn nader bekeken. Zoals het er nu naar uitziet zullen de Orchideestraat, Zonnebloemstraat, Goudenregenstraat, Geraniumstraat en Irisstraat ingericht worden als eenrichtingsverkeer.

Dit gezien de beperkte breedte van het wegprofiel van deze straten en t.b.v. de bereikbaarheid van de hulpdiensten.

De trottoirs zullen conform de norm aangelegd worden. Met als uitgangspunt een minimale breedte van 1.50 m.

Wij  hopen u op deze manier alvast voldoende te hebben geïnformeerd over de stand van zaken, maar zien u nogmaals graag tegemoet op maandag 11 september a.s., tijdens de inloopavond.  Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan gerust contact met ons op via 14 0167.

 


Start werkzaamheden Steenbergen Zuid fase 1

gepubliceerd: 22 juni 2017

Volgende week wordt gestart met het project "Herinrichting Steenbergen Zuid fase 1". Met dit project wordt de wateroverlast in de wijk Steenbergen Zuid aangepakt en geven we een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte. Met aanpassingen aan de weg, de bestrating en het groen verbeteren we ook de uitstraling van de buurt.  De activiteiten die plaats gaan vinden zijn:

 • De verhardingen worden (deels) vervangen door nieuwe verhardingen;
 • Er wordt een overstortriool aangelegd in de Plataanstraat, Esdoornstraat en Lijsterbesstraat;
 • Er wordt een riool aangelegd voor het afkoppelen van hemelwater;
 • Het openbaar groen en de verlichting wordt in fases opnieuw aangebracht en geplaatst.


Planning en fasering

In week 25 wordt de bouwplaats ingericht. In de Lijsterbesstraat ter hoogte van de Acacialaan zal een directiekeet komen te staan en ter hoogte van het in de volksmond genoemde "oefenhoek van de Welberg" aan de Seringenlaan komt een opslag depot. In week 26 wordt gestart met de daadwerkelijke uitvoering van het project. Er wordt begonnen aan de Seringenlaan. In de week van 3 juli- 7 juli  vinden de eerste werkzaamheden plaats in de Amaryllisstraat en de Primulastraat en aan de Zilverdenstraat en het Azaleastraat. In de bouwvakvakantie (31 juli tot en met 18 augustus)  zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden en zal de verharding worden gesloten zodat uw woning normaal bereikbaar is. Direct omwonenden worden, voor de start van de werkzaamheden aan de desbetreffende straat, geïnformeerd. De werkzaamheden dienen uiterlijk eind 2017 gereed te zijn.

Alert

De afgelopen periode zijn er in Steenbergen Zuid verschillende vernielingen gepleegd. We roepen mensen op om alert te zijn en verdachte situaties te melden bij de politie via het algemene nummer van de politie 0900-8844 en bij acuut gevaar via 112.


Definitief Ontwerp Fase 1 Herinrichting Steenbergen-Zuid

gepubliceerd 14 februari 2017

Definitief ontwerp

Het definitief Ontwerp is het resultaat van een interactief proces. Bij het ontwerp voor de herinrichting zijn de inwoners van Steenbergen zuid betrokken geweest. Na een haal- en een brengsessie heeft de gemeente een definitief ontwerp gemaakt. De gemeente heeft de aangedragen suggesties beoordeeld en waar mogelijk in het definitief ontwerp verwerkt. In het definitief ontwerp is ook het verlichtingsplan te zien.

Start werkzaamheden

Naar verwachting starten de werkzaamheden in juni 2017. Het project zit nu in de aanbestedingsfase. De aanleg van de nieuwe inrichting combineert de gemeente zoveel mogelijk met benodigd grootschalig onderhoud aan de riolering. Zodra de planning van de aannemer bekend is, zal de aannemer direct betrokkenen informeren over planning, fasering en bereikbaarheid. Deze informatie publuceren wij ook op deze site.


 

Werkzaamheden gas- en waterleidingen Steenbergen Zuid Fase 1

gepubliceerd op 8 december 2016

In opdracht van Enexis en Brabant Water start aannemer Baas in de tweede week van 2017 met het grotendeels vervangen van de gashoofd- en waterleiding in Steenbergen Zuid fase 1. Bewoners in het gebied ontvingen hierover afgelopen week een brief.

In principe worden de oude gas- en waterleiding voor de voet gerooid en vervolgens nieuwe aangelegd. Bekijk een overzicht met de exacte locaties en de planningsvolgorde. Waar nodig start de aannemer vooraf aan de werkzaamheden met het vervangen van aansluitleidingen en meters.  Bewoners waar dit gebeurt, ontvangen hierover een aparte brief van de aannemer.

Tot begin juni 2017 lopen de werkzaamheden door.  Hierna start de gemeente met herbestrating. Hier kan enkele weken tussen zitten.

Wat betekent dit voor u?

Wanneer er in uw straat gewerkt wordt, is het mogelijk dat er even geen water uit de kraan komt of dat uw gastoevoer tijdelijk wordt onderbroken. De eventuele onderbrekingen vinden plaats op werkdagen tussen 07:30 en 17:00 uur. Brabant Water en Enexis informeren u vooraf via een kaart of brief. In sommige gevallen moeten zij ook bij u thuis aan de leiding werken, ook dan maken zij op tijd een afspraak. Uiteraard wordt geprobeerd om eventuele onderbreking zo kort mogelijk te houden.

