Officiele publicatie

WijzigingCAR-UWO Hoofdstuk 3 (DB07-12-2015)

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 7 december 2015

Agendapunt : 5

Onderwerp : voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO

Kenmerk : 14 en 15/24 F

Adviesbestuurssecretariaat: Datum: 3 december 2015

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij voorstellen tot aanpassing van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Het betreft:

  • -
    de circulaire dd. 19 november 2015 met het kenmerk ECWGO/ U201501937 inzake de (integrale) aanpassing van de CAR-UWO als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe beloningshoofdstuk 3 (ingangsdatum: 1 januari 2016);
  • -
    de circulaire dd. 2 december 2015 met het kenmerk ECWGO/U201502055 inzake enkele correcties in te tekst van de CAR- UWO in verband met de herziening van hoofdstuk 3 (ingangsdatum:

1 januari 2016).

Over de bedoelde aanpassingen is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaire worden geïnformeerd.

De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële gevolgen voor WVS-groep. De circulaires en de voorgestelde aanpassingen in de CAR-UWO liggen voor u

op het bestuurssecretariaat ter inzage. Voorgesteld wordt de bovengenoemde aanpassingen in de CAR-UWO vast te stellen met ingang van de voorgestelde ingangsdatum.

Hoogachtend,

Be s l i s s ing D a g e l i j k s B e s t u ur dd. 7 d e c e m ber 2 0 1 5 : A k k oord, c on f orm v o or s tel.