Officiele publicatie

Wijziging CAR-UWO (DB 30-01-2017)

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 30 januari 2017

Agendapunt : 6

Onderwerp : voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO

Kenmerk : 2/24 F

Advies bestuurssecretariaat:

Datum: 25 januari 2017

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij een voorstel tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden-regeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Het betreft de circulaire dd. 23 januari 2017 met het kenmerk ECWGO/U2017 00032 inzake nagekomen aanpassingen in de CAR-UWO als gevolg van de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) (ingangsdatum: 1 januari 2017). Over de bedoelde vaststelling is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaire worden geïnformeerd. De voorgestelde wijziging heeft geen financiële gevolgen voor WVS-groep. De circulaire ligt voor u op het bestuurssecretariaat ter inzage. Voorgesteld wordt de wijziging van de CAR-UWO vast te stellen met ingang van 1 januari 2017.

Hoogachtend,