Mogelijke overlast op straat

Vanaf begin januari kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat of aanliggende straten  aantreffen. Dit gaat misschien gepaard met (geluids-)overlast. Wanneer er in uw straat gewerkt wordt, kan het voorkomen dat uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is omdat de straat is opengebroken. Misschien moet u uw auto ook tijdelijk ergens anders parkeren.  Ook zal het zo zijn dat er tijdelijk een straat gestremd is of een verkeersomleiding komt. Verder kan het zijn dat u uw afvalcontainer op een andere plaats moet aanbieden, omdat de vuilniswagen niet in uw straat kan komen. Wij begrijpen dat dit niet prettig is en doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Wat moet u nog meer weten?

De oude waterleidingen die weg worden gehaald zijn gedeeltelijk van asbest-cement gemaakt. Alle nodige voorzorgmaatregelen worden getroffen om deze veilig op te slaan en af te voeren. Hiervoor plaatst de aannemer containers in uw wijk.

Waarom vervangen wij de leidingen?

Het water- en gasleidingnet is grotendeels in de jaren zestig aangelegd en daarom aan vervanging toe. Door deze te vervangen kunnen Enexis en Brabant Waterook in de toekomst altijd vers water en betrouwbare energie bij u blijven leveren.

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden?

Actuele informatie over de voortgang van de werkzaamheden vindt u op de websites: www.enexis.nl/actueel en www.brabantwater.nl. Voor meer informatie tijdens de uitvoering en gedetailleerde planning kunt u tijdens werkdagen tussen 8.00 en 17:00 uur contact opnemen met de aannemer: Marcel Heeren, uitvoerder Baas, 06-51607376, m.heeren@baasbv.nl

Vragen?
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met  Joost Pulskens, joost.pulskens@enexis.nl of Joren Rombouts, joren.rombouts@brabantwater.nl.

 


Tussen 26 september en 3 oktober inloopavonden per fase.

Steenbergen-Zuid is met meer dan 4000 inwoners de grootste wijk van Steenbergen. De wijk is grotendeels in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw aangelegd. De wijk wordt met een centrale as doorsneden (Oudlandsestraat). De infrastructuur en openbare ruimte van het gedeelte ten westen van de Oudlandsestraat is in de afgelopen jaren gebiedsgericht opgewaardeerd. In het gebied ten oosten van de Oudlandsestraat heeft de afgelopen jaren wel plaatselijk onderhoud plaatsgevonden waarbij enkele straten zijn vernieuwd maar er is geen sprake geweest van een gebiedsgerichte aanpak.

De komende jaren gaat de gemeente Steenbergen het gebied ten oosten van de Oudlandsestraat opnieuw inrichten. Dit is een flinke klus en daarom hebben we ervoor gekozen dit gebied in fases op te delen. Hieronder vindt u een overzicht met de indeling per fase. Ook kunt u op de bijgevoegde foto zien wanneer uw straat aan bod komt.

Fase 1

 • Acacialaan nr. 23 en 25
 • Amaryllisstraat
 • Anjerstraat
 • Azaleastraat
 • Beukstraat
 • Cyclaamstraat
 • Dahliastraat
 • Eikstraat
 • Esdoornstraat
 • Fuksiastraat
 • Iepstraat
 • Lijsterbesstraat
 • Magnoliastraat
 • Oudlandsestraat nr. 41,49,53,55 69 en 81
 • Plataanstraat
 • Primulastraat
 • Seringenlaan nr. 58 t/m 84
 • Vlierstraat
 • Zilverdenstraat

 

Fase 2

 • Anjerstraat nr.  38 t/m 52
 • Geraniumstraat
 • Gladioolstraat
 • Goudenregenstraat
 • Hyacinthstraat
 • Hortensiaplein
 • Irisstraat
 • Molenweg nr. 32, 42, 44, 52 en 60
 • Orchideestraat
 • Oudlandsestraat nr. 3
 • Rozenplein
 • Seringenlaan nr. 2 t/m 56
 • Zonnebloemstraat

 

Fase 3

 • Acacialaan
 • Berkepad
 • Denneplein
 • Elzeplein
 • Kastanjelaan
 • Oudlandsestraat  99,101,113,115,131,133,147,149 en 167
 • Populierlaan
 • Seringenlaan 86 t/m 164
 • Wilgepad

 

Als gemeente willen we graag de inbreng van onze inwoners meenemen. We willen u daarom vragen uw opmerkingen, klachten, problemen, knelpunten, suggesties, etc. te delen met ons. Dit kunt u doen door contact op te nemen per post of per email met Linda Ligtenberg (l.ligtenberg@gemeente-steenbergen.nl). Tevens hebben wij, per fase, een inloopavond gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis te Steenbergen. Van alle (tot op heden) binnengekomen reacties is een samenvatting per fase en straat gemaakt.

Bij het ontwikkelen van het ontwerp zal de gemeente zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en reacties van bewoners. Zoals het er nu uitziet staat de brengsessie, waar het definitieve ontwerp gepresenteerd zal worden, gepland in week 44 voor fase 1.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: