Officiele publicatie

Wijziging CAR-UWO (DB 07-11-2016)

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 7 november 2016

Agendapunt : 6

Onderwerp : voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO

Kenmerk : 13/24 F

Advies bestuurssecretariaat: Datum: 1 november 2016

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij een voorstel tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden-regeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Het betreft de circulaire dd. 29 juni 2016 met het kenmerk ECWGO/U2016 00995 inzake de in werking treding van de regeling Individueel Keuzebudget (ingangsdatum: 1 januari 2017).

Over de bedoelde vaststelling is op landelijk- en plaatselijk niveau (Commissie voor het Georganiseerd Overleg) overeenstemming bereikt.

De voorgestelde wijziging heeft geen financiële gevolgen voor WVS-groep.

De circulaire en het voorstel m.b.t. de invoering van het Individueel Keuzebudget dd. 20 september 2016 liggen voor u op het bestuurssecretariaat ter inzage. Voorgesteld wordt de wijziging van de CAR-UWO vast te stellen met ingang van 1 januari 2017.

Hoogachtend,

 Beslissing DB dd. 7 november 2016: Akkoord, conform voorstel.