Officiele publicatie

Wijziging Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Dagelijks Bestuur heeft in zijn vergadering van 23 maart 2017 besloten:

 • 1.
  Om met ingang van 1 april 2017 de huidige bepalingen in artikel 17:0.0.1 RAVMWB, de ‘Regeling Studiefaciliteiten’ in te trekken en te vervangen door de nieuwe bepalingen, inclusief toelichting en deze op te nemen in het reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, overeenkomstig bijlage 1 bij dit voorstel;
 • 2.
  Om de door het LOGA aangekondigde technische wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 23 januari 2017 (ECWGO/U201700032) “Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB” per 1 januari 2017, op te nemen in het reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, overeenkomstig bijlage 2 bij dit voorstel;
 • 3.
  Om het huidige artikel 3:38:0:1 RAVMWB (overgangsrecht Hoofdstuk 3) met ingang van 1 april 2017 om te nummeren in art 3:37:0:1 RAVMWB;
 • 4.
  Om de leden 3, 4, en 5 van artikel 15:1:17 RAVMWB (standplaats) in te trekken met ingang van 1 april 2017, en het huidige lid 6 van artikel 15:1:17 RAVMWB om te nummeren in lid 3;
 • 5.
  Om ingevolge LOGA circulaire ECWGO/U201502099 de bepalingen inzake overwerk met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016 op te nemen in artikel 20:2:0:1 RAVMWB overeenkomstig bijlage 3 bij dit voorstel;
 • 6.
  Om in te stemmen met het voorstel om met terugwerkende kracht tot 1 juli 2016, de leden 2 en 3 toe te voegen aan artikel 5 van de “Regeling vergoedingen brandweerpersoneel in de 24-uursdienst en personeel in roosterdienst GMK (artikel 20:2:0:1 RAVMWB), overeenkomstig bijlage 4 bij dit voorstel, dit na bereikte overeenstemming in het Georganiseerd Overleg;
 • 7.
  Om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 uitvoering te geven aan de leden 2 en 3 van artikel 5 van de “Regeling vergoedingen brandweerpersoneel in de 24-uursdienst en personeel in roosterdienst GMK (artikel 20:2:0:1 RAVMWB), dit na bereikte overeenstemming in het Georganiseerd Overleg.

Tilburg, 23 maart 2017

Namens het Dagelijks Bestujur

de waarnemend Algemeen Directeur,

D.G.L. Kransen