Officiele publicatie

Wijziging CAR-UWO (DB 20-03-2017)

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 20 maart 2017

Agendapunt : 6

Onderwerp : voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO

Kenmerk : 3 & 4/24F

Advies bestuurssecretariaat:

Datum: 13 maart 2017

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij een voorstel tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden-regeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Het betreft:

- de circulaire dd. 10 maart 2017 met het kenmerk ECWGO/U201700198 inzake aanpassing van de verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren (ingangsdatum: 1 januari 2017);

- de circulaire dd. 10 maart 2017 met het kenmerk ECWGO/U201700191 inzake het FLO-overgangsrecht: wijziging van leeftijdsafhankelijke factoren (ingangsdatum: 1 januari 2017).

Over de bedoelde vaststelling is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaires worden geïnformeerd.

De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële gevolgen voor WVS-groep.

De circulaires liggen voor u op het bestuurssecretariaat ter inzage. Voorgesteld wordt de wijzigingen van de CAR-UWO vast te stellen met ingang van 1 januari 2017.

Hoogachtend,